ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลในอำเภอเมืองลำปาง = Consumer behavior towards purchasing lubricants for private cars in Mueang Lampang District / ชลิยา มหายศนันท์ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (ลำปาง)
น้ำมันหล่อลื่น -- การจัดซื้อ
1002 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากร้านขายยาที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอำเภอเมืองลำปาง = Consumer behavior towards purchasing dietary supplement products from drug stores in Mueang Lampang district / พรรณสอางค์ วรรณกูล / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- โฆษณา
การส่งเสริมการขาย
อาหารเสริม -- การจัดซื้อ
1003 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behavior towards purchasing pesticide-free vegetable in Mueang District, Chiang Mai Province / กฤษณี เจริญทรัพย์ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผักไร้สารพิษ -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
1004 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing particle board furniture in Mueang Chiang Mai District / ปิยะนันท์ สุคันธปรีย์ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องเรือน -- การจัดซื้อ
ไม้ปาร์ติเกิล
1005 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Consumer behavior towards buying goods from small retail stores in Mueang Samut Sakhon district / อุษณีย์ ศาลิคุปต / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ร้านค้าปลีก -- สมุทรสาคร
1006 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior of consumers towards purchasing special occasion ready-to-wear clothing from shops in Mueang Chiang Mai District / สุธินี โชติวิจิตร / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การเลือกซื้อสินค้า -- เชียงใหม่
เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ
1007 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้ออาหารแมวจากร้านในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing cat products from retail stores in Mueang Chiang Mai District / ระวี ศรีโมครา / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- อำเภอเมือง (เชียงใหม่)
อาหารสัตว์ -- การจัดซื้อ
1008 พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการซื้อรถจักรยาน = Behavior of consumers in mueang Samut Sakhon districts towards purchasing of bicycles / กรรณิการ์ ปวงกิจจา / 2558 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
จักรยาน -- การจัดซื้อ
1009 พฤติกรรมผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครต่อการบริโภคขนมไทย = Behavior of working-aged consumers in Bangkok towards consuming Thai desserts / ณภัคอร สงวนตั้ง / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ขนม -- ไทย
อาหารว่าง
1010 พฤติกรรมและความพึงพอใจของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในการใช้บริการสินเชื่อจากโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) = Behavion and saisfaction of teachers in Lamphun Primary Educational Service Area Office 2 in using loan service from Welfare for Teachers and Education Personnel Loan Scheme / ผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์ / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาลำพูน เขต 2
ข้าราชการ -- ลำพูน
สวัสดิการครู -- ลำพูน
สินเชื่อ -- ลำพูน
1011 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ถนนคนเดินท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction of Thai tourists in purchasing garments at the Tha-Phae Walking Street, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / เบญจพร ไชยมงคล / 2558 /Full Text
Subject
ถนนคนเดิน (เชียงใหม่)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
นักท่องเที่ยว -- ไทย
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1012 พฤติกรรมและความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการใช้บริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Behaviors and satisfaction of Chiang Mai University's employees and students in using financial services of commercial banks in Chiang Mai University / กนกวรรณ สายวาณิชย์ / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- บริการลูกค้า
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
1013 พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 = Behavior and satisfaction of customers in using small and medium enterprises Loans of Government Savings Bank, Chiangmai Area 3 / อัจฉราภรณ์ มะโนจิตต์ / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค
1014 พฤติกรรมและคุณภาพชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่มาพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and quality of life of Japanese long stay living in Chiang Mai Province / ภัณฑิลา ทองพูล / 2558 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- ญี่ปุ่น
1015 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการบริโภคน้ำฝรั่งสีชมพูของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behaviors and attitudes toward pink guava juice consumption of consumers in Mueang District, Chiang Mai Province / อัจฉรา แก้วเหรียญทอง / 2558 /Full Text
Subject
น้ำฝรั่ง
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
บริโภคนิสัย
1016 พฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Behaviors and attitudes on using organic fertilizers of rubber growers in Chiang Kham District, Phayao Province / ตฤณ จันทร์เงิน / 2558 /Full Text
Subject
ยางพารา -- การปลูก -- พะเยา
เกษตรกร -- พะเยา
ปุ๋ยอินทรีย์
1017 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behaviors and factors affecting sport complex choice of users in Mueang district, Chiang Mai province / เอกรินทร์ กิตติเลิศภักดีกุล / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การสำรวจตลาด
สนามกีฬา
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1018 พฤติกรรมสนับสนุนของพยาบาลและอุปสรรคในการดูแลระยะสุดท้ายที่หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี = Nurses' supporttive behaviors and obstacles in end-of-life Care at emergency department, Phaholpolpayasaena Hospital, Kanchanaburi Province / ณัฎฐธัญพงศ์ ไหลธรรมนูญ / 2558 /Full Text
Subject
Emergency medical services
Pallative care
Nurses
Behaviors
1019 พลวัตทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของเรือนไทใหญ่ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม = Dynamics of vernacular architecture in Tai Yai Houses in Khun Yuam District, Mae Hong Son Province due to cultural assimilation / ธัญญพร จิตราภิรมย์ / 2558 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น -- แม่ฮ่องสอน
สถาปัตยกรรมพื้นเมือง
1020 พารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการเจาะรูแขนกลหัวอ่านฮารด์ดิสก์ไดร์ฟ = Appropriate parameters for drilling hard disk drive arm / กรานต์ หิรัณยวัฒน์ / 2558 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์
การจัดการฮาร์ดดิสก์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58