ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การควบคุมการตรวจติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดในแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้บูสคอนเวอร์เตอร์ที่ถูกต่อแบบอนุกรม = Control of maximum power point tracking in photovoltaic array using series connected boost converters / ศุภลักษณ์ ศรีตา / 2558 /Full Text
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า
แผงรวมแสงอาทิตย์
22 การควบคุมดูแลคนต่างด้าวของพนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Migrants regulation enforcement of administrative officers in Napupom Subdistrict, Pan Mapha District, Mae Hong Son Province / ฤทธิเดช จรรยาพงษ์ / 2558 /Full Text
Subject
คนต่างด้าว -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
คนต่างด้าว -- การควบคุม
23 การควบคุมเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์บนบานของวิธีเวนทูรินิภายใต้เงื่อนไขแรงดันอินพุตไม่ได้ดุล = Control of matrix converter based on venturini method under unbalanced input voltage conditions / ภรณ์พิมล บุญเสริม / 2558 /Full Text
Subject
คอนเวอร์เตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
24 การควบคุมแรงของระบบรองรับน้ำหนักของหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดิน = Force control of body weight support system in gait training robot / พงษ์ศิริ เขียวแสงใส / มหาวิทยาลัยเชียงหม่ 2558 /Full Text
Subject
หุ่นยนต์ -- การเคลื่อนที่
หุ่นยนต์ -- การควบคุม
การเดิน
25 การคัดกรองแบคทีเรียสำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิแลกติกแอซิด = Screening of bacteria for biodegradation of polylactic acid / ณัฐกานต์ แก้วยานะ / 2558 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
พอลิแลกติกแอซิด
การย่อยสลายทางชีวภาพ
26 การคัดกรองและการหาลักษณะเฉพาะของลิเพสจากแบคทีเรียทนร้อน = Screening and characterization of lipase thermotolerant bacteria / กาญจนา มหานิล / 2558 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ไลเปส
ความร้อน
27 การคัดกรองและการหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไคติเนส โดย Streptomyces sp. CMU-NKS-5 = Screening and optimizations of chitinase production by Streptomyces sp. CMU-NKS-5 / นภัสนันท์ โกษาวัง / 2558 /Full Text
Subject
ไคติเนส -- การผลิต
แอคติโนมัยซิส
28 การคัดแยกแอกติโนไมซีสต์และการประยุกต์ใช้สำหรับส่งเสริมการเติบโตของข้าวภายใต้สภาวะแล้ง = Isolation of actinomycetes and application for promoting growth of rice under drought condition / กฤษณะ ลาสุดี / 2558 /Full Text
Subject
ข้าว -- การเจริญเติบโต
แอคติโนมัยซิส
29 การคัดเลือกทำเลที่ตั้งและการวิเคราะห์กิจกรรมโลจิสติกส์ของศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางบก จังหวัดลำปาง = Location selection and logistics activities analysis of Land Logistics Hub Lampang province / พัชราภรณ์ พรหมมินทร์ / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์ -- ลำปาง
การบริหารงานโลจิสติกส์
30 การคัดเลือกทำเลที่ตั้งและการออกแบบผังคลังเก็บดอกหญ้าในจังหวัดเชียงราย = Location selection and layout design of grass flower warehouse in Chiang Rai province / มาธุสร แข็งขัน / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์ -- เชียงราย
การวางผังโรงงาน -- เชียงราย
31 การคาดคะเนลักษณะของใบมีดจากรอยที่ปรากฏบนผ้าเนื่องจากการแทง = Estimation of blade characteristics from tear in apparel fabrics due to stabbing / ณีรนุช ใจคนอง / 2558 /Full Text
Subject
นิติวิทยาศาสตร์
มีด -- การตรวจวิเคราะห์
นิติเวชวิทยา
32 การคำนวณทางคอมพิวเตอร์ในการค้นพบตัวยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยมีเป้าหมายยาที่โปรตีนตัวรับซีซีเคโมไคน์ชนิด 5 = A Computational drug Discovery for Anti-HIV-1 infection targeting C-C chemokine receptor type 5 / ชวัลลักษณ์ คุณยศยิ่ง / 2558 /Full Text
Subject
สารต้านการติดเชื้อ
สารต้านไวรัส
เอชไอวี (ไวรัส)
โรคเกิดจากไวรัส -- การรักษาด้วยยา
33 การเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย = Labor mobility of Filipino teachers in Thailand / ชนิดาภา ชลอวงษ์ / 2558 /Full Text
Subject
การเคลื่อนย้ายแรงงาน -- ฟิลิปปินส์
ครู -- ฟิลิปปินส์
34 การเคลื่อนย้ายแรงงานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว = Labour Migration in Vientiane Capital, Lao PDR / พงศ์สวรรค์ ราชธิจักร / 2558 /Full Text
Subject
การเคลื่อนย้ายแรงงาน -- เวียงจันทน์ (ลาว)
แรงงาน -- เวียงจันทน์ (ลาว)
35 การเคลื่อนไหวภาคประชาชนในการปฏิรูปการจัดการฐานทรัพยากรในพื้นที่ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = People movement in the reform of natural resource management in Tha Nueang Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province / โอฬาร อ่องฬะ / 2558 /Full Text
Subject
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่ (แม่ออน)
ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าชุมชน
36 การเคลื่อนไหวร่างกายหลังเลิกเรียน กับภาวะน้ำหนักเกินในเด็กอายุ 6-12 ปี ในเขตเทศบาลเมืองพิชัยอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Physical activity after school time and Overweight Among Children 6 -12 year in Mueang Pichai Municipality, Mueang District, Lampang Povince / กัญจนะ เหล่มนำชัย / 2558 /Full Text
Subject
เด็กน้ำหนักเกิน
การเคลื่อนไหว
การออกกำลังกาย
37 การเคลือบกระจกหน้าต่างด้วยสารเรืองแสงซิงก์ซัลไฟด์ที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์คลอไรด์โดยการพิมพ์ซิลค์สกรีน = Window glass coating with CuCl2-activated ZnS phosphor by silk screen printing / ศศิกร อินทรศรี / 2558 /Full Text
Subject
การเรืองแสง
สารเคลือบกระจก
กระจก
การเคลือบ
38 การจัดการกระบวนการด้านสวัสดิการและด้านสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี = Welfare and benefit process management of Pathum Thani Provincial Police / จิตติมา บุญใหญ่ / 2558 /Full Text
Subject
สวัสดิการข้าราชการ
ตำรวจภูธร -- ปทุมธานี
39 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Participatory waste management of farmers in Ban Sopsa-Nongfan community, Don Kaeo Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai province / ปรัทญ์ ปัญโญ / 2558 /Full Text
Subject
ชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน (เชียงใหม่)
ขยะ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การกำจัดขยะ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
40 การจัดการของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของอำเภอเมืองและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of District Royal Initiative Self Learning Center of Mueang and Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ดารินทร์ ปัญญาเจริญ / 2558 /Full Text
Subject
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาชนบท -- แม่แตง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58