ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 ความหลากหลายของเชื้อราบนพืชวงศ์ Poaceae ในจังหวัดเชียงใหม่ = Diversity of fungi on poaceae plants in Chiang Mai Province / รัชนีพร ตันตินามชัย / 2558 /Full Text
Subject
เชื้อรา
682 ความหลากหลายของเฟิร์นและเครือญาติของเฟิร์นตามแนวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแจ้ซ้อน น้ำตกแม่เปียก ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปาง = Diversity of ferns and fern allies along the nature trail of Chae Son waterfall Mae Pieg waterfall at Chae Son national park, Lampang province / รุ้งลาวัลย์ วงค์จันทร์มา / 2558 /Full Text
Subject
เฟิร์น -- ลำปาง
น้ำตกแจ้ซ้อน (ลำปาง)
น้ำตกแม่เปียก (ลำปาง)
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (ลำปาง)
683 ความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนและน้ำในป่าชุมชนชนิดต่างๆของตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Plant species diversity and potentials of carbon and water storages in various community forests of Mae Tha Sub-district, Mae On District,Chiang Mai Province / เตือนใจ พงศ์คำพัน / 2558 /Full Text
Subject
ความหลากหลายของพืช
ป่าชุมชน -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การจัดการป่าไม้
684 คุณภาพการให้บริการของสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Service quality of University Academic Service Center, Chiang Mai University / เกษริน เรือนสุวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานบริการ
685 คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือของประเทศไทย = Quality of work life of medical sales representatives in the Northern Region of Thailand / อนัญญา ฉัตรานันท์ / 2558 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การทำงาน
ยา -- การจัดซื้อ
686 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพะเยา = Quality of work life of employees of Krung Thai bank public company limited, Phayao regional office / อัจฉรีย์ ปัญญาภู / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน). สำนักงานเขตพะเยา
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- พะเยา
พนักงานธนาคาร -- พะเยา
687 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก = Quality of work life of operational-level employees at JPM Sausage Company Limited, Ongkharak District, Nakorn Nayok Province / ศุภรางค์ วรรณพิบูลย์ / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด
บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด -- พนักงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การทำงาน
688 คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤติและแผนกผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Quality of work life of nurses at intensive care units and sub-intensive care units in Chiang Rai Prachanukroh Hospital / กสิพันธุ์ เมืองอินทร์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงราย
689 คุณภาพชีวิตการทำงานของแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Quality of work Life of interns, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ศศิวิมล เอกมหาชัย / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- บุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิตการทำงาน
690 คุณภาพชีวิตการทำงานของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life of tour Guides in Chiang Mai Province / เจนวิทย์ คำมงคล / 2558 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
มัคคุเทศก์ -- เชียงใหม่
691 คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท = Quality of life of people living in Semi-urban areas / อิศราวุฒิ บุญไตรย์ / 2558 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต
692 คุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of working life of officers in Highland Research and Development Institute (Public Organization) / ปวิชญา กำแพงทิพย์ / 2558 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานสำนักงาน
693 คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ = Working life quality of Chiang Mai International Airport Officers / วรรณศิริ คงแสง / 2558 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงาน -- เชียงใหม่
694 คุณภาพอาหารและต้นทุนอาหารสำหรับผู้ป่วย ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Food quality and food costs for the patient, Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai universty / ภูริวัจฐ์ ชีคำ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศรีพัฒน์
โภชนาการ
สารอาหาร
ผู้ป่วย -- อาหาร
695 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของพนักงานตามทัศนะของนายจ้างในจังหวัดสมุทรสาคร = Preferred staff-qualifications from perspectives of employees in Samut Sakhon province / จันทร์จิรา ปานลิ้ม / 2558 /Full Text
Subject
พนักงาน -- สมุทรสาคร
นายจ้าง -- สมุทรสาคร
696 เครือข่ายการสื่อสารเพื่อเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านหมู่บ้านครึ่งใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Communication network to promote concept of sufficiency economy among people of Ban Khrueng-Tai, Chiang Khong District, Chiang Rai Province / หนึ่งฤทัย แสงวิลัย / 2558 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง -- เชียงของ (เชียงราย)
การสื่อสาร -- แง่สังคม -- เชียงของ (เชียงราย)
697 เครื่องมือสำหรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลบนเว็บ = Web based tool for personal software process (PSP) / ศุภชัย ธิสุข / 2558 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
698 จรจัด...ชีวิตที่น่าสงสาร = Vagrant life is pitiful / ชนิตดา กัลยาณมิตร / 2558 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
สุนัข
699 ชีววิทยาของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายและประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงสำหรับการควบคุมเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในมะเขือม่วง = Biology of cotton leafhopper and efficacy of insecticides for its control in purple eggplant / จริยา สีดวงแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
เพลี้ย
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
ยากำจัดศัตรูพืช
700 ชีวิตกับโรงพยาบาล = Life and the Hospital / วีระชัย จารย์รัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58