ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง = Factors affecting success in rice seed production of farmers, members of Lampang rice seed center / พีรนุช คำหล้า / 2558 /Full Text
Subject
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
ข้าว -- การผลิต -- ลำปาง
เกษตรกร -- ลำปาง
842 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting on happiness of English teachers in Mueang District, Chiang Mai Province / วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก / 2558 /Full Text
Subject
ครู -- ความพอใจในการทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
843 ปัจจัยที่มีผลต่อเจ้าของร้านกาแฟในจังหวัดนครนายกในการซื้อเมล็ดกาแฟ = Factors affecting coffee shop owners in Nakhon Nayok Province towards purchasing of coffee beans / จันทร์เพ็ญ เทือกทา / 2558 /Full Text
Subject
ร้านกาแฟ -- นครนายก
กาแฟ -- การจัดซื้อ
การตลาด
844 ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษาของสถาบันการธนาคารของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเลือกสาขาวิชาการธนาคาร = Factors affecting students of Banking Institute, Bank of Lao Peoples Democratic Republic Towards Selecting Banking Major / ดวงตา เพียแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
845 ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ = Factors affecting undergraduate students in Chiang Mai Province toward online purchasing of cosmetics / อรวรรณ วิเลิศศักดิ์ / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
846 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting customers towards using 24-hour service coffee shops in Mueang Chiang Mai District / วรินทร ตาสา / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
847 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร ในการบูชาวัตถุมงคล = Factors affecting consumers in Samut Sakhon province towards purchasing holy objects / วัชรพงษ์ กงเวียน / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
วัตถุมงคล
848 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของการนำเข้าในกลุ่มสมาชิก อาเซียน โดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ = Factors affecting the growth rate of import in ASEAN member countries using panel quantile regression / ภัทรพล ศรีสุบรรณ์ / 2558 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
849 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์อาเซียนโดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ = Factors affecting the return of ASEAN stock exchange indexes using panel quantile regression / ปารุสก์ พัฒนพิบูลย์ / 2558 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทน
กลุ่มประเทศอาเซียน
850 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors influencinguser's utilization of smart office in Mae Hong Son Province / สุธาสินี บุปผา / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานอัตโนมัติ -- แม่ฮ่องสอน
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
851 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการนำบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชาระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing parents' decision to enroll their primary school children in a tutorial school in Mueang Chiang Mai District / นภาพร มณีเป็ญ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนกวดวิชา -- เชียงใหม่
โรงเรียนกวดวิชา
852 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affectung the decision of using the internrt banking services of government savings bank's customers in Mueng Chiang Mai District / เจษฎา สุขทวี / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- บริการลูกค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
853 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ขายทอดตลาดของลูกค้าของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Factors influencing decision making in purchasing real estate for sale of customer auctioneer of Sukhumvit Asset Management Co., Ltd., Chiang Mai Branch / อาชวิศร์ มาลัย / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
อสังหาริมทรัพย์ -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
854 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing on decision to apply for the practical nursing certificate program in Chiang Mai Province / ชนกนันท์ ตาจันทร์ดี / 2558 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
855 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของลูกค้าบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย เขตเชียงใหม่ 1 = Factors affecting customers' decision to purchase bancassurance products from Krungthai-axa company limited at Krungthai Bank in Chiang Mai 1 area / ธัญธิตา บุญนาค / 2558 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต
856 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมของผู้ใช้บริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the satellite Tv service choice of consumers in Mueang Chiang Mai District / สุขุม อินทนันท์ / 2558 /Full Text
Subject
ดาวเทียมในโทรคมนาคม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
857 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing debt repayment ability of members participating in debt deferment program of Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chiang Mai Province / กนกวรรณ สุขเสาร์ / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เชียงใหม่)
การชำระหนี้ -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
858 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ = The Factors influencing the cost of travel of the elderly people in Chiang Mai / เกล็ดดาว หมอกเมือง / 2558 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ
ค่าใช้จ่าย
การจัดสรรค่าใช้จ่าย
การเงินส่วนบุคคล
ผู้สูงอายุ -- ค่าใช้จ่าย
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
859 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกกองทุนของนักธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่กับเมียนมา = Factors influencing investment decision in union of Myanmar of Chiang Mai businessmen / ศิรินภา ดาทอง / 2558 /Full Text
Subject
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
นักธุรกิจ -- เชียงใหม่
860 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Factors affecting the development of human resource information system in Thasobsao Subdistrict Municipality, Mae Tha District, Lumphun Province / สุภาพร สินธุปัน / 2558 /Full Text
Subject
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- แม่ทา (ลำพูน)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- แม่ทา (ลำพูน)
ทรัพยากรมนุษย์ -- แม่ทา (ลำพูน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58