ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การวัดสมรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการในแผนกรับสินค้า กรณีศึกษาแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวบริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด = Performance measurement of service quality in receiving department : Case study Thai and migrant labour forces of Nimseeseng transport 1988 Co., Ltd. / ธรณินทร์ บุญเรือง / 2558 /Full Text
Subject
สมรรถภาพในการทำงาน
แรงงาน -- ไทย -- การทำงาน
แรงงานต่างด้าว -- การทำงาน
สมรรถนะ
422 การวัดสมรรถนะด้านโลจิสติกส์และการจัดการห่งโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย = Performance Measurement in Logistics and Supply Chain Management of Solar Hot Water System Industry in Thailand / กุลวดี กุลสุนทร / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์ -- ไทย
การจัดการอุตสาหกรรม -- ไทย
อุตสาหกรรมระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ -- ไทย
423 การวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ของเกียร์ขับสายพานลำเลียงด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มการสั่นสะเทือน = Predictive maintenance planning of conveyor belt gearbox using vibration trend analysis / ธีรสิทธิ์ สุริยา / 2558 /Full Text
Subject
สายพานลำเลียง -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
เครื่องจักรกล -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
424 การวิเคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย = An analysis of digital economy related personal expenditure in Thailand / ธนิกูล บุญศรีตัน / 2558 /Full Text
Subject
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอินเทอร์เน็ต
425 การวิเคราะห์การดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน = Performance assessment of the office of the Non-Formal and informal education in Upper Northern Thailand / หัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์ / 2558 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- การบริหาร
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
426 การวิเคราะห์การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = The Analysis of standard operation assessment for local administrative organizations in Chiang Mai Province / วีระพล คุ้มเนตร / 2558 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น
427 การวิเคราะห์การปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มสมรรถนะอาคารโดยใช้มาตรฐานอาคารเขียวไทย กรณีศึกษา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ = Analysis of improvement to enhance performance building using thai's rating of energy and environmental sustainability (TREES) : A case study of central festival chiang mai / รัฐธรรม์ มีลาภ / 2558 /Full Text
Subject
อาคาร -- การอนุรักษ์พลังงาน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
428 การวิเคราะห์ความดันน้ำในช่องว่างระหว่างเม็ดดินของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลภายใต้สภาวะแผ่นดินไหวโดยแบบจำลองดินแน่นแข็ง = Pore water pressure analysis of Mae Ngat Somboon Chon dam under earthquake condition by Hardening soil model / ศุภวิชญ์ อินทร์ทอง / 2558 /Full Text
Subject
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
เขื่อน -- ผลกระทบจากแผ่นดินไหว
เขื่อน -- เชียงใหม่
ความดันอุทกสถิต
429 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสินค้าของ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ส่งออกไปยังตลาดอาเซียน = An Analysis of revealed comparative advantage of export products from Lao PDR, Cambodia and Vietnam to ASEAN market / วิไลวงศ์ โคตรโยธา / 2558 /Full Text
Subject
การค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มประเทศอาเซียน
ลาว -- การค้ากับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
กัมพูชา -- การค้ากับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
เวียดนาม -- การค้ากับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
430 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน, สาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน = An Analysis of relationship for ASEAN index, China and Hong Kong / ภุชงค์ นภสินธุ์ / 2558 /Full Text
Subject
ดัชนีราคาหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
เศรษฐศาสตร์มหภาค
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
จีน -- ภาวะเศรษฐกิจ
ฮ่องกง -- ภาวะเศรษฐกิจ
431 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ = Analysis of relationship between the SET index and the SET baking sector index / สายใจ อุ่นอินต๊ะ / 2558 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- ราคา
ดัชนีราคา
ธนาคารพาณิชย์
432 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอุปสงค์ไฟฟ้า อุปทานไฟฟ้า และรายได้ประชาชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยวิธีการของมาร์คอฟ-สวิตชิง เวกเตอร์ ออโตรีเกรสซีพ = The Analysis of relationship among demand for electricity, supply of electricity and gross domestic product in Lao people's democratic republic using Markov-switching vector autoregressive approach สงเพชร ขุนวิศิษฐ / แสงเพชร ขุนวิศิษฐ / 2558 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ลาว
เศรษฐศาสตร์
พลังงาน
433 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันและราคาทองคำของตลาดซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทย = Analysis of relationship in volatility among exchange rate, oil price and gold price future in Thailand / อาษา ใจแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
ทอง -- ราคา
ปิโตรเลี่ยม -- ราคา
ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
434 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดความกินดีอยู่ดี และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย = The Analysis of the relationship between Thailand's well-being indicators and the development of Thailand / ณิชรัตน์ โรจน์แสงนนท์ / 2558 /Full Text
Subject
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
435 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายรัฐบาลและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยรายสาขา = Analysis of the relationship between Thailand's government expenditure and gross domestic product by sector / วุฒธิพงษ์ ตาเบ้า / 2558 /Full Text
Subject
รายจ่ายของรัฐ -- ไทย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
436 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขายปลีกเนื้อสุกรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = The Competitiveness analysis of a pork retail sale business in Chiang Mai province / ธนวัต กัลยาณจารี / 2558 /Full Text
Subject
การขายปลีก -- เชียงใหม่
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
เนื้อสุกร -- เชียงใหม่
437 การวิเคราะห์ความเสียหายของก้านเจาะหินปูนด้วยการตรวจสอบพื้นผิวการแตกหัก = Failure analysis of the limestone drilling rod by surface fractography investigation / ฉัตรชนก ทองทิพย์ / 2558 /Full Text
Subject
การขุดเจาะ
หินปูน
เหมืองแร่
438 การวิเคราะห์ความเสียหายของล้อเครื่องตักถ่านลิกไนต์ที่เหมืองแม่เมาะ = Failure analysis of wheels of lignite reclaimers at Mae Moh Mine / สมบัติ ศิริภัณฑ์ / 2558 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เครื่องจักรกล -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
เหมืองแม่เมาะ
439 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Cost analysis of science student, Chiang Mai University / กฤติยา อินตุ้ย / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิทยาศาสตร์ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- ค่าใช้จ่าย
440 การวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวรรณกรรมเรื่อง ความสุขของกะทิ = Analysis of desirable characteristics according to the basic education core curriculum B.E. 2551 in the literature on Khwam Suk Khong Ka Ti / กนกวรรณ ปัญญาหลวง / 2558 /Full Text
Subject
วรรณกรรม -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวางแผนหลักสูตร
ภาษาไทย -- แผนการสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58