ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม = Development of information system for strategic human resource management of Mae Rim Wittayakhom School / นุชา วทานิยโรจน์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารงานบุคคล
342 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและการวัดประเมินผลของโรงเรียนบ้านบุญเลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 = Development of information system registration and evaluation of Banboonler School, Mae Hong Son Primary Educational Service Area Office 2 / วลัยพร หงษ์จันดา / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนบ้านบุญเลอ
การจัดการสารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
343 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพล กองพลทหารราบที่ 7 = Devellopment of the military forces information System of the 7th Infantry Divistion / ธีรธร แดงเรือง / บัณทิตวิทยาลัย 2558 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กองทัพบก -- การบริหาร
344 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ = Development of information system for educational quality assurance management for college of technology and management, Mae Moh Electricity Generating Authority of Thailand / มยุรี พงษ์ศิริจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- ลำปาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- ลำปาง
345 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง = Development of information system for budget management of Lampang Polytechnic College / ธิติฏฐ์ ตรังคธาร / 2558 /Full Text
Subject
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- งบประมาณ
การบริหารโครงการ
346 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ = Development of information system for production and small and micro community enterprise, business department of botanic garden organization / บุญศักดิ์ จันตะพรม / 2558 /Full Text
Subject
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิสาหกิจชุมชน
347 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ในห้องคลอดโรงพยาบาลลำปาง = Development of a primary nursing model in a labor room Lampang hospital / วัลลิกา แก้วสุริยา / บัณฑิตวิทาลัย 2558 /Full Text
Subject
Primary health care
Hospital -- Lampang
348 การพัฒนาลูกแป้งสำหรับหมักเอทานอลจากมันสำปะหลัง = Development of Lokpang for ethanol production from cassava / ชีวพล เครือใจวัง / 2558 /Full Text
Subject
เอทานอล
เชื้อเพลิงเอทานอล
349 การพัฒนาไลบรารีตัวแจงภาษาโดยใช้แลมบ์ดาในภาษาซีชาร์ป และเทคนิคการแจงภาษาแบบแอลอาร์ตามองค์ประกอบ = Parser library development using C# lambda and component-based LR parsing technique / ปิยพงษ์ สุวรรณสินธุ์ / 2558 /Full Text
Subject
ภาษาคอมพิวเตอร์
แอลอาร์
350 การพัฒนาวิธีการดิฟเฟอเรนเชียลอิโวลูชันแบบพาเรโตสำหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางงานการผลิตตามสั่งแบบยืดหยุ่นหลายวัตถุประสงค์ = Development of pareto-based differential evolution for solving multi-objective flexible job shop scheduling problems / เธียรัท สูตรสุข / 2558 /Full Text
Subject
ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
วิศวกรรมการผลิต
351 การพัฒนาวิธีการระบุตำแหน่งข้อความที่เป็นอิสระต่อภาษา = Development of language-independent text localization method / ชยุตม์ วิวัชรโกเศศ / 2558 /Full Text
Subject
ตัวอักษร -- การประมวลผลข้อมูล
ชุดอักขระ (การประมวลผลข้อมูล)
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ -- การประมวลผลข้อมูล
352 การพัฒนาวิธีการระบุตำแหน่งวัตถุโดยใช้ภาพบนฐานอินเตอร์เน็ต = Development of object localization method using internet-based images / ศุภกิจ เฟื่องแก้ว / 2558 /Full Text
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วัตถุ
อินเทอร์เน็ต
353 การพัฒนาวีดิโออัตราเร็วสูงเพื่อการสอนกลศาสตร์ = Development of high-speed videos for mechanics teaching / สันติราช จอมใจ / 2558 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน
กลศาสตร์
สื่อการสอน
354 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการเกษตร = Website development for agriculture business / มณฑล อ้นวันนา / 2558 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
355 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 35 = Teacher competency development in secondary educational service area office 35 / พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร / 2558 /Full Text
Subject
ครู -- สมรรถนะ
ครู -- ลำปาง
สมรรถภาพในการทำงาน
การบริหารการศึกษา -- ลำปาง
356 การพัฒนาสื่อการสอนคลื่นเสียงบนฐานของแนวทางการเรียนรู้เชิงรุก = Development of teaching materials for sound-wave based on active learning approach / อทิตา ดวงดีทิพย์ / 2558 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สื่อการสอน
357 การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับทัศนศาสตร์เชิงกายภาพบนพื้นฐานการเรียนรู้เชิงรุก = Development of teaching materials for physical optics based on active learning approach / นันท์กาญ แสงเรือน / 2558 /Full Text
Subject
สื่อการสอน
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
358 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการป้องกันการติดเชื้อสำหรับอาสาสมัครกู้ภัย = Development of an infection prevention electronic book for rescue volunteers / วชิราภรณ์ พิชัย / 2558 /Full Text
Subject
Electronic book
Infection -- prevention & control
359 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาหลายขนานสำหรับพยาบาลวิชาชีพ = Development of the multidrug-resistant organism transmission prevention electronic book for register nurses / ฐิติมา มานะพัฒนเสถียร / 2558 /Full Text
Subject
Electronic books
Methicillin resistance
Nurses
360 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย = Development of an HIV prevention electronic book for men who have sex with men / ศรีสกุล สังกำปัง / 2558 /Full Text
Subject
HIV infections -- prevention & control
Biosexuality
Homosexuality


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58