ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านพลังงานด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Development of energy training curriculum with quality function deployment techniques / วชิราภรณ์ โชติมงคล / 2558 /Full Text
Subject
การฝึกอบรม
พลังงาน
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
362 การพัฒนาอัลกอริทึมการประสานงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับระบบการตรวจจับการบุกรุกเครือข่ายแบบกระจาย = Development of an efficient coordinating algorithm for distributed network intrusion detection systems / เทวพงศ์ วงค์เขื่อนแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
อัลกอริทึม
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- มาตรการความปลอดภัย
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
363 การพัฒนาอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนในสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Career development of supporting staff in Office of the Faculty of Science, Chiang Mai University / พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์ -- การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร -- เชียงใหม่
364 การพัฒนาอุปกรณ์การทดลองการสะท้อนและการหักเหของแสง สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น = Development of experimental apparatus regarding reflection and refraction of light for visually impaired students / ไพรัช เฉยเมล์ / 2558 /Full Text
Subject
แสง -- การเลี้ยวเบน
แสง -- การหักเห
การสอนฟิสิกส์
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
ระบบการเรียนการสอน
365 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไก (Cladophora และ Microspora) ในน้ำหมักกากถั่วเหลือง = Cultivation of Kai Algae (Cladophora and Microspora) in fermented soybean cake water / นาถนภา สุวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
สาหร่ายไก -- การเพาะเลี้ยง
สาหร่ายไก -- การเจริญเติบโต
366 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไก (Cladophora และ Microspora)เพื่อเป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงปลานิล = Cultivation of Kai algae (Cladophora and Microspora) as supplemented feed for nile tilapia / ศุภรัตน์ มะโน / 2558 /Full Text
Subject
สาหร่ายไก
สาหร่ายไก -- การเพาะเลี้ยง
ปลานิล -- การเลี้ยง
367 การเพิ่มการเติบโตของกล้าไม้พื้นเมืองบางชนิดโดยใช้จุลินทรีย์สำหรับการฟื้นฟูเหมืองหินปูน = Increasing performance of some native tree seedlings using microorganisms for limestone quarry restoration / ณัฐิกา เดชครุฑ / 2558 /Full Text
Subject
กล้า -- การเจริญเติบโต
กล้า
พฤกษศาสตร์
368 การเพิ่มความเข้มข้นของไบโอมีเทน ณ ที่เดิมโดยการหมุนเวียนน้ำทิ้งซ้ำจากถังปฏิกรณ์ก๊าซชีวภาพแบบรางผ่านคอลัมน์คายก๊าซ = In-situ biomethane enrichment by recirculation of biogas channel digester effluent through gas stripping column / สุปรียา บุญทวี / 2558 /Full Text
Subject
ไบโอมีเทน
ก๊าซชีวภาพ
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ
369 การเพิ่มความเข้มข้นของไบโอมีเทนที่แหล่งกำเนิดโดยการหมุนเวียนน้ำทิ้งจากคอลัมน์คายก๊าซ = In-situ biomethane enrichment by effluent recirculation from stripping column / จุฑามาศ บุบผาพวง / 2558 /Full Text
Subject
ไบโอมีเทน
ก๊าซชีวภาพ
370 การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = Efficiency enhancement of stamping machine in electronic industry / พชรพรรณ ชัยเนตร / 2558 /Full Text
Subject
การควบคุมกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การขึ้นรูปลึก (งานโลหะ)
371 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบรรจุของโรงงานผลิตขนมขบเคี้ยว = Efficiencey improvement in packing process of snack factory / วุฒิชัย วิชัยขัทคะ / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรมโรงงาน
การควบคุมการผลิต
372 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดอุณหภูมิของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์โดยการระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีการติดครีบเสริม = Efficiency enhancement and temperature reduction of solar cell module by air cooling with augmented fin / อิสระพงศ์ กันธิยะ / 2558 /Full Text
Subject
เซลล์แสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
การทำความร้อน
373 การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมไม้ = Logistics performance enhancement in wood industry / ปิติชน อูปเงิน / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมไม้
374 การเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Chiang Mai University alumni network capacity enhancement / จันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ศิษย์เก่า
375 การแพทย์พื้นบ้านกับการเยียวยารักษาความเจ็บป่วยทางจิตใจในสังคมไทยภาคเหนือ = Local medicine and mental illness healing in Northern Thai society / ณัฐยา สมวะเวียง / 2558 /Full Text
Subject
การแพทย์แผนโบราณ
การแพทย์แผนไทย
ผู้ป่วย -- การรักษา
สุขภาพจิต
376 การมีเพศสัมพันธ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Sexual intercourse and factors associating sexual intercourse among adolescent in Mae-ai district, Chiang Mai province / อำพรรณี ศรีทอง / 2558 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
วัยรุ่น -- แม่อาย (เชียงใหม่)
เพศสัมพันธ์
377 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่บ้านในเด็กพิการรุนแรงของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ = Family participation in early intervention at home for children with severe disabilities attached to regional special education centre 8, Chiang Mai / รัชนีวรรณ แก้วมีศิลป์ / 2558 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 (เชียงใหม่)
คนพิการ -- การสงเคราะห์
คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- สุขภาพ
378 การมีส่วนร่วมของชาวปกาเกอะญอต่อโครงการต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of the Pga K'nyau towards the master Project of State Management of Natural Resources and Environment, Tumbon Ban-Jan, Ampher Kalayaniwatana, Changwat Chiang Mai / บุรินทร์ ใจจะนะ / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
379 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = People participation in solid waste management in Loung Nua Municipality, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ณฐบดี บัวเย็น / 2558 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ
การกำจัดขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
380 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = People participation in village committee, Samoeng District, Chiang Mai Province / กำพล งะสมัน / 2558 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
หมู่บ้าน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58