ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน = Effects of participatory learning regarding stroke prevention on knowledge and self-efficacy among village health volunteers / ณฐา เชียงปิ๋ว / 2558 /Full Text
Subject
Stroke -- prevention & control
Self -- efficacy
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
อาสาสมัครสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข
922 ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศและบรรจุภัณฑ์แอกทีฟที่แตกต่างกันต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดหวาน = Effects of vacuum cooling and different active packages on postharvest quality of sweet corn / นพพล จันทร์หอม / 2558 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน -- การเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดหวาน -- การลดอุณหภูมิ
การลดอุณหภูมิผลิตผลเกษตร
เทคโนโลยีสุญญากาศ
บรรจุภัณฑ์
923 ผลของการวางแผนจำหน่ายผู้บาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยจากแผนกฉุกเฉินต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแล = Effects of emergency department discharge planning for persons with mild traumatic brain injury on caregivers' knowledge and practice / เสาวนุช สมศรี / 2558 /Full Text
Subject
Patient discharge
Brain injuries
Care gives
Knowledge
924 ผลของการส่งเสริมการทบทวนชีวิตต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยโรคมะเร็ง = Effect of promoting life review on spiritual well-being among advanced cancer patients / พรพิมล ชัยสา / 2558 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
มะเร็ง -- การรักษา
ผู้ป่วย -- การดูแล
คุณภาพชีวิต
925 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเครียดของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด = Effect of social support on stress of pregnant women with preterm labor / จันทร์จีรา กลมมา / 2558 /Full Text
Subject
Social support
Stress
Pregnancy
Labor, premature
926 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการให้นมมารดาของมารดาหลังคลอดก่อนกำหนด = Effect of social support on breastfeeding behavior among mothers with preterm delivery / ฐิติพร แสงพลอย / 2558 /Full Text
Subject
Social support
Behavior
Breast feeding
Infant, premature
927 ผลของการสร้างความตระหนักผ่านการอบรมความปลอดภัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้ = Effect of raising awareness through safety training on hearing protective device use among wooden furniture workers / ยุภา ศรีสิงห์ / 2558 /Full Text
Subject
Safety
Hearing
Manpower
928 ผลของการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันต่อการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อของผู้ป่วยโรคไต ระยะสุดท้ายที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง = Effects of Protection Motivation on Practices for Infection Prevention and Incidence of Infection Among End-stage Renal Disease Patients Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis / อังสุมาลิน ศรีจรูญ / 2558 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง
ไต -- โรค
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
929 ผลของการสวมหมวกลดระดับเสียงต่อระยะหลับตื่นของทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล = Effect of noise reduction cap usage on sleep-wake states of hospitalized preterm infants / ศลิษา โกดยี่ / 2558 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด
ทารก
Noise
Sleep
Infant, premature
930 ผลของการสื่อสารทางการเมืองในพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์ประชาไทที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน = Political communication in public sphere of Prachatai Website affecting to people's political participation / นันทิยา สัตยวาที / 2558 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
สิทธิทางการเมือง
การสื่อสาร -- แง่การเมือง
931 ผลของการเสริม Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน Fatty Acid Desaturase 2 (FAD 2) ต่อปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 3 ในน้ำนมโค = Effects of recombinant saccharomyces cerevisiae Harboring Fatty Acid Desaturase 2 Gene (FAD 2) supplementation on Omega-3 Fatty Acid contents in milk of dairy cow / โสภารักษ์ เขมราช / 2558 /Full Text
Subject
น้ำนม
กรดไขมันโอเมกา
กรดไขมันไม่อิ่มตัว
932 ผลของการให้ความร้อนในระบบบ่อหมักรางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียฟาร์มสุกร = Effect of CMU channel digester internal heating on efficiency of biogas production from swine farm waste water / น้ำเพชร ทับทิมศรี / 2558 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
ฟาร์มสุกร
บ่อหมักก๊าซ
933 ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกต่อความรุนแรงของโรคในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม / เอกพล ริยะกาศ / 2558 /Full Text
Subject
โรคข้อเข่าเสื่อม
ผู้สูงอายุ
Aged
Osteoarthritis, Knee
934 ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกต่อดัชนีมวลกายและเส้นรอบวงเอวในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน = Effects of Nordic Walking Exercise on Body Mass Index and Waist Circumference Among Overweight Older Persons / ลัชชี ชัชวรัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
935 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ = Effect of square-Stepping exercise on physical fitness among Older persons / พรรณทิพ แสงสว่าง / 2558 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่ -- สุขภาพ
936 ผลของการออกกำลังกายแบบพิลาทิสต่อการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและความสามารถในการยิงปืนของนักกีฬายิงปืนยาว = Effects of pilates exercise on the core muscle control and the shooting performance among rifle shooters / วัลลภา เอื้ออารี / 2558 /Full Text
Subject
พิลาทีส
การออกกำลังกาย
937 ผลของการออกกำลังกายแบบสเต็ปแอโรบิกและการเต้นลีลาศ ในจังหวะ ชะ ช่ะ ช่า ต่อสมรรถภาพทางกายของชายไทย = Effect of step aerobic exercise and dance sport in Cha Cha Cha on physical fitness of Thai Male / วรุจน์ ธัญญเจริญ / 2558 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
แอโรบิก (กายบริหาร)
การเต้นรำ
สมรรถภาพทางกาย
938 ผลของความเข้มข้นและเวลาในการฟื้นฟูเซรามิกเมมเบรนที่อุดตันโดยใช้กรดซิตริก และโซเดียมไฮโปคลอไรท์ = Effect of concentrations and soaking times for fouled ceramic mambrane regeneration using citric acid and sodium-hypochlorite / วุฒิไกร ชัยรังษี / 2558 /Full Text
Subject
เมมเบรน (ชีววิทยา)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
939 ผลของคอนเทนต์ความชื้นในใบยางพาราร่วงต่อฟลักซ์มวลวิกฤตและเวลาการจุดติดไฟแบบไพล็อต = Effects of moisture content in para rubber leaf litter on critical mass flux and piloted ignition time / พิษณุ วงศ์ชัย / 2558 /Full Text
Subject
การเผาไหม้
วิศวกรรมความร้อน
ใบยางพารา
วิศวกรรมเครื่องกล
940 ผลของชนิดและปริมาณตัวให้อิเล็กตรอนต่อประสิทธิภาพ การกำจัดไนเตรทด้วยพีอาร์บี = Effects of type and amount of electron donors on nitrate removal efficiency by PRB / เยาวรัตน์ เยาวกุล / 2558 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58