ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 ประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Implementation effectiveness of sub-committees for the appropriation student loans fund and imcome contingent loans in Chiang Mai University / ณฐรัช ทองเจิม / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -- เชียงใหม่
782 ประสิทธิผลของกระบวนการให้ข้อมูลผู้ใช้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่ = Effectiveness information providing process to Chiang Mai Zoo customers / กนิษฐา ตุละทา / 2558 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่
ประสิทธิผลองค์การ -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- บริการที่ได้รับ
783 ประสิทธิผลของกางเกง Hornsby Healthy Hip ต่อการป้องกันกระดูกสะโพกหักจากการหกล้ม ในผู้สูงอายที่อาศัยอยู่ในสถานพักฟื้น = Effectiveness of Hornsby Healthy Hip Pants on Hip Fracture Prevention from falls in the elders living in institution / มัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูล / 2558 /Full Text
Subject
การหกล้มในผู้สูงอายุ -- การป้องกัน
การหกล้มในผู้สูงอายุ
กระดูกหัก -- การป้องกัน
784 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลสำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเชื่อมต่อหลอดเลือดชนิดถาวรสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing care guidelines for persons with permanent hemodialysis vascular access, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ยุพาวรรณ สิงห์สุภา / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
การพยาบาล
ผู้ป่วย -- การดูแล
Hemodialysis
Vascular surgery
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
785 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการสื่อสารที่มีพยาบาลเป็นผู้นำสำหรับครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตระยะท้าย หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of implementing nurse-led communication guidelines for families of end of life in critically Ill patients, medical intensive care unit, Lampang Hospital / ทรรศนีย์ จักรวาลนาท / 2558 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย -- ลำปาง
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย -- การดูแล
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
786 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการเหนื่อยล้าในผู้ที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง หอผู้ป่วย เคมีบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for fatigue management Among Lymphoma Persons, Chemotherapy Section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุดารัตน์ เมืองเจริญ / 2558 /Full Text
Subject
ต่อมน้ำเหลือง -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การรักษา
787 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing empowerment program on pulmonary rehabilitation for persons with chronic obstructive pulmonary disease, Chiang Dao hospital, Chiang Mai province / จิรารัชต์ คำใจ / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงดาว -- เชียงใหม่
ปอดอุดกั้น -- โรค
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Empowerment
Lung diseases -- rehabilitation
Pulmonary disease, chronic obstructive
788 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing empowerment program on pulmonary rehabilitation for persons with chronic obstructive pulmonary disease, Thapla Hospital, Uttaradit Province / สุวรรณา ศรีสะอาด / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลท่าปลา (อุตรดิตถ์)
ปอด -- โรค
ปอด -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
Empowerment
Lung diseases -- rehabilitation
Pulmonary disease, chronic obstructive
789 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing empowerment program on pulmonary rehabilitation for persons with chronic obstructive pulmonary disease, Pasang hospital, Lamphun province / ปรีญาภรณ์ งามชื่น / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลป่าซาง -- ลำพูน
ปอดอุดกั้น -- โรค
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Empowerment
Lung diseases -- rehabilitation
Pulmonary disease, chronic obstructive
790 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมฝึกความจำในผู้สุงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อย อำเภอปัว จังหวัดน่าน = Effectiveness of memory training program implementation among elderly with mild cognitive impairment, Pua district, Nan province / จุติพงษ์ ศรีตนไชย / 2558 /Full Text
Subject
Memory
Elderly
Dementia -- in old age
791 ประสิทธิผลของการบริการทางคลินิกที่มีพยาบาลเป็นผู้นำ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Effectiveness of nurse-led clinic for diabetes mellitus patients: a systematic review / สุปราณี คำมา / 2558 /Full Text
Subject
Diabetes Mellitus -- nursing
Nursing services
เบาหวาาน -- ผู้ป่วย
บริการการพยาบาล
792 ประสิทธิผลของการบำบัดรักษาข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีการฝังเข็มการประคบด้วยนวัตกรรมแผ่นประคบร้อนตุ้มน้ำหนัก และการออกกำลังกาย = Effectiveness of therapeutic treatments for knee osteoarthritis using acupuncture, weighted-hot pack innovation and exercise / พิมพ์ชนก องค์สันติภาพ / 2558 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยการออกกำลังกาย
ข้อเข่า -- การรักษา
การบำบัด
การฝังเข็ม
793 ประสิทธิผลของโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ปี 2555 ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of debt deferment and reduction program of the year 2012 in Mueang District, Chiang Mai Province / จารุวรรณ ตาเริญ / 2558 /Full Text
Subject
การชำระหนี้ -- เชียงใหม่
หนี้ -- เชียงใหม่
794 ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดการรับรู้ทางสายตาในนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 = Effectiveness of visual perceptual intervention program in Grade 1-3 students with learning disabilities / นิศาชล ชมเชย / 2558 /Full Text
Subject
การรับรู้ทางสายตาในเด็ก
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
795 ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานสรรพากรภาค 8 = The Efficiency of value added tax collection of Regional Revenue office 8 / อัญตินันท์ นันทพันธ์ / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพกรภาค 8
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- เชียงใหม่
796 ประสิทธิภาพการให้บริการในงานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency of commercial bank's credit services in Mueang District, Chiang Mai Province / เสาวลักษณ์ แผวผาลา / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เมือง (เชียงใหม่)
สินเชื่อ
797 ประสิทธิภาพของการลดการผลิตแก๊สมีเทนในโคขาวลำพูนด้วยการเสริมเมล็ดลำไยผงในอาหาร = Efficacy of Methane reduction in white Lamphun Cattle by supplementing longan seed powder in feed / จีรณัทย์ บุญป้อ / 2558 /Full Text
Subject
โคขาวลำพูน -- การเลี้ยง
สารเสริมอาหารสัตว์
มีเทน
798 ประสิทธิภาพของยีสต์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราของผักบางชนิด = Efficiency of antagonistic yeasts for controlling fungal diseases of some vegetables / ศุภสิทธิ์ ศรีกันหา / 2558 /Full Text
Subject
โรคเกิดจากเชื้อราในพืช
โรคพืช -- การป้องกันและควบคุม
โรคพืช
799 ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงและเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมเพลี้ยหอยสีเขียวในแปลงปลูกกาแฟ = Efficiency of insecticides and entomopathogenic fungi in control of green scale (Coccus viridis Green) in coffee / ชุลีรัตน์ รังสรรค์ / 2558 /Full Text
Subject
ยาฆ่าแมลง
เชื้อรา
เพลี้ยหอย
กาแฟ -- โรคและศัตรูพืช
กาแฟ -- การปลูก
800 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน = Tax collection efficiency of local administration in Lamphun province / นันท์นลิน ศรีบุญเรือง / 2558 /Full Text
Subject
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- ลำพูน
การปกครองท้องถิ่น -- ลำพูน
การปกครองท้องถิ่น


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58