ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 ต่อการปรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย = Effects of international accounting standard no.39 toward adjusting allowance for doubtful accounts of commercial bank in Thailand / อนงค์ชาดา เขื่อนสุวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
การบัญชี
ธนาคารพาณิชย์
882 ผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ = Impact of tourism logistics on loyalty of tourism in Phrae province / มะลิวัลย์ ปินนะ / 2558 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
การเดินทาง
นักท่องเที่ยว -- แพร่
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
883 ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ = The Effects of inflation on economic growth using panel quantile regression / เอกวิทย์ นันตาลิต / 2558 /Full Text
Subject
เงินเฟ้อ -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
884 ผลกระทบจากกิจกรรมทางการเกษตรในลำน้าแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่เป็นตัวบ่งชี้ = Impact assessment from agricultural activities in Mao Stream, Tumbon Monpin, Fang District, Chiang Mai Province by using macroinvertebrates as bioindicator / เกศินี จันทร์อ่อน / 2558 /Full Text
Subject
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
885 ผลกระทบจากนโยบายปรับรายได้บุคลากรภาครัฐต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Impacts of government offcials' income adjustment policy on the administration of Thasobchai Subdistrict Municipality, Mae Tha District, Lamphun Province / อรพิน นามโคตร / 2558 /Full Text
Subject
รายได้
เทศบาล -- ลำพูน -- การบริหาร
เทศบาล -- แม่ทา (ลำพูน). ตำบลทาสบชัย
886 ผลกระทบจาการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 = The Impacts of educational service area dividing on educational management of the Secondary Dducational Service Area Office 35 / สโรชิน ปิดความลับ / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
การบริหารการศึกษา
887 ผลกระทบด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ของประเทศไทย = The Motivation effects on Thailands professional football players กาญจนา โกติทิพย์ / อนุชา ไชยวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
นักฟุตบอล
อาชีวศึกษา
888 ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำห้วยแม่ตาวจากการใช้ที่ดินและการทำเหมืองแร่สังกะสีของบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Impact on Mae Toa River Water quality from land use and zine mine of Padaeng Industry Public Company Limited in Mae Sot District, Tak Province / ศุภกานต์ ธิเตจ๊ะ / 2558 /Full Text
Subject
บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การจัดการคุณภาพน้ำ
คุณภาพน้ำ
การใช้ที่ดิน
889 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเป็นเมืองไมซ์ กรณี จังหวัดเชียงใหม่ = An Economic impact of being a MICE city : a case of Chiang Mai / พงศกร แซ่ลิ่ม / 2558 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมไมซ์
การจัดแสดงสินค้า -- เชียงใหม่
890 ผลกระทบปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคในผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มโทรคมนาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศเออีซีโดยใช้วิธีพาแนล เออาร์ดีแอล = Effects of macroeconomic factors on return of telecommunications listed firms in AEC stock markets using ARDL method / พิชินาถ แสนใจวุฒิ / 2558 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์
อุปทานและอุปสงค์
อัตราผลตอบแทน
หุ้นและการเล่นหุ้น
891 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบประสบการณ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Results of conducting mathematics instructional activities using experiential learning for Mathayom Suksa 2 Students Chiang Mai University Demonstration School / สิริอรพิมพ์ ภัคเนียรนาท / 2558 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
892 ผลการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The Result of public service delivery by Papong Municipality, Doi Saket District, Chiang Mai Province / กิตติศักดิ์ เขื่อนแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่
893 ผลการใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยมเพื่อพัฒนาความมีวินัยตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผาสำราญ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Results of using value clarification process to develop self-discipline anong Prathom Suksa 5 Students, Bhanphasamran School, Pai District, Mae Hong Son Province / มณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านผาสำราญ
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่ฮ่องสอน
การศึกษาขั้นประถม
ค่านิยม
894 ผลการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of using graphic organizer techniques the development to logical thinking of grade 11 students at the Prince Royal's college, Chiang Mai province / พัชราภรณ์ ภิมุข / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ความคิดและการคิด
เหตุผล
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
895 ผลการดำเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Results of corporate social responsibility operation of Northern Petroleum development center, Fang District, Chiang Mai province / อารุณี ศรีอินทร์ / 2558 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ (เชียงใหม่)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ -- ฝาง (เชียงใหม่)
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ปิโตรเลียม -- ฝาง (เชียงใหม่)
896 ผลการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Result of the implementation of government savings bank's school bank project in Mueang Chiang Mai district / พิเชฐ ทองคำ / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
การประเมินผลงาน
การวิเคราะห์งาน
897 ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยอำเภอเวียงแหงตามกระบวนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Evaluation for performance quality of teachers assistant on readiness and intensive development process in Wiang Haeng District, Chiang Mai primary education service area 3 / วรสิทธิ์ ยาวิลาศ / 2558 /Full Text
Subject
การประเมินผลทางการศึกษา
ครู -- การประเมิน
ครู
898 ผลการฝึกกระดานทรงตัวต่อการทรงท่าและความแม่นยำในการยิงปืนของนักกีฬายิงปืนสั้นอัดลม = Effects of balance board training on position and accuracy of shooting in air pistol of shooting athletes / วรัญญา ติวุตานนท์ / 2558 /Full Text
Subject
การยิงปืน -- การฝึก
กีฬา
การฝึกกีฬา
899 ผลการเรียนด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างมโนทัศน์ที่มีต่อความเข้าใจมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสบค่อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Effects of learning through concept examples analysis method on science conceptual understanding and analytical thinking ability of Prathom Suksa 5 students, Ban Sobkom school, Mueang district, Lampang Province / ประภัสจิต เตชะ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสบค่อม
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำปาง
900 ผลของกรด 3,5,6-ไทร์คลอโร-2-ไพรีดิลออกซีอะซิติกและกลูโคสต่อการเติบโตและคุณภาพผลของส้มโอพันธุ์ทองดี = Effects of 3,5,6-Trichloro-2-Pyridyloxyacetic acid and glucose on fruit growth and quality of pomelo cv. Thong Dee / ณัฐวุฒิ เนตรประดิษฐ / 2558 /Full Text
Subject
ส้มโอ -- การเจริญเติบโต
กลูโคส
ธาตุอาหารพืช


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58