ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 ชีวิตประจำวันในชุมชนเสมือนจริงของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาเฟสบุ๊คแฟนเพจของ cm108.com = Everyday life in virtual community of Chiang Mai people: A Case study of cm108.com Facebook fan page / ปรีณาภา ปุกคำดี / 2558 /Full Text
Subject
เฟซบุ๊ค -- ผลกระทบต่อสังคม -- เชียงใหม่
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ความจริงเสมือนในสื่อมวลชน
702 ซิมเทสต์ : เกมจำลองสถานการณ์สำหรับการศึกษาการทดสอบซอฟต์แวร์ = SimTEST : A Simulation game approach for software testing education / ชิตณรงค์ เพ็งแตง / 2558 /Full Text
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ -- การควบคุมคุณภาพ
703 ดนตรีข้ามพรมแดน : การทำงานวัฒนธรรมของนักดนตรีกะเหรี่ยงในอาณาบริเวณชายแดนไทย-พม่า = Music across borders : Karen musicians culture works in the Thai-Burma borderlands จารุวรรณ อุทาปา / จารุวรรณ อุทาปา / 2558 /Full Text
Subject
ดนตรี
นักดนตรี
การแสดงดนตรี
กะเหรี่ยง
704 ต้นทุนการผลิตน้ำนมของฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลางของสหกรณ์โคนมป่าตึงห้วยหม้อ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และจัวหวัดลำพูน = Cost of milk production from small and medium dairy farms in Patung Huaymor Cooperation Limited Chiang Mai and Lamphun provinces / คณกร พินิจศร / 2558 /Full Text
Subject
สหกรณ์โคนมป่าตึงห้วยหม้อ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์โคนมป่าตึงห้วยหม้อ จำกัด จังหวัดลำพูน
ฟาร์มโคนม
น้ำนม -- การผลิต
705 ต้นทุนในการยอมรับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Costs of maize farmers adoption of soil and water conservation measures in Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ดนุพันธ์ ซุกซอน / 2558 /Full Text
Subject
ผลิตผลเกษตร -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
706 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภันฑ์จากผักเชียงดาของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on producing Chiangda Natural Organic products of Sanmahapon Organic Herbal Community Enterprise, Mae Taeng district, Chiang Mai province / ประภาวดี มั่งมูล / 2558 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
อัตราผลตอบแทน
วิสาหกิจชุมชน -- แม่แต่ง (เชียงใหม่)
ผัก -- ต้นทุนการผลิต
707 ต้นทุนและผลตอบแทนของการแปรรูปสตรอเบอรี่ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ผลเมืองหนาวบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on processing strawberry of Bo Kaeo temperate fruit processing community enterprise, Samoeng district, Chiang Mai province / รุ่งนภา ทองพันชั่ง / 2558 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
อัตราผลตอบแทน
วิสาหกิจชุมชน -- สะเมิง (เชียงใหม่)
สตรอเบอรี -- การแปรรูป
708 ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองลายภูเขาของกลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return on products from local woven cloth with phukhao of sewing group in Ban San Luang, San Sai District, Chiang Mai Province / วีรนันท์ พาวดี / 2558 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
อัตราผลตอบแทน
ผ้า -- เชียงใหม่
สิ่งทอ -- เชียงใหม่
709 ตัวแปรที่เหมาะสมในการวางแผนรังสีรักษาเทคนิครังสีตัดขวางแบบเกลียวหมุนสำหรับมะเร็งหลังโพรงจมูก = Optimized helical tomotherapy planning parameters for nasopharyngeal cancer / กรรณิการ์ ยาวิชัย / 2558 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยรังสี
รังสีวิทยาทางการแพทย์
มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
710 ทฤษฎีเกม = Game Theory / สุทัศน์ ศรีเสน / 2558 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
การตัดสินใจ
711 ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการออกกำลังกายของสตรีตั้งครรภ์ = Attitudes, subjective norm, perceived behavioral control and intention to exercise among pregnant women / สมญาภรณ์ พุทธรักษา / 2558 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์
การออกกำลังกาย
ทัศนคติ
712 ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการป้องกันการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางของพยาบาลวิชาชีพ = Attitude, subjective norm, perceived behavioral control and intention to prevent Middle East respiratory syndrome infection among registered nurses / ฐิติวดี ธรรมเจริญ / 2558 /Full Text
Subject
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา -- การป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การติดเชื้อ
713 ทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็ก = Attitudes, norms, preceived behavioral control, and intention to practice for postoperative recovery among caregivers of children c / มนทิรา ใหม่แก้ว / บัณฑิควิทยาลัย 2558 /Full Text
Subject
Attitudes
Behavior
Postperative care
714 ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในจังหวัดสงขลาต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร = Attitude of broiler farmers in Songkhla Province Towards improving production efficiency through herbal extracts / ภานุพงศ์ ทองคำ / 2558 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ทัศนคติ
เกษตรกร -- สงขลา
สารสกัดจากพืช
พืชสมุนไพร
ไก่เนื้อ -- การเลี้ยง
715 ทัศนคติของครูสาขาวิชาการบัญชีต่อการพัฒนาผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Attitude of accounting teachers towards development of Northern Vocational College Accounting Teachers in Response to ASEAN Economic Community / สาวิตรี แก้วปัญญา / 2558 /Full Text
Subject
การบัญชี -- การศึกษาและการสอน (อาชีวศึกษา) -- ไทย (ภาคเหนือ)
ครู -- ทัศนคติ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
716 ทัศนคติของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการประกันชีวิตแบบบำนาญ = Attitude of people in Amphoe Mueang Chiang Mai towards life insurance for retirement / สิทธิพงศ์ วงศ์ษาพาน / 2558 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต
717 ทัศนคติของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ = Attitude of people in mueang Chiang Mai district towards corporate social responsibility activities / ภาวิไล ชลามาตย์ / 2558 /Full Text
Subject
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
718 ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ = Attitudes of consumers in Mueang Samut Sakhon District Towards traditional versus modern retail stores / ณัฐภัทร ดีกระจ่าง / 2558 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
การค้าปลีก
ร้านค้าปลีก
719 ทัศนคติต่อการบอกความจริงเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและการพยากรณ์โรคของผู้ที่เป็นมะเร็ง = Attitude towards truth telling about diagnosis and prognosis of disease among persons with cancer / ตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิขจร / 2558 /Full Text
Subject
Neoplasms -- diagnosis
Neoplasms
720 ทัศนคติต่อระบบความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการประเภทธุรกิจการค้าปลีก ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attiude towards safety system at work of employees in the establishment of a retail business, Maehin sub-district mueang Chiang Mai district / อภินันท์ ณ บรรพต / 2558 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม -- เมือง (เชียงใหม่)
อาชีวอนามัย -- เมือง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58