ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การหาลักษณะจำเพาะของยีนเซลลูเลสและไซลาเนสจากแบคทีเรีย ในกระเพาะหมักของวัว = Characterization of cellulase and xylanase genes from Cow's rumen bacteria / รัชรา กาละวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
ยีน
การแสดงออกของยีน
แบคทีเรีย
542 การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการขัดขอบนอกแผ่นแก้วสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ = Optimization of outer edge glass polishing process for hard disk product / เสน่ห์ ยาวิชัย / 2558 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์
543 การให้ความรู้ต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาวัยรุ่น : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Educational provision on breastfeeding among adolescent mother : a systematic review / พัชรินทร์ เงินทอง / 2558 /Full Text
Subject
Knowledge
Breast feeding
Mothers
Adolescent
544 การให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Providing transitional support services for students with disabilities from Schools to Chiang Mai University / อุทุมพร กอบแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
คนพิการ -- การศึกษา
545 การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยวนในบริบทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี = Tai-Yuan's culture conservation and renovation in the context of cultural tourism: a case study of Ton Tan Community, Sao Hai District, Saraburi Province / ชิดพล ยชุรเวชคุณากร / 2558 /Full Text
Subject
ไทยวน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- เสาไห้ (สระบุรี)
546 การอบแห้งข้าวโพดโดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง = Corn drying by downdraft gasifier stove / พงษ์รวี นามวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- การอบแห้ง
เตาแก๊ส
วิศวกรรมเกษตร
547 การออกแบบแบบจำลองการทดสอบความสามารถด้านการใช้งานสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ = Design of usability testing model for software develpment projects / อภิวัชร วิชิตสกุลชัย / 2558 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
548 การออกแบบแผนผังโรงงานกล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับปัญหาความต้องการไม่แน่นอน = Design of corrugated package plant layout for demand uncertainty problem / วทัญญู แสนโภชน์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงงานกล่องกระดาษลูกฟูก
การวางผังโรงงาน
โรงงาน -- การออกแบบและการสร้าง
549 การออกแบบและประเมินสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรสำหรับกังหันลมขนาดเล็ก = Design and performance evaluation of permanent magnet generator for small wind turbines / กีรติกร สิงหอัศวรัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- การออกแบบ
พลังงานลม
กังหันลม
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
550 การออกแบบและพัฒนาถังปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์กรดพอลิแลคติก = Design and development of reactor for polylactic acid synthesis / บุปผาชาติ ยศคันโท / 2558 /Full Text
Subject
พลาสติก
พลาสติกชีวภาพ
พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ
พลาสติก -- การย่อยสลายทางชีวภาพ
551 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำหอมแห้งโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Designing and development of packaging for solid perfume by quality function deployment technique / ชลลดา พิพัฒน์สาครชัย / 2558 /Full Text
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
552 การออกแบบและวิเคราะห์พลังงานของเตาปฏิกรณ์แบบกึ่งต่อเนื่องสำหรับการแยกสลายซังข้าวโพดด้วยความร้อน = Design and energy analysis of semi continuous reactor for corn cob pyrolyis / พิชชากร เตชะขะวนิชกุล / 2558 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
ซังข้าวโพด
553 การออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเส้นทางจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ = Online-community websit design for bike route information in Chiang Mai Province / วัจนะ สุแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การท่องเที่ยวทางจักรยาน
การขี่จักรยาน
554 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้บนสมาร์ทโฟน เพื่อการจองห้องศึกษาค้นคว้าของห้องสมุด = User interface design on smart phone for reserving study room of library / ปราง ธงไชย / 2558 /Full Text
Subject
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ห้องสมุด -- บริการสารสนเทศ
วิศวกรรมสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
555 การออกแบบสารสนเทศสำหรับเมืองประวัติศาสตร์เวียงกุมกามเชียงใหม่ = Information design for Wiang Kum Kam Historical City, Chiang Mai / สมพล กอบสุขนิรันดร์ / 2558 /Full Text
Subject
เวียงกุมกาม (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
556 การออกแบบหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Designing of mathematics supplementary book for the lower secondary school level / ปวีณา สง่าศรี / 2558 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นวัตกรรมทางการศึกษา
557 กิจกรรมทางกาย คุณภาพของอาหารการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และน้ำหนักตัวคงค้างในมารดาหลังคลอด = Physical activity, dietary quality, breastfeeding and weight retention among postpartum mothers / เสาวลักษณ์ หวังชม / 2558 /Full Text
Subject

558 คนเลี้ยงไก่ในระบบเกษตรพันธสัญญา = Chicken ranchers under contract farming system / เขมชาติ ตนบุญ / 2558 /Full Text
Subject
เกษตรพันธสัญญา
เกษตรกร
ไก่ -- การเลี้ยง
559 ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 = The career path of teachers and educational officers of Chiang Mai Prinary Educational Service Area Office 6 / ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา / 2558 /Full Text
Subject
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
การพัฒนาอาชีพ -- เชียงใหม่
560 ความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Conflict among ethnic groups in the election village headmen, Tumbon Pang Ma-Pha, Ampher Pang Ma Pha, Changwat Mae Hong Son / ธีรยุทธ พุ่มนวน / 2558 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
ผู้ใหญ่บ้าน -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58