ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปางในการตัดสินใจซื้อจักรยาน = Marketing mix affecting consumers in Mueang Lampang District towards purchasing bicycles / ภาณุพงศ์ สีสด / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
จักรยาน -- การจัดซื้อ
1122 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากต่อการซื้อคอนกรีตมวลเบา = Marketing mix affecting consumers in Mae Sot District, Tak Province towards purchasing autoclaved aerated concrete / ศตวรรษ ศรีปราการ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- แม่สอด (ตาก)
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
คอนกรีต -- การจัดซื้อ
1123 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคสตรีในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาทาเล็บ = Marketing mix affecting women in Bangkok towards purchasing of nail varnish / อรนุช เฉิน / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
การตลาด
ผลิตภัณฑ์ยาทาเล็บ -- การตลาด
1124 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการฟาร์มในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix affecting entrepreneurs towards selecting pig feeds in Chiang Mai Province / วรัตม์ ชุนรักษา / 2558 /Full Text
Subject
อาหารสัตว์
สุกร -- อาหาร
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
ฟาร์มสุกร
1125 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านขายก๋วยเตี๋ยวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสด = Marketing mix affecting noodle restaurant entrepreneurs in Mueang Chiang Mai District towards purchasing fresh noodle / พรกต จงรักษ์สัตย์ / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
ร้านขายก๋วยเตี๋ยว -- เชียงใหม่
1126 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อนํ้ามันปาล์ม = Marketing mix affecting traditional retail store entrepreneurs in Mueang Chiang Mai District yowards purchasing palm oil / ธมลวรรณ ชัยนุรักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เขียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เขียงใหม่
น้ำมันปาล์ม -- การจัดซื้อ
1127 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองลำปางในการซื้อผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยบนใบหน้า = Marketing mix affecting women in mueang Lampang district towards buying anti-aging facial products / โชติรส หอเจริญ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
สตรี -- ลำปาง
1128 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการซื้อเครื่องสำอางแต่งหน้า = Marketing mix affecting women in mueang Samut Sakhon district towards buying face Make-Up cosmetics / นันท์นลิน จันทร์จรัสวัฒนา / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (สมุทรสาคร)
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
สตรี -- สมุทรสาคร
การจัดการตลาด
1129 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนในการเลือกร้านกาแฟ = Marketing mix affecting employees of Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province Towards Choosing Coffee Shops / ทิพย์พิมล ดวงจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ร้านกาแฟ -- ลำพูน
การเลือกซื้อสินค้า
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1130 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซื้อบ้าน โครงการบ้านจัดสรรมาลาดาโฮมแอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix affecting customers towards purchasing houses in Malada home and resort housing project, Chiang Mai province / อธิภัทร เดชอานันท์ภร / 2558 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- การตลาด -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ
การซื้อบ้าน -- เชียงใหม่
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1131 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าปลีกในการซื้ออะไหล่รถยนต์จากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยนต์ศิลป์ จังหวัดลำปาง = Marketing mix affecting retail customer towards purchasing automotive spare parts from yontsilp corporate partnership, Lampang Povince / สุนทร วุฒิศิริศาสตร์ / 2558 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยนต์ศิลป์
การตลาด -- ลำปาง
อะไหล่รถยนต์ -- การจัดซื้อ
1132 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting Chinese tourists towards selecting health spa in Amphoe Mueang Chiang Mai / วรติยา รอดสม / 2558 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เมือง (เชียงใหม่)
ธุรกิจสปา -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การตลาด
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
1133 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 = Servics marketing mix affecting personal car users in Mueang Chiang Mai District towards purchasing voluntary vehicle insurance type 5 / ปริวรรธก์ บุณยาวีร์ / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ประกันภัยรถยนต์ -- การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1134 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ตัดสินใจในการเลือกสถานบริการผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเรื้อรังในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix affecting decision makers towards selecting nursing homes for chronic stroke patients in Chiang Mai District / วิชุดา การะหงษ์ / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
บริการทางการแพทย์
1135 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในการเลือกฟิตเนสในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting generation Y consumers towards selecting fitnesses in Mueang Chiang Mai district / ทินกร โรงคำ / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การออกกำลังกาย
1136 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting generation Y consumers towards selecting medical beauty clinics in Mueang Chiang Mai district กาญจนา โกติทิพย์ / บุษรินทร์ ภูวังหม้อ / 2558 /Full Text
Subject
ร้านเสริมสวย -- เชียงใหม่
สถานพยาบาล -- การตลาด
พฤติกรรมของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1137 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านสลัดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting consumers in choosing salad restaurants in Mueang Chiang Mai District / ไพจิตรา ติยะพิพัฒน์ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
1138 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting consumers towards selecting Japanese restaurants at shopping malls in Chiang Mai Province / รัษดาวรรณ สุดใจ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหารญี่ปุ่น -- การจัดซื้อ
ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
1139 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลภาคสมัครใจ = Marketing mix affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing voluntary private car insurance / น้ำผึ้ง วงษ์มาพันธ์ / 2558 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เมือง (เชียงใหม่)
ประกันภัยรถยนต์ -- การตลาด
1140 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้รับบริการในการใช้บริการของแผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Services marketing mix affecting clients towards using services at health check-up department, Chiangmai Ram Hospital / พิรีย์ลักษณ์ ไชยกัณทา / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การตลาด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58