ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การจัดการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมของเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management of handicraft local wisdoms of Ton Pao Town Municipality, San Kampaeng district, Chiang Mai province / นพรัตน์ สัจจะวิสัย / 2558 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
หัตถกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การบริหารองค์ความรู้
42 การจัดการความรู้ในการสร้างตำบลน่าอยู่ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Knowledge management in creating healthy community of U-Mong subdistrict municipality, Mueang district, Lamphun province / รุ่งอรุณ อินทร์มณี / 2558 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- ลำพูน
การบริหารองค์ความรู้ -- ลำพูน
43 การจัดการความรู้ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Knowledge management in Mae La Noi' s educational quality development school network center, Mae Hong Son Province / ศิริวรรณ งอกงาม / 2558 /Full Text
Subject
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
การบริหารองค์ความรู้ -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
โรงเรียน -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
44 การจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำพูน = Knowledge management in educational institutions under the secondary educational service area office 35, Lamphun Province / วีรวัฒน์ คำมะยอม / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้ -- ลำพูน
การเรียนรู้องค์การ -- ลำพูน
โรงเรียน -- ลำพูน
45 การจัดการความรู้ในหน่วยงานกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 333 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge manament in Border Patrol Police Sub Division 333 San Sai District, Chiang Mai Province / ระวีชัย วงศ์รัตนมัจฉา / 2558 /Full Text
Subject
กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 333 (เชียงใหม่)
การบริหารองค์ความรู้ -- สันทราย (เชียงใหม่)
การจัดการองค์การ
46 การจัดการความรู้เพื่อจัดทำคู่มือต้นแบบการบริหารโครงการงานบริการวิชาการของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge management of the project manual for academic services of knowledge and innovation center, college of arts, media and technology, Chiang Mai University / เกรียงไกร ศรีประเสริฐ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
การบริหารองค์ความรู้
การเรียนรู้องค์การ
การจัดการองค์การ
47 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเรื่อง เครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management of local wisdom concerning pottery at Ban Mueang Kung, Hang Dong District, Chiang Mai Province / นัฐกร มะโนหาญ / 2558 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา -- หางดง (เชียงใหม่)
เครื่องเคลือบดินเผา -- หางดง (เชียงใหม่)
การบริหารองค์ความรู้ -- หางดง (เชียงใหม่)
48 การจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลลวงเหนือกับชุมชนไทลื้ออำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Collaborative knowledge management between Luang Nuea Subdistrict Municipality and Tai-Lue Community, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ปุณยนุช ทาอินทร์ / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ลื้อ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
49 การจัดการความเสี่ยงของบริษัท เอส.เค.เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด = Risk management of S.K.Management and Supply Company Limited / เอกพงศ์ โชติกมาศ / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท เอส.เค.เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
การบริหารความเสี่ยง
50 การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Financial risk management of Group of Acience and Technology Faculty, Chiang Mai University / สายฝน วงค์สุวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารความเสี่ยง
การเงิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบเครือข่ายของตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Forest management in from of networks in Tanuae Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province / วัลลภา มณีเชษฐา / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงใหม่
52 การจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ำของชุมชนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Upstream area forest resources management in Ban Kobdong Fang district, Chiang Mai province / ธนัญภรณ์ แพรสอาด / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- ฝาง (เชียงใหม่)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- ฝาง (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ฝาง (เชียงใหม่)
53 การจัดการน้ำสูญเสียโดยการควบคุมแรงดันในท่อประปา = Water loss management by pressure control in the water pipes / ภาณุรักษ์ เนียมน้อย / 2558 /Full Text
Subject
น้ำ
ท่อ
การควบคุมความสูญเปล่า
54 การจัดการมลพิษในชุมชนประกอบการแปรรูปไม้ ในตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ = Pollution management in wood process community in Don Mun Sub-district, Sung Men District, Phrae Province / ภูไท ศรีเสน / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ผลิตภัณฑ์ไม้ -- สูงเม่น (แพร่)
ไม้แปรรูป
55 การจัดการและใช้ประโยชน์ยางรถยนต์ใช้แล้วด้านพลังงานในพื้นที่เชียงใหม่ = Management and energetic utilization of used tires in Chaing Mai area / สราวุธ เส็งหะพันธุ์ / 2558 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- ยางล้อ
พลังงาน -- การผลิต
56 การจัดการสวนปาล์มน้ำมันของสมาชิกสหกรณ์ปาล์มน้ำมันล้านนา จำกัด จังหวัดเชียงราย = Plantation oil palm management of Lanna Oil palm agriculture / ศิริชัย ฉายบัณฑิต / 2558 /Full Text
Subject
น้ำมันปาล์ม
เกษตรกร -- เชียงราย
57 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของฟาร์มสุกรในตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental management under corporate social responsibility concept of pig farms in Intaklin Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ปิ่นทิพย์ มะโนหาญ / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ฟาร์ม
สุกร -- การเลี้ยง
58 การจัดการห้องนมัสการแฮมลิน มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ = Hamlin chapel management Payap University, Chiang Mai province for educational resources of protestant churches / วรวรรณ ขัติชีนะ / 2558 /Full Text
Subject
คริสต์ศาสนากับวัฒนธรรม -- เชียงใหม่
คริสต์ศาสนากับสังคม -- เชียงใหม่
ศูนย์การเรียน
59 การจัดการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งบ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Conservation and inheritance management of Hmong ethnic group embroidery arts, Ban Pha Nok Kok, Pong Yaeng Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / สไบทิพย์ ตั้งใจ / 2558 /Full Text
Subject
ผ้า -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การประดิษฐ์ด้วยเข็ม
การปักไขว้
การเย็บปักถักร้อย
60 การจัดการอย่างมีส่วนร่วมและการบังคับใช้กฎหมายในอุทยานแห่งชาติ = The participatory manahement and law enforcement in national parks / ณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล / 2558 /Full Text
Subject
กฎหมาย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58