ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นสามัญที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด = An Analysis of rate of returns and risks of securities in equity funds managed by BBL Asset Management Limited Company / พรโพยม ชุ่มศิริ / 2558 /Full Text
Subject
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
กองทุนรวม
หลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทน
ความเสี่ยง
482 การวินิจฉัยเหตุแห่งการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศาลปกครอง = Consideration of the administrative court regarding stakeholders with the local administrative organizations / นพพร ใจพิมพ์สว่าง / 2558 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศาลปกครอง
483 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Feasibility study on investment in television commercial production business in Chiang Mai Province / ฐิพัฒน์ ทินกร ณ อยุธยา / 2558 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
ภาพยนตร์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
484 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้เกษียณอายุชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = A Feasibility study on the investment of a long stay for retired Japanese in Chiang Mai province / อรรถวุฒิ เรืองตรานนท์ / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
ที่พักนักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
485 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ร้านไปรษณีย์เอกชน ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = A Feasibility study on investment of a private postal franchise business in Mueang Samut Sakhon district / ฤทธิชัย ศรีโปฎก / 2558 /Full Text
Subject
การลงทุน
การจัดการธุรกิจ
แฟรนไชส์
ไปรษณีย์
486 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจห้องเช่าในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = A Feasibility study on the investment in a rental apartment business in Northern Region Industrial Estate, Lamphun province / กรวรรณ แสงบุญเรือง / 2558 /Full Text
Subject
การลงทุน -- ลำพูน
ธุรกิจ -- ลำพูน
ที่พัก -- ลำพูน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
487 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจห้องเช่าสำหรับการกวดวิชา ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ = A Feasibility Study on investment in rental room business for tutoring in Wat Ket Sub-district Mueang Chiang Mai District / อินทิรา พงษ์ไพบูลย์ / 2558 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เมือง (เชียงใหม่)
ห้องชุด -- เมือง (เชียงใหม่)
การสอนเสริม -- เมือง (เชียงใหม่)
488 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีปลอดสารเคมีในจังหวัดเชียงราย = A Feasibility study on the investment in growing pesticide free strawberries in Chiang Rai Province / นรินทร์กานต์ ประเสริฐคงแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
สตรอว์เบอร์รี -- การปลูก -- เชียงราย
สตรอว์เบอร์รี -- อัตราผลตอบแทน
สตรอว์เบอร์รี -- ต้นทุนการผลิต
489 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียโบราณกับสุวรรณภูมิสมัยทวารวดี: ศึกษาผ่านลูกปัดอินเดียในแหล่งโบราณคดีภาคกลางและภาคใต้ในประเทศไทย = Relationship between ancient India and Suvarnabhumi in Dvaravati period : A Case study of Indian beads in archaeological site in southern and central region of Thailand / นิธิ์วดี เจดีย์ถา / 2558 /Full Text
Subject
โบราณคดีกับประวัติศาสตร์
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อินเดีย
490 การศึกษาจลนพลศาสตร์ของโคพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงในบัลค์ ของแอล-แลกไทด์ และเอปไซลอน-คาโพรแลกโทนโดยใช้ทิน(II) เอ็นบิวทอกไซด์ชนิดของเหลวเป็นตัวริเริ่ม = Kinetic studies of the bulk ring-opening copolymerization of L-Lactide and --Caprolactone using liquid Tin(II) n-Butoxide as Initiator / อนาวิลา สุริยะไชย / 2558 /Full Text
Subject
จลนพลศาสตร์เคมี
พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ
การย่อยสลายทางชีวภาพ
โพลิเมอไรเซชัน
491 การศึกษาแนวคิดองค์รวมในนิตยสารชีวจิตผ่านกรอบแนวคิดการครองความเป็นเจ้าทางอุดมการณ์ = A Study of holistic concept in cheewajit magazine through the concept of hegemony / ปิยธิดา ชัยหัง / 2558 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
492 การศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สำรวจปริมาณงานในโครงการงานก่อสร้างในประเทศไทย = Assessment of the quantity surveyor requirement in Thailand / สปรัชญ์ รัตนเทพี / 2558 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ
การก่อสร้าง
493 การศึกษาเปรียบเทียบการปฎิบัติทางบัญชีของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย กับธุรกิจประกันวินาศภัยตามหลักศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซีย = A Comparative study of accounting practices between Non-Life Insurance Businesses in Thailand and Takaful Businesses in Malaysia / ธนาภรณ์ ไชยมงคล / 2558 /Full Text
Subject
การบัญชี
ประกันวินาศภัย
494 การศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปางกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of collaboration in solid waste management between Kho Kha subdistrict municipality, Lampang province and Don Kaew subdistrict administrative organization, Chiang Mai province / วิลาสินี วุฒิคุณ / 2558 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบล -- เกาะคา (ลำปาง)
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ดอนแก้ว (เชียงใหม่)
การกำจัดขยะ
495 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองต้นเปา กับประธานชุมชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ = Use A Comparative study between role of villages' chieves of Tonpao Municipality and Communities' Chairman of Maejo Municipality / วัชรพงษ์ หนูชัย / 2558 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น
การปกครองเปรียบเทียบ
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชน
496 การศึกษาเปรียบเทียบผลึกแคลเซียมออกซาเลต ในผักพื้นเมือง จากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Comparative study of calcium oxalate crystals in local vegetables from Mueang District, Chiang Mai Province / วารุณี ณ ลำปาง / 2558 /Full Text
Subject
ผักพื้นบ้าน -- เมือง (เชียงใหม่)
497 การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดงและสาขาสันทราย = Comparative study of service standards of Chiang Mai Land Office, Hangdong and Sunsai Branches / วีรชัย เคลื่อนเพชร / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
บริการสาธารณะ -- หางดง (เชียงใหม่)
บริการสาธารณะ -- สันทราย (เชียงใหม่)
498 การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องสิ่งสัมบูรณ์ของเฮเกล และปรัชญาโยคาจาร = Comparative Study of the Absolute of Hegel and Yogacara / เกษมพงษ์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
โยคาจาร (พุทธศาสนา)
จิตนิยม
499 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการทำงานของข้าราชการฝ่ายการช่างฝูงบิน 411 กองบิน 41 กับฝูงบิน 401 กองบิน 4 = A Comparative study of the competency of officers in Aircraft Mainternance Unit Squadron 411 Wing 41 and Squadron 401 Wing 4 / ณัฐพล โหตรภวานนท์ / 2558 /Full Text
Subject
กองทัพอากาศ
กำลังทางอากาศ
สมรรถนะ
การทำงาน
500 การศึกษาเพื่อการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ล้านนา วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Study to exhibition of Lanna buddhist's art museum Wat San Muang Ma Luang (Hua Khuang), Mueang District, Chiang Mai Province / โสภณ พรมจิตต์ / 2558 /Full Text
Subject
ศิลปกรรมพุทธศาสนา -- เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์ -- การจัดแสดง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58