ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 ความขาวและการยอมรับความเสี่ยง : กรณีศึกษาการฉีดสารกลูตาไทโอน = Whiteness and risk acceptance : a case study of glutathione injection / ผาณิตา โกมลมาลย์ / 2558 /Full Text
Subject
สุขภาพกับความงาม
กลูตาไธโอน
562 ความเข้มแข็งทางใจกับสุขภาวะ ของวัยรุ่นหญิงที่มีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Resilience with health in teenage pregnancy at Hang Dong District Chiang Mai Province / ยอดชาย แสนทิพย์ / 2558 /Full Text
Subject
ครรภ์ -- หางดง (เชียงใหม่)
วัยรุ่น -- หางดง (เชียงใหม่)
สุขภาวะ -- หางดง (เชียงใหม่)
563 ความเข้มแข็งอดทน การสนับสนุนทางสังคม และความเครียดในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Hardiness, social support, and stress among gestational diabetic women / พินทร์พจน์ พรหมเสน / 2558 /Full Text
Subject
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
Diabetes, Gestational
Pregnancy in Diabetics
564 ความแข็งแรงยึดดึงของฐานฟันเทียมอะคริลิกเสริมด้วยวัสดุอัดแทรกอลูมินา = Tensile bond strength of alumina reinforced Acrylic Denture Base / วิทวัส ผลดี / 2558 /Full Text
Subject
ฟันปลอม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตวัสดุ
การยึดติดทางทันตกรรม
565 ความคงตัวของโฟม และพฤติกรรมการทำแห้งโฟม-แมทของสารละลายที่ได้จากการต้มกากสับปะรด (Ananas comosus) = Foam stability and foam-mat drying behavior of hot water extract from pineapples (Ananas comosus) pomace / พวงสวัด พิมสะลา / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท อาหารสากล จำกัด มหาชน
สับปะรดกระป๋อง -- ลำปาง
อุตสาหกรรมสับปะรด -- ลำปาง
สับปะรด -- การอบแห้ง
สับปะรด -- การแปรรูป
สับปะรด -- พันธุ์ปัตตาเวีย
566 ความคาดหวังของบุคลากรต่อการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Expectations of personnel for the establishment of mediation and reconciliation center in Chiang Mai University / ภาวินี อินทร์ศรี / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุคลากรทางการศึกษา -- ทัศนคติ
567 ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อส่วนประสมการตลาดของร้านกาแฟในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Customer expectation towards marketing mix of coffee shop in mueang Samut Songkhram district / สุวพัชร สุรเชษฐพงษ์ / 2558 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ความคาดหวัง(จิตวิทยา)
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ร้านกาแฟ -- สมุทรสาคร
568 ความคาดหวังของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของโรงพยาบาลสัตว์ = Expectation of consumers in amphoe mueang Samut Sakhon towards marketing mix of veterinary hospitals / ลักษมี เลิศศิวเวท / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสัตว์ -- สมุทรสาคร
โรงพยาบาลสัตว์ -- การตลาด
569 ความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อจริยธรรมของนักบัญชีในจังหวัดแม่อ่องสอน = Expectation of entrepreneurs towards ethics of accountants in Mae Hong Son Province / ชนิดา ธรรมขันธ์ / 2558 /Full Text
Subject
บัญชี -- จรรยาบรรณ
บัญชี -- แม่อ่องสอน
570 ความคาดหวังของลูกค้าธุรกิจในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้นำเข้าไวน์ = Expectation of business customers in Mueang Chiang Mai district towards marketing promotion activities of wine importers / ปรีย์นันท์ พรชัย / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
สถานประกอบการ -- เชียงใหม่
ไวน์ -- เชียงใหม่
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
571 ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาต่อคุณภาพบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Undergraduate Students' Expectations and perceptions of service quality in learning resources and educational media center, Mae Fah Luang University / สุชาดา หงษ์ทอง / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
การรู้สารสนเทศ
การศึกษาการใช้ห้องสมุด
ห้องสมุดกับการศึกษา
572 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อบริการสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ = Expectation and satisfaction of small and medium enterprise entrepreneurs towards services of accounting firms in Chiang Mai province / จิตติพร พูนสิน / 2558 /Full Text
Subject
การบัญชี
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
สำนักงานบัญชี -- เชียงใหม่
573 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรับบริการอาหารในโรงพยาบาลสยามราษฎร์เชียงใหม่ = Expectations and satisfactions of patients toward food service in Siamrad Hospital Chiang Mai / บุญยม โปธามูล / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสยามราษฎร์เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
574 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมในระบบวนเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Farmers' opinion towards extension of agroforestry systems for soil and water conservation, Huay Hom Sub-district, Mae La Noi District, Mae Hong Son Province / ภูษิต สอนศรี / 2558 /Full Text
Subject
ระบบวนเกษตร -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
วนเกษตร
การส่งเสริมการเกษตร
575 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่บ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' opinion towards soil and water conservation at Pang Daeng Nai Village, Chiang Dao Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / กฤดิพัฒน์ ระเบ็ง / 2558 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ดิน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์น้ำ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
576 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อสร้างแนวทางการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา = Users' opinion towards the environment issues in female's medicine ward Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, to create healing environment improvement guidelines / ธีระเดช จีนจะโปะ / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อาคารโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
สถาปัตยกรรมโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
577 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต่อการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม = Opinions of dairy cattle farm in the upper Northern Thailand towards adopting good agricultural practices / ณัฐวิทย์ อิ่มมาก / 2558 /Full Text
Subject
ฟาร์มโคนม -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้ประกอบการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โคนม -- ไทย -- มาตรฐาน
น้ำนม -- ไทย -- มาตรฐาน
578 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าบริการท่องเที่ยวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Opinion of Chiang Mai Travel agency entrepreneurs towards effect of AEC free flow of services / ธนัญญา เชิดโฉม / 2558 /Full Text
Subject
สมาคมอาเซียน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- ทัศนคติ
579 ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของบิดา = Stress, social support and fathers functional status / นนทิกา กองมณี / 2558 /Full Text
Subject
บิดา -- สุขภาพและอนามัย
ความเครียด (จิตวิทยา)
580 ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของมารดาครรภ์แรก = Stress, social support and postpartum depression among primiparous mothers / นลินี สิทธิบุญมา / 2558 /Full Text
Subject
Stress
Social support
Depression
Mothers


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58