ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การรับรู้และความตระหนักของประชาชนในตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อปัญหาหมอกควัน = Perception and awarenees of people in Thapha Subdistrict Mae Chaem District, Chiang Mai Province towards smog problem ปฐมพงษ์ คำนิล / ปฐมพงศ์ คำนิล / 2558 /Full Text
Subject
หมอกควัน -- การควบคุม
มลพิษทางอากาศ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
402 การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Perception and self-care behavior for falls prevention in elderly, Thakhumngoen Sub-district, Mae Tha District, Lamphun Province / กมลทิพย์ หลักมั่น / 2558 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ลำพูน
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
403 การรับรู้สมรรถนะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานของนักกิจกรรมบำบัดไทย = Perceptions of professional competencies of Thai occupational therapists / อัญชิสา วงศ์ภูวรักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
กิจกรรมบำบัด
นักกิจกรรมบำบัด
404 การรู้จำยานยนต์จากภาพดิจิตอลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม = Vehicle recognition from digital image by neural networks / มนตรี ธรรมลังกา / 2558 /Full Text
Subject
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
การรู้จำรูปแบบ
405 การลดการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งโดยการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบสโตแคสติกภายใต้ข้อจำกัดกรอบเวลา = Fuel consumption reduction in transporation by stochastic vehicle routing under time window constraint / ภูวดล ไวยเนตร / 2558 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การขนส่งสินค้า
การขนส่ง -- การใช้พลังงาน
406 การลดของเสียในกระบวนการตัดหูแก้วโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง กรณีศึกษา บริษัทโฮมพอตเทอรี่จำกัด = Defect reduction in mug handle cutting process using design of experiment technique a case study of home pottery Co., Ltd. / ขวัญชนก ฟังเพราะ / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท โฮมพอตเทอรี่ จำกัด
การลดปริมาณของเสีย
ของเสีย
การกำจัดของเสีย
การออกแบบวิศวกรรม
407 การลดของเสียในกระบวนการประกอบแขนจับของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้เทคนิคซิกซ์ซิกม่า = Waste reduction in arm-coil assembly process of hard disk drive slider using six sigma techniques / วรชัย ชาบำเหน็จ / 2558 /Full Text
Subject
การควบคุมการผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพ
ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
408 การลดของเสียประเภทความลึกของร่องหักแบ่งงานในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปแผ่นเซรามิคซับสเตรทโดยใช้เทคนิคซิกซ์ซิกม่า = Snap depth defect reduction in punching process of ceramic substrate sheet production by six sigma techniques / อดิศร มาลา / 2558 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- การควบคุมการผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- การควบคุมคุณภาพ
วัสดุเซรามิก -- การควบคุมการผลิต
การควบคุมการผลิต
ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
409 การลดชิ้นส่วนบกพร่องในกระบวนการทำความสะอาดชิ้นส่วนตรวจจับแสงสว่าง โดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า = Defective parts reduction for cleaning process of the light sensors using six sigma technique / วาทินี แสนศรี / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการผลิตภัณฑ์
การควบคุมคุณภาพ
410 การลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดแพร่ = Cost reduction in Maize production of farmers in Phrae province / จันทร์จิรา วงค์วิริยะ / 2558 /Full Text
Subject
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ -- การควบคุมต้นทุนการผลิต
เกษตรกร -- แพร่
411 การลดน้ำหนักบรรจุของผลิตภัณฑ์หมูสามชั้นสไลด์ให้อยู่ในข้อกำหนดคุณลักษระโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกมา = Reduction of sliced pork belly product package's weight to comply with specifications using six sigma techniques / อภิรดี ไชยชมภู / 2558 /Full Text
Subject
การควบคุมการผลิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
เนื้อสุกร -- การบรรจุหีบห่อ
412 การลดเปอร์เซ็นต์ผักใบเขียวในกระบวนการดองผักกาดเขียวปลีโดยการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียลเชิงเศษส่วน = Percentage reduction of greens in mustard green fermentation process by Fractional Factorial design / นครินทร์ สุภา / 2558 /Full Text
Subject
การควบคุมกระบวนการผลิต
ผักกาดเขียวปลี
การดอง
413 การลดเวลานำของการผลิตตัวกรองสัญญาณรบกวนโดยใช้การผลิตแบบลีน = Lead time reduction of noise filter production using lean manufacturing concept / ปัทมพร คุณานุกรกุล / 2558 /Full Text
Subject
การศึกษาการเคลื่อนที่
การบริหารงานผลิต
การควบคุมการผลิต
การผลิตแบบลีน
414 การลดเวลานำในการปรับสภาพรถโดยสารประจำทางโดยใช้แนวคิดลีน = Bus overohaul lead time reduction using lean concepts / รัชนีวรรณ สันลาด / 2558 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
การควบคุมการผลิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
415 การลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องพันลวดของกระบวนการผลิตหม้อแปลง = Setup time reduction for coil winding machine of transformer production / ชานิกา สุวรรณมณี / 2558 /Full Text
Subject
หม้อแปลงไฟฟ้า -- การพัน
หม้อแปลงไฟฟ้า -- การผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
การควบคุมการผลิต
416 การลดเวลารอของสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิตโดยการใช้เทคนิคลีน = Waiting time reduction of work in process inventory using lean technique / สกนธ์ อุตสาหกุล / 2558 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง
กรรมวิธีการผลิต
การผลิตแบบลีน
417 การละเมิดสิทธิแรงงานของแรงงานต่างด้าวในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = The Violation of migrant workers rights in Mueang Mae Hong Son District / วนัสนันท์ ปินคำ / 2558 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- เมือง (แม่ฮ่องสอน)
สิทธิมนุษยชน
418 การเลือกกรณีทดสอบโดยใช้จีเนติกอัลกอรีทึมและการครอบคลุมเงื่อนไขสมบูรณ์สำหรับการทดสอบการถดถอย = Test case selection using genetic algorithm and complete condition coverage for regression testing / ปฏิพัทธ์ คนสอาด / 2558 /Full Text
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์การถดถอย
419 การเลือกซื้อที่อยู่อาศัยบนที่ดินขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ = House with small land purchasing in Chiang Mai Province / วรนิษฐา สิงห์บุตร / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การซื้อบ้าน -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- การจัดซื้อ
420 การวัดสมรรถนะของ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น = Measuring performance of Chiangmai Ram hospital by applying analytic hierarchy process / กฤติญา สุวรรณลิขิต / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
สมรรถนะ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58