ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของฝ่ายรังวัด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน = A study of the management system in survey part of Lamphun Land Office / ชาตรี นาชัยเวียง / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน -- การบริหาร
การจัดการสำนักงาน
การจัดการองค์การ
502 การศึกษาเรื่องการสืบสวนทางการเงินในคดียาเสพติด = A Study of financial investigation of narcotics cases / นพดล นุใหม่ / 2558 /Full Text
Subject
การสืบสวนคดีอาญา
ยาเสพติด
503 การศึกษาวัฒนธรรมย่อยและการวิเคราะห์อัตลักษณ์ ของกลุ่มเฮฟวี่เมทัล กรณีศึกษากลุ่มเฮฟวี่เมทัลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = A Study of subculture and identity analysis of heavy metal group: A Case study of heavy metal group in Mueang, Chiang Mai / วิภูพงศ์ จิระประภูศักดิ์ / 2558 /Full Text
Subject
ดนตรี
การวิเคราะห์ทางดนตรี
อัตลักษณ์
504 การศึกษาสวัสดิการของแรงงานระดับหน่วยผลิตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = The Study of production level-labors' welfare in Northern industrial estate, Lumphun Province / วสันติ์ คำบุรี / 2558 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
แรงงาน -- ลำพูน
สวัสดิการในโรงงาน -- ลำพูน
505 การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมคุณธรรมและการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครองจากพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก = The Dharmic principle of buddhist to support moral conformity and political learning according to the story of MAHAJANAKA / วีระยุทธ เทพนันท์ / 2558 /Full Text
Subject
นิทานคติธรรม
ชาดก
พระมหาชนก
506 การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ = A Study of demand for tourism of Chinese tourists in Chiang Mai Province / ภาณี ทิพย์วงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- อุปทานและอุปสงค์
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
507 การส่งเสริมความสามารถในการนึกภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้โปรแกรมกูเกิล สเก็ตชอัพ = Promoting visualization abilities in mathematics of Mathayom Suksa 1 students by using the Google Sketch Up program / เกรียงไกร มาตรมูล / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านค่า
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- พะเยา
เรขาคณิต
กูเกิล สเก็ตชอัพ
สื่ออการสอน
508 การส่งเสริมทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลและทักษะการตีความและลงข้อสรุป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนสาระวิทยาศาสตร์ผ่านเฟซบุ๊ก = Promoting data organizing and communicating skill and interpreting and making conclusion skill of Mathayom Suksa 3 students learning science content through Facebook / สมเจตน์ เนียมก้อน / 2558 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สื่อการสอน
การสอนด้วยสื่อ
509 การสร้างชุดการสอนการเขียนสะกดคำที่ตรงมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of an instructional package on writing words with regular final consonants for Prathom Suksa 1 Students, Chaopoloungupatham 1 School, Chiang Mai Province / เบญจมาภรณ์ เรือนติ๊บ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
510 การสร้างชุดการสอนการเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of an instructional package for the spelling of difficult words for prathom suksa 3 students, Watsidonchai School, Doi Lo District, Chiang Mai Province / นวลลออ กาวิแหง / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย (เชียงใหม่)
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การสอนด้วยสื่อ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- คำ
511 การสร้างชุดการสอนการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of an instructional package in pronunciation of consonant clusters for prathom suksa 5 students / รัตนา อัศวะสัย / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม (ลำปาง)
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การสอนด้วยสื่อ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การศึกษาขั้นประถม -- ลำปาง
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
512 การสร้างชุดฝึกทักษะ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Construction of a skills practice package entitled using computers for Prathom Suksa 1 Students / อรพรรณ แดงทองดี / 2558 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
513 การสร้างต้นแบบการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ = Prototyping of learning benefits and welfare for Chiang Mai College of Dramatic Arts / อรรณพ ภิรมย์ประเมศ / 2558 /Full Text
Subject
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
การบริหารองค์ความรู้
การลา
บริการสังคม
514 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื่องต้น เรื่อง ชนิดข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้องสอนศึกษา = Construction of e-learning courseware on introduction to programming titled data type for Mathayom Suksa 4 Students, Hongsonsuksa School / จันทนา สุปิณะ / 2558 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
การสอนด้วยสื่อ -- แม่ฮ่องสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
โปรแกรมสื่อทางการศึกษา
515 การสร้างแบบจำลองการประมาณค่าสถานะประจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต = Modeling state of charge estimation in lithium iron phosphate battery / สิทธิพงศ์ ชำนาญอาสา / 2558 /Full Text
Subject
แบตเตอรี่
ลิเธียม
516 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายระดับน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ = Mathematical modelling for water level prediction in sirikit dam / สัจจะ รุณวุฒิ / 2558 /Full Text
Subject
เขื่อนสิริกิติ์
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ป่าไม้และการป่าไม้ -- การวัด
น้ำฝน -- การวัด
517 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ออผุ๊ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา จังหวัดเชียงราย = Constructing integrated learning plans in socian studies on Or-Pu for Prathom Suksa 5, Weang Pa Wittaya School, Chiang Rai Province / บรรหาร เพ็ญจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงผาวิทยา
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียน -- เชียงราย
518 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละที่เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับวิชาชีพเกษตรกรรม สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก = Construction of lesson plans on ratio, proportion and and percentage connecting mathematics with agriculture occupation for vocational certificate students,Tak College of Agriculture and Technology / ชณัฏฐฐิณี หน่อวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
อัตราส่วนและสัดส่วน
อัตราร้อยละ
อาชีวศึกษา
519 การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการส่งเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น:กรณีศึกษาการใช้ตุ๊กตานำโชค คุมะมง ของจังหวัดคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น = Innovative creation to promoting local empowerment: A Case study of mascot character KUMAMON of Kumamoto Prefecture, Japan / เมวิกา หาญกล้า / 2558 /Full Text
Subject
ญี่ปุ่น -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
การปกครองท้องถิ่น -- ญี่ปุ่น
520 การสร้างสัญลักษณ์ที่ระบุถึงความมีตัวตนในพื้นที่สาธารณะ : กราฟิตี้ และรูปแบบของสัญลักษณ์ต่างๆ = Creation of symbol indicated an identity in public space : graffiti and forms of symbols / บุญฤทธิ นันทวิทย์ / 2558 /Full Text
Subject
กราฟฟิตี้
จิตรกรรมภาพผนังขูด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58