ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 แนวโน้มการย้ายคืนถิ่นฐานของแรงงานเมียนมาในจังหวัดเชียงใหม่ = Trend of returning migration of Myanmar workers in Chiang Mai Province / จุฑามาศ สังข์เงิน / 2558 /Full Text
Subject
การย้ายถิ่นของแรงงาน -- เชียงใหม่
แรงงานต่างด้าวพม่า -- เชียงใหม่
แรงงานต่างด้าวพม่า
762 บทบาทการมีส่วนร่วมในการเมืองไทยของพระภิกษุสงฆ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Participative roles in politics of Monks in Chiang Mai Province / ณัฐภณ บุญรอด / 2558 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- กิจกรรมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
การเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
763 บทบาทการเมืองภาคประชาชนของภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง = People's political role of the Chiang Mai self governing network / สุกัญญา คุณยศยิ่ง / 2558 /Full Text
Subject
การเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
764 บทบาทของเทศบาลตำบลยุหว่าในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of Yuwa subdistrict municipality in developing morality economy community learning center, San Pa Tong District, Chiang Mai Province / กวิน วรเวทิน / 2558 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง -- เชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ
ความดี
765 บทบาทของนิตยสารแฟชั่นที่มีต่อการบริโภคและการสร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่นในสังคมบริโภคนิยม : ศึกษาเฉพาะนิตยสารชีส(Cheeze) = The Role of fashion magazine in youth identity construction: A Case study of Cheeze magazine / วริศรา จิตมั่น / 2558 /Full Text
Subject
สื่อมวลชน -- แง่สังคม
ค่านิยมในวัยรุ่น
การออกแบบนิตยสาร
766 บทบาทของบริษัทออร์แกไนเซอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ ในการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม = Roles of event organizer companies in Chiang Mai province in event marketing communication / วนันญา พงษ์แสนรักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด -- เชียงใหม่
การตลาด
767 บทบาทของผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพและผู้นำชุมชนในการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน : กรณีศึกษาตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Roles of parents, paraprofessionals and community leaders in community - based rehabilitation : A case study of Wawee Sub-district, Mae Suai District, Chiang Rai province / มัทนา บั้งเงิน / 2558 /Full Text
Subject
คนพิการ -- การดูแล
คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- เชียงราย
768 บทบาทของผู้ปกครองในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม่ = Parental roles in learning mathematics of Prathom Suksa 4 students, Ban Nongkeaw School, Chiang Mai Province / จรัสรำไพ ไชยเรือง / 2558 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เชียงใหม่
769 บทบาทของระบบนิเวศวนเกษตรที่มีไม้ผลเป็นพืชหลักต่อปริมาณการสะสมคาร์บอน ธาตุอาหารและน้ำ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Roles of fruit Tree-based agroforest ecosystems on carbon, nutrient and water storages, Laplae District, Uttaradit Province / สุพพัตพงศ์ เขื่อนแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
ระบบวนเกษตร
วนเกษตร
770 บทบาทของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดการคำร้องทุกข์ของแรงงานในปี พ.ศ. 2555 = The Role of Chiangmai Province Office of Labour protection and welfare in the management of labour's complaints, 2555 B.E. / สุทธิลักษม์ ชิระกุล / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
แรงงานสัมพันธ์
แรงงาน
771 บทบาทของหน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันในพื้นที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Roles of regional agencies and local administrative organizations in smog crisis resolution in Tha pla Duk Sub-district, Mae Tha District, Lamphun Province / สัญญา ทุมตะขบ / 2558 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- แม่ทา (ลำพูน)
หมอกควัน -- แม่ทา (ลำพูน)
772 บทบาทของหอการค้าจังหวัดเชียงรายในการค้าผลไม้ผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน = Roles of Chiang Rai of Chamber of Commerce intrans-border fruit trade between Thailand and people's Republic of China / ทัศพร ศิริวงศ์ทอง / 2558 /Full Text
Subject
หอการค้าจังหวัดเชียงราย
การค้าระหว่างประเทศ
ผลไม้ -- การขาย
การค้า
773 บทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงในตำบลห้วยห้อมและตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Roles of village committees of highland community development in Huay Hom and Tha Pha Phum Sub-district, Mae La Noi District, Mae Hong Son Province / สุทธิรดา ไยยธรรม / 2558 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
774 บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบการชาวไทย เชื้อสายจีนในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดลำปาง = Economic and social role of Chinese Thai descent entrepreneurs in ceramic industrial factories in Lampang Province / วรรษิษฐ์ ทองภักดี / 2558 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- ลำปาง
เครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
775 บทบาทผู้นำสตรีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา นางสาววิไล บูรณปกรณ์ = Roles of woman local leader in Chiang Mai Province : a case study of Miss Wilai Bhuranupakorn / วิไลพร พุทธิศรี / 2558 /Full Text
Subject
ผู้นำสตรีในจังหวัด -- เชียงใหม่
สตรีกับการเมือง
776 บันทึกของคุณแม่กับความทรงจำของฉัน = My mother's diary and my memory / พรทิพย์ อ่วมกุล / 2558 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
777 บ้านนอก คอกนา = The Countryside / ยศพร กันทะวัง / 2558 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ชานเมือง
778 แบบจำลองความขึ้นอยู่แก่กันและกันของดัชนีรีทส์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ = Dependency modelling of Hong Kong, Japan and Singapore REITs index / อรพรรณ อินมนเทียร / 2558 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
779 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดตารางการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น = Mathematical model for flexible flow shop scheduling / นิชชิมา อนงค์จรรยา / 2558 /Full Text
Subject
การวางแผนการผลิต
วิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
แบบจำลองทางวิศวกรรม
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
780 ประชากรและพฤติกรรมของนกอุ้มบาตร (Motacilla alba) บริเวณประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 - 2557 = Population and behavior of white wagtails (motacilla alba) at Thapae Gate, Mueang District, Chiang Mai Province, 2012 - 2014 / ปาลีรัฐ นุชโพธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
นกอุ้มบาตร
นก -- เมือง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58