ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางใจการรับรู้ความสำเร็จในอาชีพ ความเชื่อในความสามารถของตนเองและความตั้งใจในการคงอยู่ในอาชีพนักแปลอิสระ = Relationships among resilience, perceived career success, self-Efficacy, and intention to stay in freelance translator career / ปัทมา พัฒนิบูลย์ / 2558 /Full Text
Subject
ความสำเร็จ
การทำงาน
อาชีพ
จิตวิทยาประยุกต์
662 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง = Relationship between Satisfaction and repeat tourism at Chaeson national park, Lampang Province / กนกวรรณ อติชาต / 2558 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- ไทย
พฤติกรรมผู้บริโภค
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ลำปาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
663 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของประธานบริหารกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ = Relationship between chief executive officer characteristics and performance of listed companies in The Stock Exchange of Thailand and Market for Alternative Investment / ปฏิพัทธ์ ไชยโย / 2558 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมหาชน -- การบริหาร
ผู้บริหาร
664 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการอยู่คอนโดมิเนียม บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมของผุ้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Relationships among attitudes towards living in condominium, subjective norms, perceived behavioral control, and intention to purchase condominium of Amphoe Mueang, Chiang Mai / ลิสรา คงเมือง / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เขียงใหม่
อาคารชุด -- เขียงใหม่
อาคารชุด -- การจัดซื้อ
665 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มเอียงทางบวกกับความผูกพัน ต่องานและความพึงพอใจในอาชีพของนักเทคนิคการแพทย์ ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Relationships of positive orientation to work engagement and career satisfaction of Medical Technologists in Chiang Mai and Lamphun Province / ภคินี ตันติเวทย์ / 2558 /Full Text
Subject
นักเทคนิคการแพทย์ -- เชียงใหม่
นักเทคนิคการแพทย์ -- ลำพูน
ความพอใจในการทำงาน
666 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Relationship between money supply and economic growth of selected ASEAN Economic Community (AEC) / หมอนแก้ว คูนคารักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
สมาคมอาเซียน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
667 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและจำนวนการขึ้นเฉลี่ยของฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Relationships between factors and average number of erupted permanent first molar tooth of elementary students in Mueang district, Uttaradit Province / พริมรตาพร สาดสี / 2558 /Full Text
Subject
ฟันกราม
นักเรียน -- เมือง (อุตรดิตถ์)
668 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริง ทัศนคติในการทำงานและพฤติกรรมในการทำงาน : บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความไว้วางใจและการเสริมสร้างพลังอำนาจทางจิตใจ = Relationships between authentic leadership, work attitudes, and work behaviors : mediating roles of trust and psychological empowerment / กฤษณ์ ศรีอัครนนท์ / 2558 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
การทำงาน
จิตวิทยาองค์การ
669 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและการใช้จ่ายของรัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between inflation and government expenditure in Chiang Mai Province / แสงหล้า ปิ่นซ้อน / 2558 /Full Text
Subject
รายจ่ายของรัฐ -- เชียงใหม่
เงินเฟ้อ -- เชียงใหม่
670 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อประสม = Word problem solving ability on volume of three dimensional geometric figures of Mathayom Suksa 3 Students through multimedia / ตรียามาส อนุชัย / 2558 /Full Text
Subject
เรขาคณิตวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ป่าซาง (ลำพูน)
671 ความสามารถในการผสมข้ามสกุลย่อยของกล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิด = Intersubgeneric crossability of some species in paphiopedilum / วิชรุจญ์ ทองคำ / 2558 /Full Text
Subject
กล้วยไม้
กล้วยไม้ -- การปรับปรุงพันธุ์
กล้วยไม้พันธุ์ผสม
การผสมพันธุ์พืช
การปรับปรุงพันธุ์พืช
672 ความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของมูลค่าตามบัญชีและกำไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Value relevance of book value and net income of listed companies in The Stock Exchange of Thailand / สุทธิลักษณ์ วิชัยสิงห์ / 2558 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ราคาหลักทรัพย์
บริษัทมหาชน
673 ความสำนึกทางการเมืองของผู้นำปกาเกอะญอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Political consciousness of Pga K'nyau leader Tumbon Mae-na-Jorn, Amphoe Mae Chaem, Changwat Chiang Mai / สุนทร มาลีการุณกิจ / 2558 /Full Text
Subject
ผู้นำทางการเมือง -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ปกาเกอะญอ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
674 ความสำเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมของเครือข่ายกองบุญข้าวในเขตแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Success of the cultural capital based community welfare provision of rice merit network in Mae Pon Community, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ณัชชา สอนบุตร / 2558 /Full Text
Subject
กองทุนสวัสดิการชุมชน
องค์กรชุมชน -- อมทอง (เชียงใหม่)
675 ความสุขในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Work happiness of officers and employees in Omnoi Municipality, Krathumban District, Samut Sakhon Province / ภรภัทร อยู่เย็น / 2558 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
การทำงาน
การปกครองท้องถิ่น
676 ความสุขในการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองลำปาง = Happiness at work of personnel in sub district administrative organization in Mueang Lampang District / มณทิรา ศรีวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ลำปาง
ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
677 ความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Working happiness of Lee Hospital's staff, Lamphun Province / พงศ์นารถ พจน์สุจริต / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลี้
ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาล -- ลำพูน
678 ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด จังหวัดพิจิตร = Happiness at work of employees at Akara Mining company limited, Phichit Province / ปรางทิพย์ อภิชาชาญ / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด
พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
679 ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทนิธิฟู้ดส์ จำกัด = Happiness at work of employees at Nithi Foods Company Limited / วิษณุ โนวิชัย / 2558 /Full Text
Subject
พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน
การทำงาน
ความสุข
680 ความหลากชนิดของแมลงครั่งและความแปรปรวนของสีย้อมจากครั่งในภาคเหนือของประเทศไทย = Species diversity of Lac insects and variation of Lac dye in Northern Thailand / สิริกานต์ สวัสดิ์สลุง / 2558 /Full Text
Subject
ครั่ง (แมลง)
ครั่ง
สี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58