ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกร้านอาหารปักษ์ใต้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting consumers towards selecting Southern Food Restaurants in Mueang Chiang Mai District / จริยา นิกรพิทยา / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
ร้านอาหาร
1142 สัญญะทางวัฒนธรรมอาหารผ่านรายการโทรทัศน์สาระบันเทิงทางอาหาร = Sign in food cultures via TV Food Infotainment Ms. Supachinee Kamsrimoung Master of Arts (Media Arts and Design) / สุภาชิณีย์ คำศรีม่วง / 2558 /Full Text
Subject
รายการทำอาหารทางโทรทัศน์
เกมโชว์ทางโทรทัศน์
การปรุงอาหาร
1143 สัญญะไทย : ความหมายที่เป็นพลวัตรทางวัฒนธรรม = Thai Signs : The Meaning of the cultural dynamics / ธนาวร ชัยวรากิจ / 2558 /Full Text
Subject
ศิลปกรรมไทย
ศิลปกรรมร่วมสมัย
1144 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบ และสิ่งปกคลุมลำต้นของพืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นบางชนิดในพื้นที่น้าตกแม่เย็น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Morphology and anatomy of leaves and indumentums of some ferns and fern allies Along Mae Yen Waterfall Trail, Pai District, Mae Hong Son Province / อิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัย / 2558 /Full Text
Subject
น้าตกแม่เย็น
สัณฐานวิทยา
เฟิน -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
1145 สัดส่วนที่เหมาะสมของก๊าซไบโอมีเทนอัดและดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล = Optimum ratio of compressed Bio-methane gas and diesel for common rail diesel engine / เมธัส ภัททิยธนี / 2558 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์ดีเซล
น้ำมันดีเซล
เชื้อเพลิงขับเคลื่อนเครื่องยนต์
มีเทน
1146 สิ่งที่คงเหลือ (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้) = Leftovers (The Three southern provinces) / เกศกมล เจริญพันธ์ / 2558 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์ -- ไทย (ภาคใต้)
ทัศนศิลป์
1147 สิทธิสตรีตามแนวคิดทางการเมืองของแมรี่ วอลสโตนคราฟต์ = Woman rights according to Mary Wollstonecraft's political thought / ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร / 2558 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง
สิทธิสตรี
สตรีนิยม
1148 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับกระบวนการกลายเป็นสินค้า : กรณีศึกษาโรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์สปา เชียงใหม่ = Cultural identity and commodification : a case study of Ping Nakara Boutique hotel and spa, Chiang Mai / ธัญพัชร ศรีมารัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงแรมปิงนครา บูติก โฮเทล แอนด์สปา เชียงใหม่
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
การอนุรักษ์วัฒนธรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
สถาปัตยกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
1149 อาหารในกาดบ้านฮ่อ : การข้ามพรมแดนทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และศาสนา = Food in Ban Haw Market : transgression the border of ethnic and religious identities / นิรันดร์รักษ์ ปาทาน / 2558 /Full Text
Subject
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
อาหารท้องถิ่น
อาหารท้องถิ่น -- เชียงใหม่
1150 อาหารเสริมจากวัตถุดิบในท้องถิ่นและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริมสำหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน = Complementary food from local raw materials and its nutritive values for 6 months old infants / สุรเชษฐ จินะแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
อาหารเด็ก
เด็ก -- โภชนาการ
ทารก -- โภชนาการ
อาหารเสริม
1151 อิทธิพลของการรับรสเปลี่ยนแปลง ความอ่อนล้าและอาการนอนหลับแปรปรวนต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Influences of taste change, fatigue and sleep disturbance on functional status of children with cancer receiving chemotherapy / สร้อยสิรินทร์ สาคร / 2558 /Full Text
Subject
Neoplasms -- therapy
Child
1152 อิทธิพลของท่อนาโนคาร์บอนที่มีผลต่อปฏิริยาเร่งด้วยแสงและสมบัติเชิงกลของผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อนนาโนคอมโพสิตไทเทเนียมไดออกไซด์ = Influence of carbon nanotubes on photocatalytic activities and mechanical properties of thermal sprayed titanium dioxide nanocomposite coatings / พวงผกา ดาราม / 2558 /Full Text
Subject
นาโนคอมพอสิต
กระบวนการเคลือบผิว
ไทเทเนียมไดออกไซด์
1153 อิทธิพลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านต่อความสามารถด้านการประกอบกิจวัตรประจำวัน ความซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความเครียด และคุณภาพชีวิตของผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง = The Influence of home visit program on functional ability, depression, anxiety, stress, and quality of life in people with disability resulting from cerebrovascular disease / ภูริณัฐ ภักดี / 2558 /Full Text
Subject
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
กิจกรรมบำบัด
โรคหลอดเลือดสมอง
1154 อิทธิพลของเฟซบุ๊ค (Facebook) ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ = The influence of Facebook towards political participation of police officers in Chiang Mai Provincial Police Division / ธีรวัฒน์ อ้นจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- กิจกรรมทางการเมือง
ตำรวจ -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
เฟซบุ๊ค
1155 อิทธิพลของลิเทียมไนโอเบตต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกบิสมัสโซเดียมโพแทสเซียมไทเทเนต = Influence of Lithium Niobate on Microstructure and Electrical Properties of Bismuth Sodium Potassium Titanate Ceramics / พิมพิไลย วรรณสุทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
ลิเธียม
ลิเธียมไนโอเบต
1156 อิทธิพลของสื่อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง : กรณีศึกษาประชาชนตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Influence of media on people participation politics : a case study of Tha Sala Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อุทุมพร กันทะปัน / 2558 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
สื่อมวลชน
1157 อิทธิพลของสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคมเมือง = Influence of new media and technology on way of life changing in urban society / ธนรัตน์ ทนนวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
สื่อมวลชน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
การดำเนินชีวิต
1158 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในประเทศไทย = Incidence and risk factors of type 2 diabetes mellitus in HIV-1 infected adult patients treated with antiretroviral therapy in Thailand / ประกิต ริยะเทน / 2558 /Full Text
Subject
เบาหวาน
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
สารต้านไวรัส
โรคเกิดจากไวรัส -- การรักษาด้วยยา
สารต้านการติดเชื้อ
1159 อุปสรรคของการปฏิบัติงานของครูในห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก จังหวัดเชียงใหม่ = Obstacles of teachers performance in autistic selfcontained classrooms, Chiang Mai Province / ธาริณี ชินวัฒน์ / 2558 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กออทิสติก -- เชียงใหม่
เด็กพิเศษ -- การดูแล
ครู -- เชียงใหม่
พัฒนาการของเด็ก
1160 อุปสรรคของรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการระบบออกแบบก่อสร้างในการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย = Barriers of project delivery system design-build in entering the construction industry market of Thailand / ณัฐพงศ์ พุ่มงาม / 2558 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58