ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 ความชื่นชอบทางสุนทรียภาพของสภาพแวดล้อมทางกายภาพบนถนนท่าแพ = Aesthetic preferences of physical environment on Tha Phae Road / อลิษา หงษ์ทอง / บัณฑิต 2558 /Full Text
Subject
สุนทรียภาพ -- เชียงใหม่
ถนนท่าแพ -- เชียงใหม่
สุนทรียศาสตร์
582 ความชุก ความรุนแรง และปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะฟันสึกในประชากรอายุ 35-74 ปี อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Prevalence, severity and risk factors associated tooth wear in adults 35-74 years old, Thongsaenkhan district, Uttaradit province ;Prevalence, severity and risk factors associated tooth wear in adults 35-74 years old, Thongsaenkhan district, Uttaradit province / กานต์สิรี สุขเกษม / 2558 /Full Text
Subject
ฟัน -- การสึกกร่อน
ฟัน -- โรค -- ทองแสนขัน (อุตรดิตถ์)
ทันตานามัย
583 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ = Health belief and compliance behavior with prescribed medication among people with hypertension at Thakham District Health Promoting Hospital, Mueang District, Phrae Province / อำภรพรรณ ข้ามสาม / 2558 /Full Text
Subject
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- แพร่
การส่งเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
584 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุชนเผ่าผู้ไทและผู้สูงอายุชาวไทยอีสานที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง = Health beliefs and health behaviors among Phu Tai and Thai Isan older persons with hypertension / วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก / 2558 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง
ความดันเลือดสูงในผู้สูงอายุ
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ
585 ความตระหนักของพนักงานโรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ต่อระบบการประกันสังคม = Awareness of Furama Chiang Mai Hotel Employees towards social insurance system / อนุรักษ์ ศรีรัตนาวรกุล / 2558 /Full Text
Subject
โรงแรมฟูราม่า
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
586 ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี = Thai tourist needs towards ecotourism in Suan phueng district, Ratchaburi province / นภัสสร คุ้มถนอม / 2558 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยงเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยว -- การตลาด
การท่องเที่ยว -- ราชบุรี
นักท่องเที่ยว -- ราชบุรี
587 ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนในภาคเหนือตอนบนต่อการใช้สารสนเทศทางบัญชี = Demand of road transportation carriers in upper northern Thailand yowards using accounting information / วรรณา เทพฉิม / 2558 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล
ผู้ประกอบการ -- เขียงใหม่
588 ความต้องการของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคเหนือต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร = Demand of rice mill operators in Northern Region towards usings managerial accounting information / ศุภลักษณ์ สมโภชน์ / 2558 /Full Text
Subject
การบัญชีบริหาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้ประกอบการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงสีข้าว -- ไทย (ภาคเหนือ)
589 ความต้องการใช้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินของผู้ค้ารายย่อยในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ = Demand of retail traders for using nano finance from Government Savings Bank in Faham District, Chiang Mai Province / ยุภาวณี เล้าตระกูลชัย / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
590 ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคมะม่วงปลอดภัยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers'willingness to pay for safety mangoes in Mueang District, Chiang Mai Province / พชรพรรณ สุรพณิช / 2558 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
591 ความเต็มใจจ่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ = Willingness to pay for conservation of natural resources in Ob Khan National Park, Chiang Mai Province / ปาจรีย์ มธุรสาทิส / 2558 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติออบขาน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
นิเวศเศรษฐศาสตร์ -- เชียงใหม่
592 ความเต็มใจที่จะจ่ายในการจัดการผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน = Willingness to Pay for Water Hyacinth Management in Tha Chin River / นันท์นภัส รุณเกษม / 2558 /Full Text
Subject
ความเต็มใจจ่าย
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผักตบชวา -- การควบคุม
593 ความเต็มใจที่จะจ่ายในการลดมลพิษจากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย กรณีศึกษาตำบบบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Willingness to pay for reducing pollution from solid waste biogas power plant project: Case study of Bantan, Hod, Chiang Mai province / ธันย์ชนก บุญจอง / 2558 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากมูลฝอย -- ฮอด (เชียงใหม่)
ขยะ -- ค่าใช้จ่าย
594 ความเป็นไปได้ในการใช้ต้นตอสำหรับแตงกวาญี่ปุ่นเพื่อทนทานโรคเหี่ยว = Possibility of using rootstock on Japanese cucumber for wilt disease tolerance / อนุธิดา เทพา / 2558 /Full Text
Subject
แตงกวาญี่ปุ่น
แตงกวาญี่ปุ่น -- โรคและศัตรูพืช
แตงกวา -- โรคและศัตรูพืช
595 ความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดในจังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study on an investment in production corn care charcoal briquettes in Chiang Mai Province / พิชิต คำเขื่อน / 2558 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การลงทุน -- เชียงใหม่
ถ่านอัดแท่ง -- การผลิต
596 ความแปรปรวนของคุณภาพการหุงต้มและคุณค่าทางโภชนาการในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน = Variation of cooking qualities and nutritional value in local rice varieties from Chiang mai, Chiang Rai and Mae Hong Son / วราภรณ์ กันทะวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
ข้าว -- เชียงใหม่
ข้าว -- เชียงราย
ข้าว -- แม่ฮ่องสอน
ข้าว -- แง่โภชนาการ
597 ความผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียบริเวณที่มีความหลากหลายสูงส่วนที่สองของประชากรที่พูดภาษาไทในภาคเหนือของประเทศไทย = Variations of mitochondrial DNA hypervariable region II among Tai speaking populations in Northern Thailand / ชัยวัฒน์ เกรียงชุติมา / 2558 /Full Text
Subject
ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ดีเอ็นเอ
598 ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด = Employee engagement towards preserved food specialty company limited / ชัยวัฒน์ เหล่าสันติสุข / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
ความผูกพันต่อองค์การ
ความภักดีของลูกจ้าง
599 ความฝังตรึงในงานของพนักงานฝ่ายวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยขององค์การรับทำวิจัยตามสัญญา = Job embeddedness of clinical research employees in Thailand of contract clinical research organization / อรยา วิศวไพศาล / 2558 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
ความภักดีของลูกจ้าง
600 ความพร้อมของนักบัญชีในอำเภอเมืองลำปางต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Readiness of accountants in Mueang Lampang district toward working within ASEAN economic community / ชัชวาลย์ คำลือปลูก / 2558 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- ลำปาง
วิชาชีพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58