ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตของลำไยพันธุ์ดอ = Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on growth of longan cv. Daw / อังคณา เดชอูป / 2558 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเจริญเติบโต
เชื้อราในการเกษตร
942 ผลของทัลก์ที่เป็นสารก่อผลึกต่อจลนศาสตร์ของการเกิดผลึกและสมบัติของฟิล์มพีแอลเอพีบีเอส เบลนด์ = Effect of talc as a nucleating agent on crystallization kinetics and properties of PLAPBS blended films / นรินญา ไม่น้อย / 2558 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์
ทัลค์
943 ผลของโปรแกรมการฝึกลีลาศจังหวะแซมบ้าในความถี่ของการออกกำลังกายที่ต่างกันต่อการใช้ออกซิเจนสูงสุดและเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย = Effect samba dance sport training program in different frequencies of exercise on maximum oxygen consumption and percentage of body fat / ธันวา พิศดาร / 2558 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
การเต้นรำ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
944 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคลต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง = The Effects of the promoting personal hygiene practice program on knowledge, attitude and behavior related to diarrhea prevention in Hmong hill tribe community, Ngao District, Lampang Province / มลฑา เพ็ชรสุวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมสุขภาพ -- งาว (ลำปาง)
ท้องร่วง -- การป้องกันและควบคุม
ทัศนคติต่ออนามัย
945 ผลของโปรแกรมควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of antibiotic restriction program in critical care surgery patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วรวรรณ ปลิโพธ / 2558 /Full Text
Subject
Critically ill -- Drug utilization
Antibiotics
Drugs -- Dosage
946 ผลของโปรแกรมฝึกความคิดความเข้าใจต่อความสามารถด้านความคิดความเข้าใจและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่สงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม = Effects of cognitive training program on cognitive abilities and quality of life in elderly with suspected dementia / พัชญ์พิไล ไชยวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
ภาวะสมองเสื่อม
โรคอัลไซเมอร์
947 ผลของโปรแกรมโรงเรียนปวดหลังต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของเกษตรกรชาวนา = Effects of back school program on low back pain and functional status in rice farmers / พัชรินทร์ น้อยสุวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
Back pain
Low back pain
Rice Farmers
948 ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการผลิตลิลีกระถาง = Effects of paclobutrazol on potted lily production / อัญชลี ใจเกี๋ยง / 2558 /Full Text
Subject
ไม้กระถาง -- การปลูก
ไม้กระถาง
สวนในภาชนะ
949 ผลของพีเอชและความเข้มข้นโพแทสเซียมต่อสมรรถนะและประชากรจุลชีพของระบบยูเอเอสบี = Effects of pH and potassium concentration on performance and microbial population of UASB system / รมิตา โขนงนุช / 2558 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
ยูเอเอสบี
ตะกอน
โพแทสเซียม
950 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความเหนื่อยล้าของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ได้รับเคมีบำบัด / จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ / 2558 /Full Text
Subject
เคมีบำบัด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
Antineoplastic Agents
Leukemia
951 ผลของระยะเวลากักเก็บต่อการกำจัดไนโตรเจนจากน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพด้วยสาหร่าย Chlorella sp.ในถังปฏิกรณ์โฟโตไบโอรีแอคเตอร์แบบอากาศยกตัว = Effect of hydraulic retention time on nitrogen removal from biogas effluent by Chlorella sp. in an air-lift photobioreactor / อรศุภางค์ ดุรงคเสนีย์ / 2558 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
ก๊าซชีวภาพ
952 ผลของวัสดุประสานต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพอก = Effects of binder on physical properties and quality of pelleted sweet corn seed / นุชฉรา สมรัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน
ข้าวโพดหวาน -- เมล็ดพันธุ์
953 ผลของวัสดุประสานต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ = Effects of Adhesive materials on physical characteristic and quality of tobacco seed / ธมลวรรณ พรมอ้น / 2558 /Full Text
Subject
ยาสูบ -- วิจัย
ยาสูบ -- เมล็ดพันธุ์
954 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อคุณภาพผลและสารต้านอนุมูลอิสระในมะเกี๋ยง = Effects of plant growth regulators on fruit quality and antioxidants in makiang (Cleistocalyx nervosum var. paniala) / สรศักดิ์ คำตื้อ / 2558 /Full Text
Subject
อนุมูลอิสระ
มะเกี๋ยง
955 ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อความคงทนของแรงยึดติดของเนื้อฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ = Effect of grape seed extract on bond durability to sodium hypochlorite-treated dentin / ภวัต โลเกศเสถียร / 2558 /Full Text
Subject
โปรแอนโธไชยานิดิน
สารสกัด
ทันตกรรม
956 ผลของอัตราส่วนมูลไก่ต่อสาหร่ายคลอเรลล่าต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ = Effect of chicken manure and chlorella. alga. ratio on biogas production efficiency / รัชพล ทองอินทร์ / 2558 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
ก๊าซมูลสัตว์
957 ผลเชิงเปรียบเทียบของการฝึกพลัยโอเมตริกด้วยเมดิซินบอลและยางยืดที่มีต่อความเร็วของการทุ่มในกีฬายูโด = Comparative effects of plyometric training with medicine ball and elastic band on speed of Judo throwing / กุสุมา บัวใหญ่ / 2558 /Full Text
Subject
ยูโด -- การฝึก
การฝึกกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
958 ผลตอบแทนของการลงทุนทางการศึกษาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Returns on educational investment of graduates from Master of Economics Program, Chiang Mai University / นลพรรณ อินทร์ตา / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์
การศึกษา -- แง่เศรษฐกิจ
การศึกษา -- ค่าใช้จ่าย
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
959 ผลโปรแกรมการฝึกต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่ ในนักกีฬายิงปืนสั้นอัดลม = Effect of training program on shoulder muscle strength in air pistol shooting athletes / วรวัฒน์ สุริยจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กำลังกล้ามเนื้อ
สมรรถภาพทางกาย
นักยิงปืน
การยิงปืน
960 ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ คลินิกโรคไต โรงพยาบาลแพร่ = Outcomes of pharmaceutical care in patients with chronic kidney disease at nephrology clinic, Phrae Hospital / ภาวินี ติวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแพร่
Kidneys -- Diseases -- Treatment
Care of the sick
Pharmaceutical service
ไต -- โรค -- การรักษา
ไต -- โรค -- การดูแล
ไต -- โรค -- ผู้ป่วย
การบริบาลทางเภสัชกรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58