ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 ความรุนแรงในชีวิตคู่ของสตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก = Intimate partner violence against women in Mae Sot Municipal Tak Province / ภัทรวดี ตุบทา / 2558 /Full Text
Subject
ความรุนแรงต่อสตรี
สตรี -- ตาก
สามีและภรรยา
642 ความรู้ การบริโภคอาหารเช้าและภาวะสุขภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge, breakfast consumption and health status among graduate students, Chiang Mai University / วิชุดา ศรีนิ่มนวล / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- โภชนาการ
นักศึกษา -- สุขภาพและอนามัย
643 ความรู้ การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักกีฬา ซอฟท์บอลชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge, food consumption and nutritional status of softball players, Chiang Mai University / ภคิน วัฒนสุนทร / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักกีฬา
นักกีฬา -- โภชนาการ
โภชนาการ
644 ความรู้ ทัศนคติ และการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา = Fathers' knowledge, attitudes and involvement in breastfeeding / ณัฏฐ์นรี คำอุไร / 2558 /Full Text
Subject
Knowledge
Attitudes
Fathers
Breast feeding
645 ความรู้เกี่ยวกับน้ำหนักตัว ภาพลักษณ์และน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ = Knowledge of body weight, body image, and gestational weight gain among pregnant women / อรวรรณ ฤทธิ์มนตรี / 2558 /Full Text
Subject
Body weight -- in pregnancy
Pregnancy
646 ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร = Knowledge and understanding of accountants of real estate businesses in Chiang Mai province towards accounting and taxation principles / วรัญญา แก้วรังษี / 2558 /Full Text
Subject
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- การบัญชีภาษีอากร
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
การบัญชีภาษีอากร -- เชียงใหม่
การจัดการอสังหาริมทรัพย์
647 ความรู้ทางโภชนาการ ภาวะโภชนาการและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านต้นผึ้ง ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Nutrition knowledge, nutritional status and health status of the elderly in Ban Tonphung community, Sansai sub-district, Saraphee district, Chiang Mai province / เนตรดาว ตันตรานนท์ / 2558 /Full Text
Subject
โภชนาการ
อาหาร
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
648 ความรู้และการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Knowledge and practice in food sanitation of handlers at Montfort college secondary school / กภัสสร รัตนมณี / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สุขาภิบาลอาหาร
649 ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริมอัดก้อนสำหรับโคเนื้อในตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน = Farmers' knowledge and understanding in supplementary feed block production for beef cattle in Ta Nao Sub-district, Phu Phiang District, Nan Province / ชิตวัน เวียงนาค / 2558 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- การเลี้ยง
อาหารเสริม -- การผลิต
เกษตรกร -- ภูเพียง (น่าน)
650 ความรู้และทัศนคติของแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับการทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าสำหรับการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต = Knowledge and attitude of physicians and nurses regarding advance directives for end of life care / พิชรา บุสษา / 2558 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย -- การดูแล
651 ความรู้และทัศนคติต่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Knowledge and attitudes on the surveillance, prevention and Control of diabetes mellitus and Hypertension Among Village Health Volunteers in Li District, Lamphun Province / วิรุตติ์ วิเชยันต์ / 2558 /Full Text
Subject
เบาหวาน
ความดันเลือดสูง
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ลำพูน
652 ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะหลังคลอดของผู้ที่เป็นมารดาครั้งแรก = Anxiety, social support and postpartum functional status among first-time mothers / กัญญาณัฐ สิทธิภา / 2558 /Full Text
Subject
Anxiety
Postpartum
Mothers
Social support
653 ความสัมพันธ์ของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวและการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ กับความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน ของพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ = Relationship of Work-family conflict and perceived organizational justice to turnover intention Chiang Mai Zoo Employees / อัชฌา ชิงชัย / 2558 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม
การลาออก
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
654 ความสัมพันธ์ของผลการดำเนินงานกับค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between firm performance and management remuneration of listed companies in the stock exchange of Thailand / ณัฐกานต์ ศรีวิชัย / 2558 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้บริหาร -- ค่าจ้าง
655 ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของชาวมุสลิมในชุมชนพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษา ชุมชนสำเภาล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Spatiality of muslim in a multicultural community: a case study of samphao lom community, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province / ภัทร์ สาทสินธุ์ / 2558 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม -- พระนครศรีอยุธยา
ความสัมพันธทางวัฒนธรรม
656 ความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่สอดประสานแห่งทำนองชาติพันธุ์ลาหู่ = Relationships through harmonic intervals in the Lahu ethnic minority group / ชาคริต เอี่ยมขจร / 2558 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ชาติพันธุ์วิทยา
ลาหู่
657 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายรายได้กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรายภูมิภาค = The Relationship between income distribution and economic growth of Thailand by regions / สุมิตรา สุขสำราญ / 2558 /Full Text
Subject
การกระจายรายได้
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
658 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพกับความสำเร็จในอาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย = Relationship between continuing Professional Development and career success of Tax Auditors in Thailand / ศุภวิชญ์ แก้วปานันท์ / 2558 /Full Text
Subject
ผู้สอบบัญชี
การบัญชีภาษีอากร
659 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องน้ำหนักตัวกับพฤติกรรมควบคุมน้ำหนักของวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก = The relationship between body weight perception and weight control behaviours among female adolescents: case study of high school students at Ban Tak Prachawittayakan school, amphoe Ban Tak, Tak province / หทัยทิพย์ เจริญศรี / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร)
วัยรุ่นหญิง -- บ้านตาก (ตาก)
การลดความอ้วน
660 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Relationship between commercial bank's lending and the economic growth of Thailand / นงนภัส วาชัยยุง / 2558 /Full Text
Subject
สินเชื่อ
ธนาคารพาณิชย์
การพัฒนาเศรษฐกิจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58