ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Peoples participation in community forest conservation, Ban Nong Hai, Khuang Pao Sub-district, Chom Thong district, Chiang Mai province / ปิติพร ทองจำรูญ / 2558 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
382 การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านดอยปุยในการจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2548-2556) = The Participation of Doipui Population according to villager tourist resource management in Tambol Suthep, Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai B.E.2548-2556 / ชลดาณษภร รักศรีเกษตร / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เมือง (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เมือง (เชียงใหม่)
ดอยปุย (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
383 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูเพื่อลดความกลัวในการพรากจากของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of parents and teachers in reducing separation anxiety of preschool children, Children Development Center, Mae Hia Municipality, Mueang District, Chiang Mai Province / พชรมณฑ์ ชุดาภากุล / 2558 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
384 การมีส่วนร่วมของยีนที่ถูกชักนำได้โดยเอคไดโซนต่อการสิ้นสุดระยะลาร์วัลไดอะพอสในหนอนเยื้อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) = Involvement of ecdysone inducible gene in larval diapause termination in bamboo borer Omphisa fuscidentalis Hampson) / สกลวัฒน์ กมลงาม / 2558 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่
ฮอร์โมนเอคไดโซน
385 การมีส่วนร่วมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่มีต่อ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย = Participation of the audience council in Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS) / กรรณิการ์ ชมภูศรี / 2558 /Full Text
Subject
การกระจายเสียง
การสื่อสาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
386 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของผู้หญิงในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Women's participacal in level politics of Banmae Subdistrict Municipality, San Pa Tong District, Chiang Mai Province / ศรีไพร บุญแผ่ผล / 2558 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
387 การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งน้ำของเครือข่ายผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้อด ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = The Participation in water source management of Huay God reservoir water user network, Rong Kho subdistrict, Wang Nuea district, Lampang province / จารุพัฒน์ แดงเรือ / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ -- วังเหนือ (ลำปาง)
อ่างเก็บน้ำ -- วังเหนือ (ลำปาง)
แหล่งน้ำ -- วังเหนือ (ลำปาง)
388 การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อไส้ขนมลูกชิดจากเศษเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตลูกชิดเชื่อม = Consumer acceptance of sugar palm seed filling from By-product of Sugaring Palm Seed Industry / วศินี ศุภพิมล / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
ความพอใจของผู้บริโภค
ผู้บริโภค
ลูกชิด
389 การยอมรับค่านิยมหลักกรมการแพทย์ของบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Acceptance of department of medical services's core values of officers at Chiang Mai Neurological Hospital / วรารัตน์ โพธิสมบัติ / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
พฤติกรรมองค์การ -- เชียงใหม่
การทำงาน
ค่านิยมทางอาชีพ
390 การยอมรับระบบการจัดทำงบประมาณท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบล = Adoption of electronic local budgeting system in subdistrict administrative organization of electronic local administration accounting system / ภาณุวัช ไกวัลอาภรณ์ / 2558 /Full Text
Subject
งบประมาณ
งบประมาณ -- การประมวลผลข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น
391 การยอมรับและการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Adoption and behavior change in using organic fertilizer of orange farmers in Maengon Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province / กนกอร สุนทรสัตถาพร / 2558 /Full Text
Subject
ปุ๋ยอินทรีย์
ส้ม -- การปลูก
เกษตรกร -- เชียงใหม่
392 การแยกและการคัดกรองยีสต์เพื่อการผลิตไวน์น้ำผึ้งมะขามป้อม = Isolation and Screening of Yeasts for Production of Amla Mead / วิไลวรรณ สุขเมือง / 2558 /Full Text
Subject
ยีสต์ -- การจำแนก
มะขามป้อม
ไวน์
น้ำตาล
393 การแยกและการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดกาแฟ = Isolation and selection of antagonistic bacteria to control postharvest diseases of coffee beans / สุมานี กันธวี / 2558 /Full Text
Subject
กาแฟ -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช -- การป้องกันและควบคุม
แบคทีเรีย
394 การรวบรวมบรรณานุกรมวรรณกรรมสำหรับเด็กไทยโดยจำแนกตามเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม = A Compilation of Thai children's literature categorized by ethics content / ณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร / 2558 /Full Text
Subject
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
ความดี
จริยธรรม
395 การระบุชนิดพืชสมุนไพรในวงศ์ขิงด้วยวิธีบาร์โค้ดดีเอ็นเอไฮรีโซลูชันเมลติงอะนาไลซีส = Identification of medicinal plants in zingiberaceae by Barcode DNA High-Resolution Melting Analysis (Bar-HRM) Method / ศราวุฒิ อุ่นใจ / 2558 /Full Text
Subject
พืชวงศ์ขิงข่า
ขิง
พืชสมุนไพร
396 การระบุเชิงโมเลกุลและสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม้ Clinostomum sp. ในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus) = Molecular and morphological identification of trematode, clinostomum sp. in climbing perch (Anabas testudineus) and three spot gourami (Trichogaster trichopterus) / ภีรนันท์ กันธิยะ / 2558 /Full Text
Subject
พยาธิใบไม้
พยาธิวิทยา
ปลา
397 การรักษาอำนาจทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Political power mainternance of local leaders in Mae Tha District, Lamphun Province / ศิริรัตน์ ธรรมใจ / 2558 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- แม่ทา (ลำพูน)
ผู้นำทางการเมือง -- แม่ทา (ลำพูน)
อำนาจชุมชน
398 การรับรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและการร้องขอยาปฏิชีวนะของชนเผ่า ในตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Perception about antibiotics and antibiotics request of hill tribes at panghinfon sub-district, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / เกษมชัย บุญเป็ง / 2558 /Full Text
Subject
ปฏิชีวนะ
ชนเผ่า -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
399 การรับรู้ของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงรายต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) = Perception of customers in Mueang Chiang Rai district towards corporate social responsibility activities of Krung Thai Bank Public Company Limited / อันธิกา ศรีวิลัย / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงราย
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
400 การรับรู้ประสบการณ์การคลอด การสนับสนุนทางสังคม และความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด = Perceptions of childbirth experience, social support and maternal role attainment among mothers with cesarean section / ปาริฉัตร แซ่ลิ้ว / 2558 /Full Text
Subject
มารดาและเด็ก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58