ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 ผลของกระบวนการทบทวนในกลุ่มเพื่อนต่อการดูแลช่องปากโดยพยาบาล และนิคมของเชื้อจุลชีพในช่องปากผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ = Effects of peer review process on oral care performed by nurses and colony of oral microorganisms in mechanically ventilated Patients / พนิดา บุญนะโชติ / 2558 /Full Text
Subject
ช่องปาก -- โรค
สารต้านจุลชีพ
แบคทีเรีย
902 ผลของการกระตุ้นการดูดกลืนต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาของทารกเกิดก่อนกำหนด = Effect of oral stimulation on preterm infant's breastfeeding behaviors / ศศิธร กิ่งนาละ / 2558 /Full Text
Subject
Behavior
Infant, premature
Breast feeding
903 ผลของการโค้ชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้สูงอายุในสถานดูแลระยะยาว = Effects of coaching on nurses' knowledge and practices regarding urinary tract infection prevention in older persons in long-term care facilities / อิฏฐาพร คำกุ้ม / 2558 /Full Text
Subject
Knowledge
Nurses
Urinary tract infections
Aging
904 ผลของการจัดกระทำด้านการยศาสตร์ต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและอาการปวดหลังของคนทำงานแกะสลักไม้ = Effects of ergonomic intervention on muscle flexibility and back pain of wood carvers / ปิยาภรณ์ เพ็ญประไพ / 2558 /Full Text
Subject
Back pain
Muscles -- physiology
905 ผลของการจัดท่าคานาลิทต่อความมั่นคงในการทรงตัว ขณะเดินในผู้ป่วยโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด = Effect of canalith repositioning on balance stability during walking in benign paroxysmal positional vertigo patients ธิดาพร ไตรรัตนสุว / ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยการออกกำลังกาย
การออกกำลังกาย
การทรงตัว
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
906 ผลของการจำหน่ายอย่างสมบูรณ์แบบจากหอผู้ป่วยหนักต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการกลับเข้ารักษาซ้ำในหอผู้ป่วยหนัก = Effect of comprehensive discharge planning from intensive care unit on adverse events and intensive care unit readmission / ปิยวรา กาจารี / 2558 /Full Text
Subject
Patient discharge
Intensive care unit
Planning
907 ผลของการใช้กลยุทธ์หลายวิธีต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์การเกิดเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาด ของพยาบาลวิชาชีพ = Effects of Using Multimodal Strategies on Prevention Practices and Incidence of Needlestick or Sharp Injuries Among Registered Nurses / อรนุช ลีนะกนิษฐ์ / 2558 /Full Text
Subject
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
908 ผลของการใช้ม้าช่วยบำบัดต่อพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชนกลุ่มออทิสติกสเปคตรัม = Effects of equine assisted therapy on social and maladaptive behaviors of youths with autistic spectrum / สินีนาฏ บุญมี / 2558 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก -- พฤติกรรม
การบำบัด
ม้า
909 ผลของการใช้ม้าช่วยบำบัดต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและช่วงความสนใจของเยาวชนกลุ่มออทิสติกสเปคตรัม = Effects of equine assisted therapy on response reaction time and attention span in youths with autistic spectrum disorder / ศุภัทติกร ยศชูเกียรติ / 2558 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
เด็กออทิสติก -- การปรับพฤติกรรม
กิจกรรมบำบัด
910 ผลของการเตรียมสตรีครรภ์แรกต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดา = Effect of primiparous women preparation on maternal role attainment / พรพรรณ พุ่มประยูร / 2558 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย
911 ผลของการเติมเซตริไมด์ต่อการไหลแผ่และการกำจัดชั้นสเมียร์ของอีดีทีเอบนเนื้อฟัน = Effect of cetrimide addition on the flow and smear layer removal of EDTA on dentin / ฐานิดา ปุญญฤทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
ทันตกรรม
ฟัน
