ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การวิเคราะห์ภาพของความเป็นผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยยุคปัจุบัน = An Analysis of womens image in currently Thai films / ปราญชลี อินถา / 2558 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์ -- การวิเคราะห์
สตรีในภาพยนตร์
462 การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงของผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์ประเทศอาเซียน โดยใช้ทฤษฎีมูลค่าสุดโต่ง = Value at risk analysis of ASEAN stock index returns using extreme value theory / ศักย์ศรณ์ อภิชาติธำรง / 2558 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
การประเมินความเสี่ยง
กลุ่มประเทศอาเซียน
463 การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ในห่วงโซ่อุปทานลำไยแปรรูป = An Analysis of economic value added in the processed longan supply chain / ยุวธิดา ปันปิน / 2558 /Full Text
Subject
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
มูลค่าเพิ่ม
ลำไย
464 การวิเคราะห์ระดับของความเค้นตกค้างในการเชื่อมโลหะแบบแก๊สทังสเตนอาร์กโดยการวิเคราะห์แบบไฟไนต์เอลิเมนต์ = Analysis of residual stress level in gas tungsten arc welding using finite element analysis / อดิเรก ใบสุขันธ์ / 2558 /Full Text
Subject
โลหะ -- การเชื่อม
แบบจำลองทางวิศวกรรม
465 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Management information system analysis for Faculty of Nursing, Chiang Mai University / กัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
466 การวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งสินค้าของผลิตภัณฑ์ส่งออกจากประเทศไทยถึงประเทศเมียนมาบนเส้นทางการค้าชายแดนภาคเหนือ = Freight transport pattern analysis of products exporting from Thailand to Myanmar on northern cross-border trade routes / ภัทรมล มูลฟอง / 2558 /Full Text
Subject
การขนส่งสินค้า -- ไทย (ภาคเหนือ)
การบริหารงานโลจิสติกส์
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
467 การวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์การค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Profile analysis of customers of shopping centers in Meuang Chiang Mai district / มนสิชา วงค์เรือน / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- วิจัย
468 การวิเคราะห์ลูกค้าของสตาร์ เอวีนิว ไลฟ์สไตล์มอลล์ = Customers analysis of The Star Avenue Lifestyle Mall / ณภัทรามณ จึงตระกูล / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- วิจัย
469 การวิเคราะห์และปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของระบบการผลิตกระเป๋า : กรณีศึกษา บริษัท จินเจอร์แฟชั่น จำกัด = Supply chain analysis and improvement of purse production system : A case of ginger fashion co.,ltd. / พรผกา จอมเพชร / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการอุตสาหกรรม
กระเป๋า -- การผลิต
470 การวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์แคบหมูน้องแอ้ ตลาดทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง = Competency analysis of Nong -Ae Pork Snack products, Kad Tung Kwian, Lampang Province / ใยไหม ปาละรัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
ตลาดทุ่งเกวียน
แคบหมู -- การผลิต -- ลำปาง
471 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน ในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Situational analysis of work Safety management in an operating room, Pua Crown Prince Hospital, Nan province / ชัชฎา เอื้ออารีราษฎร์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
โรงพยาบาล -- การบริหาร
ห้องผ่าตัด
Works
Safety management
Operating rooms
472 การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานคลินิกไร้พุงในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน ในชุมชนตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน = Situational analysis of diet and physical activity clinic implementation among persons with prediabetes in Nong Daeng Sub-district Community, Mae Charim district, Nan province / วัชเรนทร์ ถามา / 2558 /Full Text
Subject
คลินิก -- แม่จริม (น่าน)
สถานบริการสาธารณสุข -- แม่จริม (น่าน)
เบาหวาน -- แม่จริม (น่าน)
473 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากเข็มทิ่มตำและของมีคมบาด หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management of needlestrick and sharps injuries, an emergency unit, Wiang Heang hospital, Chiang Mai province / วัจนี สนธิ / 2558 /Full Text
Subject
Risk magament
Needlestick injuries
Emergency medical services
474 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of risk management during patients's Inter-hospital transfer, Bankkok hospital, Uttaradit province / พรรณทิพย์ โพธิ์รัตน์พิทักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
Risk management
Patient transfer
475 การวิเคราะห์สถานการณ์การพยาบาลเจ้าของไข้ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of primary Nursing, Pediatric Intensive Care Unit 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุปราณี สายอุต / 2558 /Full Text
Subject
Nursing service, hospital
Nursing services
476 การวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of practice quality of advanced practice nurses, medical nursing division, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จิราภรณ์ ธรรมสรางกูร / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
คุณภาพชีวิตการทำงาน
โรงพยาบาล -- การควบคุมคุณภาพ
477 การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ = An Analysis of second-hand car business in Chiang Mai Municipality / กชพร บุญประเสริฐ / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
รถยนต์
478 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าด้านการบริการการท่องเที่ยวของสวนสัตว์เชียงใหม่ = Value chain analysis of the Chiang Mai Zoo Travel Services / มัทวัน บุญพงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่
งานบริการ
นักท่องเที่ยว -- บริการที่ได้รับ
479 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) = Analysis of returns, risk, and valuation of SPCG public company limited securities / สายฝน เที่ยงไชย / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
การประเมินความเสี่ยง
480 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่บริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด = An Analysis of return and risk of equity funds managed by UOB asset management (Thailand) / กัญญา นภสินธุ์ / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
อัตราผลตอบแทน
ความเสี่ยง
กองทุนรวม
หลักทรัพย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58