ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การวิเคราะห์เครือข่ายหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านปางบง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of the forest and environment reservation Pangbong village network, Doi Saket District, Chiang Mai Province / วาฐิตา ณ เชียงใหม่ / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน
442 การวิเคราะห์ต้นทุนระบบประปาเทศบาลตำบลเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Cost analysis of waterworks in Soemngam Sub District Municipality, Lampang Province / มนตรี สว่างปัญญา / 2558 /Full Text
Subject
ประปา -- ลำปาง
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- ต้นทุน
443 การวิเคราะห์ต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ = Cost analysis and productivity improvement in wooden furniture industry / ศรัณยู วสุวัต / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมไม้
การควบคุมกระบวนการผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
444 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตลำใยนอกฤดูของชาวสวนลำใยในจังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดลำพูน = A Financial cost-benefit analysis of off-season for Longan production in Chiang Mai Province and Lamphun Province / ศศิธร ปาสอน / 2558 /Full Text
Subject
ลำไย -- ต้นทุนการผลิต
ลำไย -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ลำไย -- ต้นทุนการผลิต
ลำไย -- เชียงใหม่
ลำไย -- ลำพูน
445 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการศูนย์ออกกำลังกาย ของมหาวิทยาลัยพายัพ = Economic Cost-benefit analysis of Exercise Gymnasium Project of Payap University / สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ. การบริหาร
ต้นทุนและประสิทธิผล
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
446 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของธุรกิจโรงแรม = Logistics cost analysis of hotel business / ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมโรงแรม
อุตสาหกรรมบริการ
447 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในโซ่อุปทานหอมแดง = Analysis of logistics cost in shallot supply chain / บัณฑิตย์ เติมสมบัติบวร / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์ -- ศรีสะเกษ
หอม
448 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมด้วยเกณฑ์เวลา = Logistics cost analysis in electronics industries with time-driven activity based costing technique / หทัยกานต์ ปะระดี / 2558 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การผลิต
449 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของยาเคมีบาบัดสูตรแรกระหว่าง Cisplatinร่วมกับ Pemetrexed และ Carboplatin ร่วมกับ Paclitaxel ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะ ลุกลาม ชนิด Non-squamous = Cost-utility analysis of first-Line regimen between cisplatin plus pemetrexed and carboplatin plus paclitaxel in advanced non-squamous non-small-cell lung cancer / พิศอาภา ธงภักดิ์ / 2558 /Full Text
Subject
ปอด -- มะเร็ง -- เคมีบำบัด
ซิสพลาติน
450 การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กประเภทสาระบันเทิงภายใต้แนวคิดการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ = Analysis of content and format of edutainment television programs for children within learning skill enhancement concept / เสน่ห์พงษ์ ชัยชมภูสกุล / 2558 /Full Text
Subject
รายการโทรทัศน์
รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
โทรทัศน์กับเด็ก
451 การวิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองในนวนิยายเกมล่าชีวิต = Potitical thought analysis of the hunger games novel / นิพิฐพนธ์ นันทะวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
นวนิยายอเมริกัน -- ประวัติและวิจารณ์
452 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของปูนซีเมนต์ถุงโดยวิธีการวิเคราะห์ความสูญเสีย = Supply chain efficiency analysis of bag cement by waste analysis method / สุรวิทย์ รัตนวารี / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
ปูนซีเมนต์
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
453 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขิงผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน = Analyses of influential factors for new product development of Upper Northern Thailand Entrepreneur / สุทธิพร มโนวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมการผลิต
ผู้ประกอบการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
454 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพที่ได้จากกระบวนการแยกสลายซังข้าวโพดด้วยความร้อน = Analysis of factor affecting bio-char yield from pyrolysis of corn cobs / อุศราวดี ชื่นทิม / 2558 /Full Text
Subject
ถ่าน -- การผลิต
ความร้อน
ข้าวโพด
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
455 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการฝากส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of factors affecting the efficiency of the international postal service of Thailand Post Co., Ltd. in Chiang Mai Province / โสภิดา ปัญญา / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ไปรษณีย์ -- เชียงใหม่
456 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต = An Impact analysis of value added tax changes on the Thai economy using Input-Output model / นิธิวิทย์ กันทะษา / 2558 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
457 การวิเคราะห์ผลกระทบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกโดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต = An Analysis of the Effect of Fluctuation of Exchange Rate Using on Export by Input-Output Model / ธนทัต สิทธิชัย / 2558 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ผลิตผล -- ราคา
458 การวิเคราะห์ผลตอบแทนและสวัสดิการของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย = An Analysis of earnings and welfare in Thailand's hotel industry / อรนันท์ คำสี / 2558 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ไทย
สวัสดิการลูกจ้าง
อุตสาหกรรมโรงแรม
459 การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงาน บริษัทรวมพรมิตรโภคภัณฑ์ จำกัด = Electrical energy analysis for energy conservation on Ruampormitr Pokkhand Co.Ltd plant / อนุชิต อินทำ / 2558 /Full Text
Subject
โรงงาน -- การอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า -- แง่เศรษฐกิจ
460 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของกระบวนการเอจจิงในการผลิตตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลติก = Parameter analysis of aging process in electrolytic capacitor production / รณภูมิ สุรินทร์ / 2558 /Full Text
Subject
ประจุไฟฟ้าและการกระจาย
ขั้วไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58