ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อรองเท้าแฟชั่น = Marketing mix affecting female undergraduate students in Chiang Mai Province towards buying fashion shoes / ชนัฐพร ไทยไชยนต์ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รองเท้า -- การจัดซื้อ
การตลาด
1102 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองพะเยา ในการเลือกสินเชื่ออเนกประสงค์ = Marketing mix affecting local administrative organization officers in Mueang Phayao District towards selection of multi-purpose loans / ณัฐพงศ์ เทพท้าว / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
สินเชื่อ -- การตลาด
ข้าราชการฝ่ายปกครอง -- เมือง (พะเยา)
1103 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อประชาชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับบุคคล = Marketing mix affecting people in Mueang Chiang Mai district towards purchasing personal travel insurance / ปริวรรต ขาวผ่อง / 2558 /Full Text
Subject
ประกันอุบัติเหตุ -- เมือง (เชียงใหม่)
ประกันภัย -- กรมธรรม์
การตลาด
1104 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ต่อการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ในอำเภอเมืองลำปาง = Marketing mix affecting private car users towards using petrol stations in Mueang Lampang District / ภูเบศ โฆษิตากาศ / 2558 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เมือง (ลำปาง)
สถานีบริการน้ำมัน -- เมือง (ลำปาง)
1105 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ตัดสินใจของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุม = Marketing mix affecting decision makers of offices of Chiang Mai University towards purchasing snack for meetings / พร้อมสิน ศีลอุดม / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหาร -- การจัดซื้อ
1106 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในการซื้อรถจักรยานยนต์จากตัวแทนจำหน่ายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting generation Y consumers towards purchasing motorcycle from dealers in Mueang Chiang Mai District / สุเมธ พินิจจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด
จักรยานยนต์ -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
เจนเนอเรชันวาย
1107 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม = Marketing mix affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards using hotel buffet services / เสาวภา เชิดสถิรกุล / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
อาหาร -- เชียงใหม่
การตลาด
โรงแรม -- เชียงใหม่
1108 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการซื้อน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น = Marketing mix affecting consumers in Bangkok towards purchasing virgin cold-pressed coconut oil / จิตจริยา หอธรรม / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
น้ำมันมะพร้าว -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1109 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้าน ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing Mix affecting consumers towards purchasing houses in Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang Mai / ปฐมพงษ์ คงไพ่ / 2558 /Full Text
Subject
การซื้อบ้าน -- เชียงใหม่
บ้าน -- การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1110 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านจัดสรรจากโครงการบ้านกาญจน์กนก จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix affecting consumers towards purchasing houses from The karnkanok housing development projects, Chiang Mai province / น้ำมนต์ ทองเจริญ / 2558 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- การตลาด -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ
การซื้อบ้าน -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1111 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านในอำเภอเมืองลำปาง = Marketing mix affecting consumers towards purchasing houses in Mueang Lampang district / วรเชษฐ์ จันทร์ฉาย / 2558 /Full Text
Subject
การซื้อบ้าน -- ลำปาง
บ้าน -- การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
1112 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากร้านค้าปลีกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing Mix affecting consumers towards purchasing dietary supplement products from retail shops in Mueang Chiang Mai District / สุกัญญา ปรีดีวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
ร้านค้าปลีก
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1113 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อรองเท้ามือสองในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting consumers towards purchasing used shoes in Mueang Chiang Mai District / นันทนา พ้นภัยพาล / 2558 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เมือง (เชียงใหม่)
การซื้อสินค้า -- เมือง (เชียงใหม่)
รองเท้า -- การจัดซื้อ
1114 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้ออาคารชุด ในเขตบางแค = Marketing mix affecting consumers towards purchasing condominium in Khet Bang Khae / มัณฑานา รอดมณี / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
อาคารชุด -- ความพอใจของผู้บริโภค
อาคาร -- ความพอใจของผู้บริโภค
อาคารชุด -- บางแค (กรุงเทพฯ)
1115 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting consumers towards choosing seafood buffet in Mueang Chiang Mai District / ฐิติลักษณ์ คูหา / 2558 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด
ร้านอาหาร -- การตลาด
ร้านอาหาร -- เมือง (เชียงใหม่)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
1116 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกศูนย์อาหาร ของศูนย์การค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting consumers towards selecting food courts at shopping centers in Mueang Chiang Mai District / ธิติวัตร ภาณุมังกร / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
1117 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครต่อการซื้อสมาร์ทโฟน = Marketing mix affecting consumers in Samut Sakhon municipality towards buying smart phones / เสาวภาคย์ วิปุโร / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
สมาร์ทโฟน -- การจัดซื้อ
1118 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร ในการซื้อเสื้อผ้าเด็กเล็ก = Marketing mix affecting consumers in Samut Sakhon province towards purchasing baby garments / อรณิช โชคชัย / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
เสื้อผ้า -- ความพอใจของผู้บริโภค
เสื้อผ้าเด็ก -- ความพอใจของผู้บริโภค
เสื้อผ้าเด็ก -- สมุทรสาคร
1119 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร = Marketing mix affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing ceramics tablewares / เปมิกา ทินนิกร / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
เครื่องเคลือบดินเผา -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
1120 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรีทางออนไลน์ = Marketing mix affecting consumers in mueang Chiang Mai province towards purchasing bakery products via online / พรพิมล สังเวียน / 2558 /Full Text
Subject
เบเกอรี -- การตลาด
การตลาดอินเทอร์เน็ต
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58