ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 วิธีการมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับชนิดตรึงจุดนิวทรัลบนฐานของการได้ดุลแรงดัน-วินาที = Space vector modulation strategy strategy based on volt-second balancing for three-level neutral-clamped inverters / กันยารัตน์ เอกเอี่ยม / 2558 /Full Text
Subject
อินเวอร์เตอร์
แรงเคลื่อนไฟฟ้า
1082 วิธีการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซีเซตระดับ 2 เพื่อการจำแนกประเภทข้อมูล = Integration strategy of neural network and Level-2 fuzzy sets for data classification / จิรวัฒน์ ตียาคม / 2558 /Full Text
Subject
อัลกอริทึม
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ฟัสซีเซต
1083 วิธีการส่งเสริมการป้องกันภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Interventions to promote anermia prevention among pregnant women : a systematic review / ลลิตวดี เตชะกัมพลสารกิจ / 2558 /Full Text
Subject
Pregnancy
Anemia, Hypochromic
1084 วิธีคิดและรูปแบบภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ = Thinking styles and leadership patterns of communlity leaders in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / อุบลวรรณ ทาปัน / 2558 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
ภาวะผู้นำ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
1085 ศักยภาพของราเอนโดไฟต์และแอคติโนมัยซีทจากดินรอบรากยูคาลิปตัสในการเป็นตัวควบคุมทางชีวภาพของ Cylindrocladium สาเหตุโรคใบไหม้ใน Eucalyptus camaldulensis = Potential of endophytic fungi and rhizosphere actinomycetes as biocontrol agent of Cylindrocladium leaf blight in Eucalyptus camaldulensis / ชนิดาภา อินกัน / 2558 /Full Text
Subject
ยูคาลิปตัส -- การควบคุมทางชีววิทยา
เชื้อราเอนโดไฟต์
1086 ศักยภาพด้านพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ทิ้งร้างในภาคเหนือของตอนบนประเทศไทย = Energy potential and green house gas mitigation of energy crop cultivation in available land area in upper Northern Thailand / อังค์วรา เส็งนา / 2558 /Full Text
Subject
ก๊าซเรือนกระจก -- ไทย (ภาคเหนือ)
พืชพลังงาน
1087 ศิลป์ พีระศรี กับการสถาปนาศิลปะแห่งชาติ (พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2505) = Silpa Bhirasri and the establishment of nation arts (1932 - 1962 A.D.) / เกษรา ศรีนาคา / 2558 /Full Text
Subject
ศิลป พีระศรี
ศิลปะ
ศิลปิน
1088 ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองที่ปรากฎในงานเขียนเรื่อง เจ้าผู้ครองนคร และนวนิยายเรื่อง เวียงกุมกาม = A Comarative study of characteristics of the political leaders in The Prince and Wieng Kum Kam novels / อภิรักษ์ แสงทอง / 2558 /Full Text
Subject
ผู้นำทางการเมือง
1089 สภาพการทำงานของพนักงานรักษาความสะอาดที่เป็นแรงงานต่างถิ่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Working conditions of migrant workers in cleaning service of Chiang Mai University / ศรัญญา ใจอินต๊ะ / 2558 /Full Text
Subject
การย้ายถิ่นของแรงงาน
แรงงาน
พนักงานทำความสะอาด
1090 สภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับปรุงเนื้อดินสโตนแวร์ = Optimal condition for improvement of stoneware body / สิงห์คำ อายะชู / 2558 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
วัสดุเซรามิก
เซรามิก -- การผลิต
ดิน -- การเผา
1091 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล = Suitable conditions for liquid fuel production from cashew nut shell using hydrothermal process / นิตย์ธินันท์ บริรักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงจากของเสียทางการเกษตร
เชื้อเพลิงทดแทน -- การผลิต
ไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน
1092 สมบัติทางแสงและทางกลของอีพอกซีไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนคอมโพสิตสำหรับการเคลือบแผ่นแก้ว = Optical and mechanical properties of epoxytitanium dioxide nanocomposites for glass plate coating / พสพันธ์ เสน่ห์เมือง / 2558 /Full Text
Subject
อนุภาคนาโน
การเคลือบผิว (เซรามิก)
1093 สมรรถนะการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Competency of public relation officers, Chiang Mai University / วาสนา มาวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมรรถภาพในการทำงาน
การประชาสัมพันธ์
1094 สมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศในการปฏิบัติงานบริการสนับสนุนการวิจัยในห้องสมุด มหาวิทยาลัยวิจัยไทย = Competencies for information professionals of research support services at Thai research university libraries / ทิพวรรณ สุขรวย / 2558 /Full Text
Subject
นักเอกสารสนเทศ -- สมรรถนะ
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
สมรรถนะ
Information professionals -- Performance
Performance
Competency
บริการสารสนเทศ
1095 สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายรังวัดในตำแหน่งนายช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา = Competency of surveyors in survey section at Chiangmai land office and branches / ภานุพงศ์ หยูทอง / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สมรรถนะ
การวัดผลงาน
การพัฒนาบุคลากร
1096 สมรรถนะและอัตราการสึกหรอของเครื่องยนต์ขนาดเล็กกรณีใช้ก๊าซแอลพีจีผสมก๊าซชีวมวล = Performance and ware rate of small engine using LPG and biomass gas mixture / คฑายุทธ์ วรรณพรหม / 2558 /Full Text
Subject
เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องมือการเกษตร
1097 สมาธิจิตในจิตรกรรมนามธรรม = Meditative mind in abstract painting / สมศักดิ์ จันโท / 2558 /Full Text
Subject
จิตรกรรมนามธรรม
ทัศนศิลป์
1098 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting consumer decision towards Purchasing of Ready-to-wear local cotton clothing from shops in Mueang Chiang Mai District / อภิชญาฏ์ หุตะวรากร / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด
การเลือกซื้อสินค้า
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
1099 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่พักแรมขนาดเล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix affecting foreign tourists towards selecting small accommodations in Historic Downtown,Chiang Mai Province / อัคร์กฤษฎิ์ เหลือโกศล / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด
ที่พักนักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
1100 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในการเลือกสถาบันศึกษาสายอาชีพในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting Diploma Students Towards Enrolling in Vocational Colleges in Mueang Chiang Mai District / กานพลู วรวุฒิชัยนันท์ / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด
การศึกษาทางอาชีพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58