ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพัฒนาสถานศึกษาปีงบประมาณ 2554-2558 ของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร = Efficiency and effectiveness of the educational institute development plan fiscal year 2011-2015 of Anusarnsunthorn school for the deaf / แพรทอง นะวัน / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- การบริหาร
นโยบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
802 ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงในอำเภอ เมืองเชียงใหม่ = Critical success factors of animal clinic business in Mueang Chiang Mai District / ศิวพร สุริยะพรหม / 2558 /Full Text
Subject
การตลาด
ความสำเร็จทางธุรกิจ
บริโภคศึกษา -- เชียงใหม่
สถานพยาบาลสัตว์ -- เชียงใหม่
สัตว์เลี้ยง -- เชียงใหม่
803 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ = Occupational Health Hazards and Health Status Related to Risk Among Cleaning Workers, Tertiary Care Hospitals / ฉัตร์ยุภา จิโนรส / 2558 /Full Text
Subject
สุขภาพ
โรงพยาบาล -- ลูกจ้าง
พนักงานทำความสะอาด
การสำรวจสุขภาพ
804 ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด = Motivation factors affecting performance of operational level employees in V.Powdertech Company Limited / วรวุฒิ อริยะสุนทร / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท วี.เพาเอร์เทค จำกัด
ความพอใจในการทำงาน
การจูงใจในการทำงาน
805 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Job motivating factors of teachers and education staffs of Regina Coeli College, Chiang Mai Province / วรรณพร ตาวังค์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ครู -- ความพอใจในการทำงาน
บุคลากรทางการศึกษา -- ความพอใจในการทำงาน
การจูงใจ (จิตวิทยา)
806 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทยาข้ามชาติขนาดใหญ่ในประเทศไทย = Job motivating factors of sales managers in large multinational pharmaceutical companies in Thailand / นพพล ปิยวรรณหงส์ / 2558 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
การจูงใจในการทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
807 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน = Motivating factors of operational officers of Hana Microelectronics Public Company Limited, Lamphun Branch / เพ็ญนภา บัวพา / 2558 /Full Text
Subject
บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
การจูงใจในการทำงาน -- ลำพูน
พนักงานบริษัท -- ลำพูน
808 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของเภสัชกรในร้านขายยาแบบลูกโซ่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Motivation factors of pharmacists of chain drugstores in Chiang Mai Province / วิยะกาญจน์ วรวิภัทร / 2558 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
เภสัชกร -- การทำงาน
809 ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นกลุ่มพลังงานโดยวิธีถดถอยแบบควอนไทล์ = Macroeconomic factors affecting rate of returns on price index of energy securities using quantile regression / ศราวุฒิ ชุมภูอินตา / 2558 /Full Text
Subject
ดัชนีราคาหุ้น
อัตราผลตอบแทน
810 ปัจจัยทำนายกลุ่มอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Factor predicting symptom clusters among persons with chronic obstructive pulmonary disease / พัชรินทร์ คำแก่น / 2558 /Full Text
Subject
Chronic obstructive pulmonary disease
811 ปัจจัยทำนายการปฏิบัติป้องกันอาการชักในเด็กของผู้ดูแล = Factors predicting seizure prevention practices in children among caregivers / ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ / 2558 /Full Text
Subject
การชักในเด็ก
เด็ก -- การดูแล
812 ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด = Factors predicting breastfeeding among mothers of preterm infants / สุทธิดา อ่อนละออ / 2558 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การให้นม
Breast feeding
Infant, premature
Mothers
813 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของบิดาในระยะหลังบุตรเกิด = Factors predicting paternal depression in postnatal period / กัญยา ทูลธรรม / 2558 /Full Text
Subject
Depression
Fathers
Postnatal care
814 ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจของผู้ปลูกยางพาราในการขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลระดับท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ = Determinants of Para Rubber growers decision on selling products in local auction market in Phrae province / ปาริฉัตร ยาสุปิ / 2558 /Full Text
Subject
ยางพารา -- การปลูก
ยางพารา -- แพร่
เกษตรกร -- แพร่
815 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในผู้จะเป็นบิดาครั้งแรก = Factors related to father involvement among first time expectant fathers / ปิยวรรณ นันทะพงษ์ / 2558 /Full Text
Subject
บิดา -- สุขภาพและอนามัย
การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
816 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการู = Factors related to Kangaroo mother care promotion for preterm infants / เกศินี คันธวงศา / 2558 /Full Text
Subject
Mothers
Infant, premature
Infant care
817 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน = Factors related to motorcycle using behaviors of High School Students, Phu Phiang District, Nan Province / นงคราญ ตาต๊ะคำ / 2558 /Full Text
Subject
การขับขี่จักรยานยนต์
818 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to alcohol drinking of female undergraduate university students, Chiang Mai province / พัชรพรรณ คูหา / 2558 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
819 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะโรคฟันผุของเด็กอายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์เด็กอ่อนหวาน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Factors associated with dental caries of children a ged 3-5 years old in the sweet enough Child Care Center, Sop Prap District, Lampang Province / ชัญญนิษฐ์ ห้อธิวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
ฟันผุในเด็ก
ทันตกรรมเด็ก
เด็ก -- การดูแลทันตสุขภาพ
ฟันผุ
ฟัน -- โรค
820 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างงานวางท่อประปาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting water distribution pipeline construction in Chiang Mai Province / ประกาศิต ชะนะพันธ์ / 2558 /Full Text
Subject
น้ำประปา -- การเดินท่อ -- เชียงใหม่
ท่อ -- เชียงใหม่
การเดินท่อ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58