ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้บริการห้างค้าปลีกสมัยใหม่ = Behavoir of consumers in San Sai District, Chiang Mai Province, towards using modern trade retail stores / ศศิมา วีระโชติไกร / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สันทราย (เชียงใหม่)
ห้างสรรพสินค้า -- สันทราย (เชียงใหม่)
982 พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับลดหย่อนภาษีของธนาคารกรุงไทย จังหวัดลำปาง = Consumer behavior in buying tax deductible financial products of Krung Thai bank public company limited, Lampang Province / กิ่งมณี อินทะรังษี / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
การหักลดหย่อนภาษี
983 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริการบริโภคอย่างยั่งยืนของคนวันทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกสถานีบริการน้ำมัน = Behavior according to sustainable consumption concept of working-age people in Mueang Chiang Mai District Towards Selecting Gas Station Services / ท่องนที อุปละกูล / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
สถานีบริการน้ำมัน
984 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของคนวัยทำงานในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ = Behavior according to sustainable consumption concept of working-age people in Fang District, Chiang Mai Province towards purchasing motorcycles / อ้อย ทิพโรจน์ / 2558 /Full Text
Subject
จักรยานยนต์ -- การจัดซื้อ
จักรยานยนต์ -- ฝาง (เชียงใหม่)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ฝาง (เชียงใหม่)
985 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้ใช้รถยนต์ต่อการซื้อยางรถยนต์ในอำเภอเมืองเชี่ยงใหม่ = Behavior according to sustainable consumption concept of car users towards purchasing tires in Mueang Chiang Mai district / ทวิภู ตันสว่างดำรงกุล / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- ยางล้อ -- การจัดซื้อ
986 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้บริโภควัยทำงานต่อการเลือกศูนย์อาหารในศูนย์การค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior according to sustainable consumption concept of working-age consumers towards selecting food courts in shopping malls in Mueang Chiang Mai district / ธนกฤต สิงห์คะราช / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
987 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อการซื้อรถใช้ในงานเกษตรกรรม = Behavoir according in Uttaradit province towards purchasing agricultural vehicles / ปารวดี ไคร้ชม / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- อุตรดิตถ์
เกษตรกร -- อุตรดิตถ์
เกษตรกรรม -- อุตรดิตถ์
988 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของคนวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน = Behavior according to sustainable consumption concept of working-aged people in Mueang Chiang Mai district towards consuming ready-to-eat frozen food / ศิริลักษณ์ เตชาวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- วิจัย
การบริโภคอาหาร (เศรษฐศาสตร์)
อาหารแช่แข็ง
989 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของคนอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก = Behavior according to sustainable consumption concept of people in Mueang Chiang Mai towards consuming western-style fast food / สุภานัน สุวรรณสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหาร
บริโภคกรรม
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
990 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavoir according to sustainable consumption concept of Thai generation Y tourists towards adventure tourism in Chiang Mai Province / รัตนาวดี ใสจุล / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย -- เชียงใหม่
991 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของผุ้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่อยู่อาศัย = Behavior according to sustainable consumption concept of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing home furniture / กิ่งกานต์ ดิเรกฤทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เขียงใหม่
เฟอร์นิเจอร์ -- การจัดซื้อ
992 พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ = Behavior according to sustainable consumption concept of small and medium entrepreneurs in Mueang Chiang Mai towards using domestic parcels delivery services / ภัสสร์วณัฐชนก พึ่งทอง / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- อำเภอเมือง (เชียงใหม่)
ผู้ประกอบการ -- อำเภอเมือง (เชียงใหม่)
การขนส่ง -- อำเภอเมือง (เชียงใหม่)
993 พฤติกรรมทางการเมืองของนางลดาวัลล์ วงศ์ศรีเมือง = Political behavior of Mrs. Ladawan Wongsriwong / ศุภวิชญ์ วงษ์อุรา / 2558 /Full Text
Subject
ลดาวัลล์ วงศ์ศรีเมือง
นักการเมือง -- พฤติกรรม
นักการเมือง -- ไทย
994 พฤติกรรมที่มีผลต่อการก่อหนี้ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Behaviors influencing debt creation by employees of a commercial bank in Chiang Mai province / วรางคณา บัวล้อม / 2558 /Full Text
Subject
หนี้ -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
995 พฤติกรรมในการดูแลเด็กที่บ้านและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อ เอชไอวีเอดส์ = Child-care behaviors at home and related factors among caregivers of HIVAIDS infected children / ธวัลชญาน์ โชติเจริญธนันต์ / 2558 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ในเด็ก
เด็ก -- การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
996 พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior towards choosing special saving accounts of consumers in Mueang Chiang Mai district / กมลมาลย์ ทองสุข / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บัญชีธนาคาร
997 พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่านเว็บไซต์ = Behavior of consumers in Bangkok towards food delivery service via website / ธนรัตน์ ศรีสำอางค์ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
บริโภคกรรม
การบริโภคอาหาร (เศรษฐศาสตร์)
998 พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อปลากระป๋อง = Behavior of consumers in Bangkok towards purchasing canned fish / ชาคริต ศรีสกุน / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ปลากระป๋อง -- การจัดซื้อ
999 พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสอนใจซื้อเมล็ดพันธุ์ผักแบบซอง = Behavior of consumers in Bangkok and vicinity towards purchasing individual-packed vegetable seeds / รัชวรรณ สามนปาล / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมผู้บริโภค -- วิจัย
1000 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavoir of consumers towards using services of Japanese Style grilled buffet restaurants in Mueang Chiang Mai District / วิลาสินี พิพัฒน์พัลลภ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
อาหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58