ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 แนวทางการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for collegial supervision operation in Mae Win Samakkee school, Mae Wang district, Chiang Mai province / สมพิศ ศรีชมภู / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่วินสามัคคี (เชียงใหม่)
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียน -- การบริหาร
742 แนวทางการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for collegial supervision to raise student learning achievement in Baanarunothai School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / นัยน์ปพร ปานกลัด / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
นักเรียน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
743 แนวทางการบริหารคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Quality management guidelines for Anuban Pattanatonnamkunkong school, Chiang Dao district, Chiang Mai province / ศิริพร พุทเกษร / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
โรงเรียนอนุบาล -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
744 แนวทางการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for living library administration of Sri Chom Tong school, Chiang Mai province / วิทยา อนุเกรียงไกร / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีจอมทอง (เชียงใหม่)
ห้องสมุดโรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
745 แนวทางการบริหารจัดการของผู้บริหารเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย ในชั้นเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเวียงแหง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Guidelines for administrators management to promote classroom action research in basic education Institutions Wiang Haeng District, Chiang Mai Primary Education Service Area Office 3 / วงเดือน ครินชัย / 2558 /Full Text
Subject
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
การศึกษา -- วิจัย
746 แนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านนาป่าแปก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Local learning resources participatory management guidelines of Ban Na Pa Paek school, Mueang Mae Hong Son district / แววพันธ์ ฉางข้าวชัย / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านนาป่าแปก
การเรียนรู้
โรงเรียน -- เมือง (แม่ฮ่องสอน)
โรงเรียน -- กิจกรรมการเรียนการสอน
747 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองแพร่ = Development guidelines for internal quality assurance procedures of the child development center under Tombon administrative organization Mueang Phrae District / สิงหา เทียมแสน / 2558 /Full Text
Subject
การประกันคุณภาพการศึกษา -- แพร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- แพร่ -- การประเมิน
748 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Guidelines for development of operations to promote desirable characteristics of student in Paiwittayakarn School, Mae Hong Son Province / บวร จันทร์ธีระโรจน์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนปายวิทยาคาร
การศึกษาขั้นมัธยม
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
749 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของไร่กาแฟ บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด = Approaches to developing creative tourism of the coffee plantation, Doi Chaang coffee original Co., Ltd. , / อรสุชา สุจินพรัหม / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
750 แนวทางการพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for teacher development in learning experience management of Paikaew Kindergarten School, Chiang Mai Province / วาสนา แปงฟอง / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
การจัดการชั้นเรียน -- เชียงใหม่
751 แนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for teacher development in critical thinking process learning management Pattanatonnamkhunkhong School Chiang Dao District, Chiang Mai Province / นันท์นภัส กันกา / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง
การจัดการชั้นเรียน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ครู
การสอน
752 แนวทางการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนแม่โถวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for teacher development in student centered instrucation at Mae Tho Wittayakom School Chiang Mai Province / นิรันดร์ ภักดีไพร / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
การจัดการชั้นเรียน -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการศึกษา -- เชียงใหม่
753 แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 = Guidelines for development of small size supply officers, Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2 / อรนุช รู้ซื่อ / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
พัสดุ -- การบริหาร
พัสดุ
754 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนอนุบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for teacher professional competency development of early childhood schools under local administrative organizations in San Pa Tong District, Chiang Mai Province / ชญานิน อ้นเกษ / 2558 /Full Text
Subject
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การศึกษาปฐมวัย -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
755 แนวทางการพัฒนาอาชีพทอผ้าของชาวไทลื้อ บ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Thai Lue's textile development guidelines, Ban Mae Sap, Samoeng district, Chiang Mai province / ธนวัฒน์ ยวงสุวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ธุรกิจชุมชน -- สะเมิง (เชียงใหม่)
บ้านแม่สาบ (เชียงใหม่)
756 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for increasing operational efficiency of the internal quality assurance system at Montfort College, primary section, Chiang Mai Province / วัฒนา แสงสินธุ์ / บัณทิตวิทยาลัย 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- เชียงใหม่
757 แนวทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for supporting teachers to conduct classroom action research of payap technological and business college Chiang Mai Province / แววดาว บุญตา / 2558 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
การศึกษา -- วิจัย
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
758 แนวทางการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Giudeline for morale and working motivition building for the personnel in faculty of agro-industry, Chiang Mai university / อุไรวรรณ ศักยาภินันท์ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะอุตสาหกรรมเกษตร -- บุคลากร
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
ขวัญในการทำงาน
การจูงใจในการทำงาน
บุคลากรทางการศึกษา
759 แนวทางการออกแบบปรับปรุงที่จอดรถและระบบรถสาธารณะส่วนการศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Design guideline for Central Parking and Transportation of Chiang Mai University Main Campus / อณิชา กระจ่างแจ่ม / 2558 /Full Text
Subject
ที่จอดรถ
ที่จอดรถ -- ภูมิสถาปัตยกรรม
เส้นทางรถประจำทาง
พื้นที่สาธารณะ
760 แนวทางการออกแบบสำหรับการจัดสรรพื้นที่ถนนในเขตเมืองโดยใช้เกณฑ์ความเสมอภาคในการเดินทาง = Design guideline for allocating urban road space using travel equity criteria / รัชฎาพร ธิสาไชย / 2558 /Full Text
Subject
ถนน
การเดินทาง
การขนส่ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58