ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 ระดับการยอมรับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Accptance level e-Auction system of procurement officers, Chiang Mai University / อรพินท์ เปรมโพธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดซื้อ
การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
1042 ระดับการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = User's acceptance level of CMU e-Document systems in Chiang Mai University / ฐิติภรณ์ เสาร์คำ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- บุคลากร
งานสารบรรณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1043 ระดับความรู้และความเข้าใจต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูป ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and understanding level of cantaloupe farmers towards pesticides using behavior in Doilor Sub-district, Doilor District, Chiang Mai Province / นงเยาว์ จินาวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกร -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
แตงแคนตาลูป -- การปลูก
1044 ระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Well-being level of people in Takadnuae Subdistrict Municipality, Mae Tha District, Lamphun Province / ภาสินี เจริญศักดิ์ / 2558 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- ลำพูน
พลเมือง
1045 ระบบการตรวจสอบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนใยแก้วนำแสง ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดพะเยา = Broadband internet-based device detection system on fiber optic of TOT Public Company Limited, Phayao Province / สุพรรณษา อินทรปัญญา / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
เส้นใยนำแสง
อินเทอร์เน็ต
1046 ระบบติดตามงานสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บนโทรศัพท์มือถือ = Job tracking system for car hire purchase leasing on mobile phone / ทัศนพล พรหมขัติแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สินเชื่อ
รถยนต์ -- เช่าซื้อ
1047 ระบบทดสอบความปลอดภัยอัตโนมัติสำหรับเว็บแอพพลิเคชันภายใต้มาตรฐานโครงการความปลอดภัยสำหรับเว็บแอพพลิเคชันแบบเปิด = Automatic web application security testing system under the open web application security project standards / มงคล จิตต์ประสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ระบบความปลอดภัย
โปรแกรมประยุกต์
1048 ระบบนิวโรฟัซซีเพื่อจำแนกเสียงร้องของเด็กทารก = Neuro-fuzzy system for infant cry classification / กฤตคม ศรีจิรานนท์ / 2558 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
อัลกอริทึม
ทารก
1049 ระบบนิวโรฟัซซีสำหรับการจำแนกประเภทด้วยกฎโดยใช้การค้นหาแบบโกลเด้นเซกชัน = Neuro-fuzzy for rule based classification using golden section search / พิชิต นาพุก / 2558 /Full Text
Subject
ระบบควบคุม
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
1050 ระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการสำหรับองค์กรขนาดเล็กบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ = Project management system for small academic service organization on cloud architecture / วรพล จารุวัฒนกุล / 2558 /Full Text
Subject
คลาวด์คอมพิวติง
บริการสารสนเทศแบบออนไลน์
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
1051 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกคุณสมบัติเฉพาะคอมพิวเตอร์โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือของร้านสเตเบิลลายส์ = Expert system for selecting computer specifications using fuzzy logic for stable lines shop / พีรพล ศรีวิริยานนท์ / 2558 /Full Text
Subject
ร้านสเตเบิลลายส์
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
1052 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทางแพ่งและพาณิชย์ของไทย = Expert system for consulting in Thai civil and commercial laws / ไทยรัฐ กุลกระจ่าง / 2558 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชียวชาญ (คอมพิวเตอร์)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1053 ระบบแผนผังเส้นใยนำแสงโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Fiber optic layout system using geographic information system for Chiang Mai University รานนท์ อธิมา / นรานนท์ อธิมา / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- เชียงใหม่
เส้นใยนำแสง
1054 ระบบวิเคราะห์การบุกรุกเครือข่ายของข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์โดยใช้ทฤษฎีต้นไม้การตัดสินใจ = Network intrusion analysis system of computer traffic data using decision tree theory / ศักดิ์นริน อินทะจักร์ / 2558 /Full Text
Subject
จราจร -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1055 ระบบวิเคราะห์แผ่นทดสอบการตรวจปัสสาวะโดยใช้การประมวลผลภาพ = Analysis system for urine strip test using image processing / ไกรวุฒิ แก้วมิตร / 2558 /Full Text
Subject
ปัสสาวะ -- การตรวจ
ปัสสาวะ -- การวิเคราะห์
1056 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการประเมินขั้นเงินเดือน โดยวิธีการให้ค่าน้ำหนักเคสเบส = Decision support system for salary promotion using Case-based weighted score method / ภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน / 2558 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เงินเดือน -- การประเมิน
1057 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจำแนกระดับลูกค้าเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าวังผา โดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ = Decision support system for Debtor-Client Level Classification of Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives Thawangpha Branch Using Decision Tree / ภัทรพงษ์ เกิดคำ / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- ท่าวังผา (น่าน)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การกู้ยืมธนาคาร
ธนาคารและการธนาคาร
1058 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด = Decision support system for employee performance appraisal of C.E. Group Supply Co.,LTD. / วงศพัทธ์ เนียมโภคะ / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท ซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การประเมินผลงาน
1059 ระบบสนับสนุนการให้คำปรึกษาวิชาการโดยใช้กูเกิลแอพเอนจิน = Academic advisory support system using google app engine / กนกวรรณ มาลังค์ / 2558 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การจัดการ
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
1060 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Information system for supporting research of Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / ปพิชญา ปัญเจริญ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58