ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 พื้นที่ธรรมชาติสาหรับความรู้สึกและความคิด = Natural space for feelings and thoughts / ธงชัย ปันสุข / 2558 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
สุนทรียศาสตร์
1022 พื้นที่เผยปมกรอบคิดเรื่องหน้าที่ทางสถานะเพศ = Area revealing clues about the role of gender / ศานิต ขันใจ / 2558 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ -- การออกแบบ
ที่อยู่อาศัย
สามีและภรรยา
1023 พื้นที่สาธารณะ - ชุมชนและข้าพเจ้า = Public Space Community and I / ไพศาล อำพิมพ์ / 2558 /Full Text
Subject
พื้นที่สาธารณะ
ทัศนศิลป
1024 พื้นที่สาธารณะในสังคมออนไลน์ไทย: การวิเคราะห์ยุทธการลงทัณฑ์ทางสังคมและวาทกรรมการล่าแม่มด = Public sphere in Thai online society: an analysis of social sanction and witch hunt discourse / ฐานัตถ์ กุมาร / 2558 /Full Text
Subject
พื้นที่สาธารณะ
เสรีภาพในการพูด
สื่อสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์
1025 พื้นที่แห่งจินตนาการจากธรรมชาติ = Imaginary space of nature / ภูมิรพี คงฤทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
จินตนาการ
1026 พุทธวิธีสร้างกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมสายวัดป่าของไทย = Buddhist approaches to support meditation practitioner of Thailand forest monks Dhamma centers / พระมหาสมร อาวุธปญฺโญ / 2558 /Full Text
Subject
การปฏิบัติธรรม
นักปฏิบัติธรรม
1027 ภวังค์สนทนา = Daydream Conversation / รวิภัค ปรีชากุลดำรง / 2558 /Full Text
Subject
ศิลปะ
ทัศนศิลป์
1028 ภาพลักษณ์การบริการของรถสี่ล้อแดงในเขตเมืองเชียงใหม่จากมุมมองประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่น = Image of red car services in Chiang Mai City from perspectives of local and Non-local people / อัจฉราพร มานารัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
งานบริการ
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
1029 ภาพลักษณ์ของข้าพเจ้าต่อประชาธิปไตยไทย = My image of Thai democracy / กฤษณ์ วงษ์จาระ / 2558 /Full Text
Subject
ประติมากรรม
1030 ภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของลูกค้าในจังหวัดลำปาง = Image of Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives from perspectivers of customers in Lampang Province / ทวินันท์ อนุพันธ์พงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- ลำปาง
ภาพลักษณ์องค์การ -- ลำปาง
1031 ภาพลักษณ์ของร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในสายตาลูกค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Customer-based corporate image of traditional construction material stores in Northeastern Region / ปกรณ์ โอฬาระชิน / 2558 /Full Text
Subject
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การตลาด
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ภาพลักษณ์องค์การ
1032 ภาพลักษณ์ผู้หญิงล้านนาในบทเพลงคำเมืองร่วมสมัย ในช่วง พ.ศ. 2536- 2556 = Images of Lanna women in contemporary Lanna songs between 1993-2013 / มัฆวาน ภูมิเจริญ / 2558 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์เพลง -- ไทย (ภาคเหนือ)
เพลงพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
เพลง -- ไทย (ภาคเหนือ)
สตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
1033 ภาวะผู้นำของประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง = President's leadership of Women Empowernent Funds Commitee, Lampang Province / สุภัค โนกุล / 2558 /Full Text
Subject
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง
ภาวะผู้นำ -- ลำปาง
1034 โภชนาการ กิจกรรมทางกาย และภาวะอ้วนในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Nutrition, physical activity and obesity of persons with schizophrenia / ปรีชญา นันตะรัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
โภชนาการ
Schizophrenia
จิตเภท
โรคอ้วน
การออกกำลังกาย
1035 มนุษย์ก้อนหนึ่ง = Human as a lump / สาริสา ธรรมลังกา / 2558 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
1036 มหันตภัย โลกร้อน : จิตรกรรมนามธรรม = Catastrophic climate change: abstract painting / พิชัย พงศาเสาวภาคย์ / 2558 /Full Text
Subject
ศิลปกรรม
ศิลปะ
ธรรมชาติในศิลปกรรม
ภัยธรรมชาติ
1037 มาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปบนฐานการพัฒนาที่สะอาด : ปัญหาในการปรับตัวของกฎหมายไทยและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย = The European Union Legal measyres on clean development: theproblems of adaptation of thai Legal and Industrial enterprises of electric and electronic part Industries in Thailand / ปริญญา พรทวีกัณทา / 2558 /Full Text
Subject
ข้อบังคับทางการค้า
สหภาพยุโรป
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1038 มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในคดียาเสพติด = Special measures for juvenile case on criminal drug offence / สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
การสอบสวนคดีอาญา
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
ยาเสพติดกับเยาวชน -- ไทย
เด็ก -- ไทย
1039 ยุทธวิธีของขบวนการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ในช่วงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ. 25554-2557) = Strategies of the movement against Mae Wong Dam Project during Miss Yingluck Shinawatra's Administration (2554-2557 B.E.) / รตา อนุตตรังกูร / 2558 /Full Text
Subject
เขื่อนแม่วงก์
ความขัดแย้งทางสังคม
เขื่อน
1040 ยุทธศาสตร์ความอยู่รอดกับการต่อรองในการดำเนินชีวิตของผู้หญิงลาวกลับคืนถิ่นในหมู่บ้านชนบทของนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว = Survival strategies and living negotiation of returned-home Laos women in a rural village of Vientiane, Lao PDR / จันทร ไชยะวงศา / 2558 /Full Text
Subject
สตรี -- ลาว
สตรี -- การดำเนินชีวิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58