ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน = Geographic information system for student assistance, Wiangjedeewittaya School, Lamphun Province / อลงกรณ์ จอมขันเงิน / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- ลำพูน
1062 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยใช้กูเกิลแอพเอนจิน = Information system for supporting College of Arts, Media and Technologys Personnel Working Time Management Using Google App Engine / อรธิดา ขำศิริวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1063 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของฝายพญาคำ จังหวัดเชียงใหม่ = Conflict management model of Pha Ya Kum Dam, Chiang Mai Province / อุกฤษฎ์ บัวชุม / 2558 /Full Text
Subject
ฝายพญาคำ (เชียงใหม่)
การบริหารความขัดแย้ง -- เชียงใหม่
1064 รูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชั่นแซดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Lifestyles of generation Z in Mueang Chiang Mai District / สรรเพชญ มโนรส / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
ความพอใจของผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
ผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
การตลาด -- เมือง (เชียงใหม่)
1065 รูปแบบการดำเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติหญิงที่เป็นพนักงานรักษาความสะอาดของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Lifestyle of transnational women workers as cleaning staff of a company in Chiang Mai province / ธัญรัศม์ เตจ๊ะ / 2558 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าวสตรี -- เชียงใหม่
การจ้างงานในต่างประเทศ
การดำเนินชีวิต
1066 รูปแบบการออมของแรงงานนอกระบบในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Saving patterns of informal workers in Hang Dong District, Chiang Mai Privince / อนุชา คำมา / 2558 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- หางดง (เชียงใหม่)
แรงงานนอกระบบ -- หางดง (เชียงใหม่)
การเงินส่วนบุคคล -- หางดง (เชียงใหม่)
1067 รูปแบบรายการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับโครงการบ้านจัดสรร = Appropriate construction quality check list for housing estate project / พิมพญา โคสุวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
การก่อสร้าง
1068 รูปแบบและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการป้องกันชุมชนจากปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านดอกบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Pattern and process for achieving in community drugs problem prevention : a case study of Baan Dokbua, Tambon Toon, Amphoe Mueang Phayao / จีระศักดิ์ ดวงใจ / 2558 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- เมือง (พะเยา)
ยาเสพติด -- การควบคุม
1069 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา = Motivation to work of supporting staff at university of Phayao / คณากร ไชยอุดรรุ่งเจริญ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพะเยา -- บุคลากร
ความพอใจในการทำงาน -- พะเยา
การจูงใจในการทำงาน -- พะเยา
1070 โรงพยาบาลดึงดูดใจตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง = Magnet hospital as perceived by registered nurses, Lampang hospital / อนงค์พร อุปสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
Nurses
Hospital -- Lampang
1071 ฤดูกาลของชีวิต = Seasons of life / นภนรา เสาวภาคย์พงษ์ / 2558 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
ข้าว -- เมล็ด
การทำนา
ชีวิต
1072 ลักษณะภาษาและกลวิธีการใช้ภาษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ ในหน้าแฟนเพจ ข้อความโดนๆ ในเฟซบุ๊ก = Language and pragmatic strategies used on Korkwamdondon Facebook fanpage / สิริญญา สุขสวัสดิ์ / 2558 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา
1073 ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปรับปรุงด้วยยางพาราธรรมชาติ = Engineering properties of natural rubber modified asphalt concrete / อรุณี สายนิลคำ / 2558 /Full Text
Subject
คอนกรีต
ยางพารา
วิศวกรรมโยธา
1074 ลัทธิพิธีและหนังสือธรรมะแนวใหม่กับวิกฤตอัตลักษณ์ของผู้หญิงชั้นกลาง ตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ถึงปัจจุบัน = New cults and new trend dharma books and the identity crisis of the mddle class women of 1980s 2010s / ภัทริยา คงธนะ / 2558 /Full Text
Subject
ศรัทธา (พุทธศาสนา)
พุทธศาสนา -- พิธีกรรม
สตรี
ชนชั้นกลาง
1075 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชวงศ์ลั่นทมบางชนิดด้วยเทคนิค Randomly Amplified Polymorphic DNA = DNA fingerprinting of some plants in family apocynaceae by Randomly Amplified Polymorphic DNA technique / เจนใจ สุธีพรวิโรจน์ / 2558 /Full Text
Subject
พันธุศาสตร์พืช
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ลีลาวดี
1076 วัฒนธรรมความเชื่อของผู้ปกครองในการดูแลฟันน้ำนมของเด็กวัยก่อนเรียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Cultural beliefs of parents in deciduous tooth care of preschool children during social changes in Nongbuo Sub-district, Chai Prakarn District, Chiang Mai Province / สุทธิดา เกิดช่าง / 2558 /Full Text
Subject
การดูแลทันตสุขภาพ -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
ฟันน้ำนม -- การดูแล
สาธารณสุขศาสตร์
1077 วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวพันธุ์ญี่ปุ่นแบบเกษตรพันธะสัญญาของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย = Economic cost-benefit analysis of a japonica rice contract farming in Chiang Rai Province / ภคพร บุญมหาธนากร / 2558 /Full Text
Subject
ข้าว -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ต้นทุนและประสิทธิผล
ข้าว -- เชียงราย
1078 วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยโดยใช้แบบจำลองการ์ซ = Analysis of returns and risk Long-term equity fund of kasikornsecurities by GRACH Model / ฐิติพงศ์ ภาพติ๊บ / 2558 /Full Text
Subject
กองทุนรวม -- อัตราผลตอบแทน
กองทุนรวม
หุ้นและการเล่นหุ้น
1079 วิธีการควบคุมเซกเตอร์กระแสสำหรับตัวเรียงกระแสสามระดับชนิดทิศทางเดียว = Current sector control strategy for unidirectional three-level rectifier / องอาจ ทับบุรี / 2558 /Full Text
Subject
ระบบไฟฟ้ากำลัง
กระแสไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
1080 วิธีการมอดูเลตความกว้างพัลส์เชิงสเปซเวกเตอร์แบบเลื่อนเฟสสำหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันเก้าสวิตซ์ = Phase-shift space vector pulse width modulation strategy for nine-switch voltage source inverter / นีรากร จารุทรรศน์ / 2558 /Full Text
Subject
อินเวอร์เตอร์
โมดูเลชัน
แรงเคลื่อนไฟฟ้า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58