ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การใช้ฝุ่นข้าวโพดจากกระบวนการสีข้าวโพดในอาหาร เป็ดไข่ = Use of corn leavings from corn milling process in laying duck diets / พิเชษฐ์ จันทร์เป็ง / 2558 /Full Text
Subject
เป็ด -- อาหาร
เป็ด -- การเลี้ยง
อาหารสัตว์
102 การใช้แพลงก์ตอนพืชเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล = Using of phytoplankton as bioindicator for water quality in waste water treatment pond of bio-ethanol factory from molasses / นฤดล เตปินสาย / 2558 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
แพลงก์ตอน
103 การใช้ฟังก์ชันประกอบความเสียหายของผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อประเมินค่าความสูญเสียจากไฟฟ้าดับในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง = The Use of the composite customer damage function for outage cost evaluation of the provincial electricity authority in Fang District / เทอดพงษ์ มั่งมูล / 2558 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง
ไฟฟ้า
104 การใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความต้องการใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจในตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Use of geo-informatic system for assessing water requirement of economic crops in Mae Tha Sub-district, Mae On district, Chiang Mai province / ศศิวิมล ฆ้องนอก / 2558 /Full Text
Subject
ภูมิสารสนเทศ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
พืชเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม
105 การใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันและเดวีส์ในการสอนการประดิษฐ์โคมลอยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Using simpson and Davies psychomotor domain instructional model in teaching Khomloy fabrication for Mathayom Suksa 1 Students, Hangdong Sungkarataupatum School, Chiang Mai Province / เกศริน ศรีวิลัย / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์
โคมลอย
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียน -- เชียงใหม่
106 การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับ โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Usage and needs of the instructors for online databases subscribed by The Learning Resources and Educational Media Center at Mae Fah Luang University / รุจิรดา ระวีศรี / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์
การค้นหาฐานข้อมูล
107 การใช้และความพึงพอใจบริการสื่อออนไลน์เพื่อทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Users and gratification of online financial services through financial transactions in Muang Chiangrai District, Chiangrai Province / ธรพร สภารัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงราย
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย
108 การใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางในการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Use of total physical response in storytelling to promote english speaking ability and vocabulary knowledge among Mathayom Suksa 1 Students / วรนารี คาปัญญา / 2558 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
109 การใช้สถานการณ์ปัญหาที่เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียนเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการวัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ = Using problem situations connected with ASEAN community to promote learning on measurement of mathayom suksa 2 students, Sansailuang School, Chiang Mai Province / มัลลิกา ยะยอง / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันทรายหลวง (เชียงใหม่)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กลุ่มประเทศอาเซียน
110 การใช้สารสกัดเพปไทด์แบบหยาบจากถั่วแปะยีในการยืดอายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยวแบบกึ่งแห้ง = Use of crude peptide extract from lablab bean (Dolichos lablab) for shelf life extension of semi-dried rice noodle / ตรีทิพย์ ชื่นสันต์ / 2558 /Full Text
Subject
เปปไทด์
ถั่วแปยี
เส้นก๋วยเตี๋ยว
การถนอมอาหาร
111 การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Using multimedia to develop the ability in doing multiplication of prathom suksa 3 students / วุฒิสิทธิ์ สมตุ้ย / 2558 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม
การสอนด้วยอุปกรณ์
112 การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงตัวตนทางสังคมของกลุ่มเกย์ในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา facebook Page = The Using of social media to present their social identity among the gay groups in Chiang Mai. a case study facebook pages / ปราชญา เทพเทวิน / 2558 /Full Text
Subject
เกย์ -- เชียงใหม่
รักร่วมเพศ -- เชียงใหม่
เครือข่ายสังคมออนไลน์
113 การใช้หนังสือเล่มใหญ่สองภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านของเด็กปฐมวัย = Using bilingual big books to develop reading ability of preschoolers / นิภาพร คำโพธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
การอ่าน -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษา -- การศึกษาและการสอน
ชาวเขา -- เชียงใหม่
114 การใช้หลอดแอลอีดีเป็นแหล่งให้แสงสำหรับชุดปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ = Use of light-emitting diode as a light source for hydroponics plant production / สุทธิดา มณีเมือง / 2558 /Full Text
Subject
ไดโอดเปล่งแสง
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
115 การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเมืองฝางของครูสังคมศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Using Mueang Fang community learning resources of social studies teachers, Fangchanupathum School, Chiang Mai Province / ราตรี ช่างปัด / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
ครูสังคมศึกษา
116 การดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Cooperatives store activity operation bases on the philosophy of the sufficiency economy in Tongsawat Wittayakarn School, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / อินทิรา ธนรัตน์พิศาล / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สหกรณ์ร้านค้า -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
เศรษฐกิจพอเพียง -- การศึกษาและการสอน
117 การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 = Operating of learning development administration and management to ASEAN commission of school in Mae Hong Son Province Under the Secondary Educational Service Area 34 / วรรณิศา วงศ์ษยา / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สมาคมอาเซียน
การบริหารการศึกษา
โรงเรียน -- การบริหาร
118 การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Internal quality assurance system procedure of Anuban Pattanatonnamkunkong school, Chiang Dao district, Chiang Mai province / กนกวรรณ กาญจนวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
119 การดำเนินงานแบบบูรณาการในการจัดการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย = Integrated area based management operation in Doi Sutep-Pui Naional Park / ธณัฐดา พงศ์ธนสกุล / 2558 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติ -- เชียงใหม่
120 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Internal quality assurance procedure in child development center under the local administration organization, Hang Dong district, Chiang Mai province / ศศิวิมล คำลือ / 2558 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- หางดง (เชียงใหม่)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- หางดง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58