912 ผลของการนวดต่อการลดภาวะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อภายหลังจากการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าในชายสุขภาพดี = Effect of massage on relieving delayed onset muscle soreness of the knee extensors in healthy male / วันทนา โซวเจริญสุข / 2558 /Full Text
Subject
การนวด
ปวดกล้ามเนื้อ
913 ผลของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุบนทางหลวงด้วยเครื่องจับความเร็วอัตโนมัติในจังหวัดพิษณุโลก = Reaults of law enforcement to reduce adcident on the highway with speed cameras in Phitsanulok Province / ประวิทย์ ร่มโพธิ์เจริญ / 2558 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุทางถนน -- ลำพูน
ความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางถนน
914 ผลของการบำบัดเบื้องต้นของเศษการตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และเถ้าลอยชีวมวลต่อการแปรเปลี่ยนจุลินทรีย์และลิกโนเซลลูโลสในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก = Effect of tree pruning waste pretreatment by sodium hydroxide and biomass fly ash on microorganisms and lignocellulose variations in composting process / ตฤณนภัทร์ มงคลเทพ / 2558 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก -- การผลิต
จุลินทรีย์
915 ผลของการบำบัดเบื้องต้นของเศษการตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และเถ้าลอยชีวมวลต่อการแปรเปลี่ยนคาร์บอนไนโตรเจนและของแข็งระเหยในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก = Effect of tree pruning waste pretreatment by sodium hydroxide and biomass fly ash on carbon,nitrogen and volatile solids variations in composting process / กรวิพัชญ์ ประพันธ์ศรี / 2558 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก -- การผลิต
ของเสียทางการเกษตร -- แง่สิ่งแวดล้อม
916 ผลของการบำบัดเบื้องต้นด้วยถ่านกัมมันต์และสารแลกเปลี่ยนไอออนบวกต่อการกำจัดฟลูออไรด์ออกจากน้ำใต้ดินโดยเมมเบรนออสโมซิสย้อนกลับ = Effects of Activated carbon and cationic exchange resin pretreatments on groundwater defluoridation by reverse osmosis membrane / ประภาสิริ จันทรวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
คาร์บอนกัมมันต์
การแลกเปลี่ยนไอออน
ฟลูออไรด์
สารเคมี -- การกำจัด
917 ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตผลผลิตของข้าวไร่และการรับรู้รวมถึงการปรับตัวของเกษตรในพื้นที่สูง = Effect of climate change on growth, yield of upland rice and perception including adaption of farmers in highland areas / ฤทธิ์เดช สุตา / 2558 /Full Text
Subject
ข้าว -- การเจริญเติบโต
เกษตรกร -- ไทย
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
918 ผลของการฝึกความคล่องแคล่วด้วยรูปแบบการก้าวเท้าสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูนต่อการทดสอบตารางเก้าช่องและความสามารถ ของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส = The Effects of agility training with diamond step pattern on the nine-square test and the ability of table tennis players / ไกรทัพ สมณะ / 2558 /Full Text
Subject
เทเบิลเทนนิส -- การฝึก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
919 ผลของการฝึกความคล่องแคล่วและพลังของกล้ามเนื้อต่อความเร็วของการวิ่งในนักกรีฑา : การศึกษานาร่อง = Effects of agility and muscle power training on running speed in athletes: Pilot study / มัชฌิมา ยาวิไชย / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์
การเคลื่อนไหวของมนุษย์ -- การทดสอบ
กล้ามเนื้อ -- การทดสอบ
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กำลังกล้ามเนื้อ
การวิ่ง
920 ผลของการฝึกความอ่อนตัวต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักมวยไทยอาชีพ ค่ายเควสไทยแลนด์ = Effects of flexibility training on agility in professional Thai boxers of quest Thailand camp / ธนพงศ์ ขุนหารแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
นักมวย -- สรีรวิทยา
มวยไทย
กีฬา -- ไทย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58