ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การใช้การสอนแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = The Use of the aPhonics method to develop English pronunciation and vocabulary knowledge among Prathom Suksa 1 students / เรมิกา กุลาตี / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
82 การใช้กิจกรรมชี้นำการอ่านการคิดร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using directed reading-thinking activity with an electronic book to promote english reading ability and satisfaction among Prathom Suksa 6 students / แพรวพวง โยวะผุย / 2558 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การส่งเสริมการอ่าน
83 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Use of role playing activities to develop chinese listening and speaking skills of Mathayom Suksa 5 Students at Wiangjedeewittaya School, Li District, Lamphum Province / พิมพรรณ ต๊ะสุภา / 2558 /Full Text
Subject
ภาษาจีน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำพูน
ภาษาจีน -- การฟัง
ภาษาจีน -- การพูด
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- ลำพูน
84 การใช้กิจกรรมปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการสร้างความคิดรวบยอด เรื่องรูปวงกลม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จังหวัดพะเยา = Using hands-on activities to promote concepts on circles of Prathom Suksa 6 students, Anubanchun school, Phayao province / อัจฉรา ใจกล้า / 2558 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ความคิดรวบยอด
นักเรียนประถมศึกษา -- พะเยา
85 การใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Use of accounting information for the management of textile and garment industry in Mae Sot District, Tak Province / พิมพิลาส เนาวรัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
การเงิน -- การบริหาร
อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- แม่สอด (ตาก)
86 การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดเชียงใหม่ = The use of accounting information ofpestrol station entrepreneurs in Chiang Mail province / จำเนียร แก้วกันธา / 2558 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
87 การใช้ความร้อนทิ้งกลับคืนจากปล่องไอเสียโดยอากาศร้อนหมุนวนเพื่อผลิตน้ำร้อน = Use of recovered heat from stack loss by swirling air to generrate hot water / ชนธกานต์ ใสยิ่ง / 2558 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การนำ
น้ำร้อน
ก๊าซ (ท่อไอเสีย)
88 การใช้เครือข่ายทางสังคมในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Social network usage in the teaching and learning at Chiang Mai University / จุฑาทิพย์ วิจิตร์ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครือข่ายสังคมออนไลน์ -- การศึกษาและการสอน
89 การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำไทยของนักเรียนปกาเกอะญอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Use oh teaching package for developing thai worde reading and writing skills of prathom suksa 2 pga k'nyau prathom suksa 2 students / วิลาสินี ดีอุ่น / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ (เชียงใหม่)
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
90 การใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Use of KWL plus technique to develop main idea reading abilities of Prathom Suksa 3 Students / ศันสนีย์ อินทขีณี / 2558 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การอ่านขั้นประถมศึกษา
91 การใช้เทคนิคทางภูมิสารสนเทศเพื่อหาตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย = Use of techniques in geo-information for finding indicators of forest productivity in Doi Suthep-Pui National Park / พิรฎา ทองประเสริฐ / 2558 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ป่าไม้และการป่าไม้
การสำรวจป่าไม้
ภูมิสารสนเทศ
92 การใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุร่วมกับเทคนิคลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ = Integration of material flow cost accounting and lean technique for manufacturing process improvement in garment industry / วิลาสินี สินันตา / 2558 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
กรรมวิธีการผลิต
การผลิตแบบลีน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
93 การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Using tales to develop skills in reading for main ideas of Prathom Suksa 3 students / อนันตาพร ตาบุญใจ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแปะ (เชียงใหม่)
การอ่านขั้นประถมศึกษา -- จอมทอง (เชียงใหม่)
นิทาน
94 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ภาษาพาสนุก เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เลือนราง = Use of computer-assisted instruction titled Pasa Pa Sanook to develop spelling skill of a student with low vision / เพ็ญทิวา จิตวรางคณา / 2558 /Full Text
Subject
ความบกพร่องทางสายตา
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
95 การใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ = Using programmed instruction for developing thai learning of Prathom Suksa 4 Students, Srisangwan Chiang Mai School / ญาณิศา ชนะเดช / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ภาษาไทย -- แบบเรียนสำเร็จรูป
แบบเรียนสำเร็จรูป
96 การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กนของนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Using exercises to develop thai reading and writing skills in words with final consonants to mae khon category among prathom suksa 2 hilltribe students / พศิน ตาไฝ / 2558 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
97 การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และการเรียนรู้บทบาททางเพศ จากนวนิยายแนวรักกามารมณ์ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร = Uses, gratifications and gender role learning from erotica novels among readers in Bangkok metropolitan / ทักษอร พุ่มสิริโรจน์ / 2558 /Full Text
Subject
นวนิยายรัก
รักร่วมเพศชายในวรรณกรรม
98 การใช้ประโยชน์ของสารสกัดพลูเป็นสารต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรขัดตัว = Utilization of betel pepper extract as antimicrobial agent in herbal body scrub product / อาทิตยา วงค์ตระกูลแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สารสกัดจากพืช
พลู
99 การใช้ประโยชน์พืชของคนเมืองและชาวลัวะในตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Plants usages of Khon Muang and Lawa in Phu Fah subdistrict, Bo Klua district, Nan province / อภิชาติ ส่องแสงจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
พฤกษศาสตร์ -- บ่อเกลือ (น่าน)
100 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาของผู้ใช้เว็บไซต์ www.eduzones.com = Uses and gratifications of web users with forms and contents of www.eduzones.com / ศิรินภา จันทรทา / 2558 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การพัฒนาเว็บไซต์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58