ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การพัฒนามาตรวัดการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการของกิจการเพื่อสังคม = Scale development for measuring consumer perceived value towards products and services of social enterprises / สุพีรณัฐ คำแผ่นชัย / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
การตลาดเพื่อสังคม
การรับรู้
322 การพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มยำ จำกัด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น = Development of outsource organization selection system of K.M.TOMYAM CO., LTD. using analytic hierarchy process / ธนาภรณ์ ดวงคำจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
323 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษาส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Development of knowledge management system for Education Roster, Registrar Division, Mae Fah Luang University / โชคอนันต์ ตันหนิม / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา -- เชียงราย
324 การพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหาแบบแผนผังพลวัต = Development of dynamic layout content management system / ฉัตร์ชัย ขันติโชติ / 2558 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
325 การพัฒนาระบบการจัดการประเมินผลงานวิจัยโดยใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท = Development of research evaluation management system based on role based access control / ปฐมพงษ์ บัติปัน / 2558 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- วิจัย
คอมพิวเตอร์กับการวิจัย
วิจัย -- การประเมิน
326 การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมขิงดอง = Development of inventory management system in a preserved ginger industry / ชลธิรา แก้วป้องปก / 2558 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง
ขิง
327 การพัฒนาระบบการจัดการสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of an educational multimedia management system of Prince Royal's College, Chiang Mai Province / โยธิน อ้ายพิงค์ชัย / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา -- เชียงใหม่
สื่อการสอน
328 การพัฒนาระบบการจัดสรรห้องสอบอัตโนมัติ สำหรับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยใช้ขั้นตอนวิธีละโมบ = Development of automatic examination room allocation system for Payap University based on greedy algorithm / ธนนท์ เหล็กชาย / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ห้องสอบ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
329 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 = The Development of information system for education in Regional Education Office 1 / จักรพล เอกสุวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
330 การพัฒนาระบบจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบกราฟด้วยวิธีเส้นทางวิกฤต = Graph-based software project management system development using critical path method / ศุภฤกษ์ ศักดิ์ใหญ่ / 2558 /Full Text
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
331 การพัฒนาระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำหรับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Development of Hardware equipments and Software maintenance system for the Far Eastern University / รัตนชัย ศรีวิสุทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์
332 การพัฒนาระบบตรวจวัดออกซิเจนในก๊าซหลังเผาผ่านเว็บ = Development of web-based monitoring system for oxygen in flue gas / ศลิลรัตน์ ชุ่มปัน / 2558 /Full Text
Subject
การเผาไหม้
ออกซิเจน
333 การพัฒนาระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อวิเคราะห์ยอดขายเครื่องประดับเงินของร้านคาเรนค็อทเทจ = Business intelligence development for analyzing sales of silver jewelry of Karen Cottage Store / ธิติพัทธ์ ลวดมี / 2558 /Full Text
Subject
ร้านคาเรนค็อทเทจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
การขาย -- ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
รายได้ -- การวิเคราะห์
การออกแบบฐานข้อมูล
334 การพัฒนาระบบแนะนาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นสารนิเทศห้องสมุดโดยใช้เทคนิคอะไพออริอัลกอริทึม = Development of book recommendation for Library Information using apriori algorithm / สุทธิพงศ์ มณีรัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ห้องสมุด
การค้นข้อสนเทศ
หนังสือ
การค้นด้วยคำสำคัญ
335 การพัฒนาระบบบัญชีและการคำนวณต้นทุนการผลิตงานปูนปั้นพญานาค บ้านแม่เตี๊ยะใต้ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of accounting system and costing of producing Naga stucco of Ban Mae Tia Tai, Chom Thong District, Chiang Mai Province / วรัญญา แก้ววงวาน / 2558 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน -- ลำปาง
งานปูน -- ลำปาง
336 การพัฒนาระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันของบริษัทเอ็มซีเอสไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด = Development of preventive maintenance system of MCS mining industries Co., Ltd. / วาทิศ มณีรัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
เครื่องจักรกล -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
การจัดการอุตสาหกรรม
337 การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ในผู้ให้บริการทางการแพทย์ของเครือข่ายคู่สัญญาบริการระดับปฐมภูมิ ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Development of medical information exchange system among healthcare providers in contracting unit for primary care network in Maesot District, Tak Province / บุณฑริกา ไทยกล้า / 2558 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บริการทางการแพทย์
การบริบาลทางเภสัชกรรม
338 การพัฒนาระบบวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า = Development of electrical equipment maintenance planning system for generators / กิตติ สาลี / 2558 /Full Text
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
339 การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ สาหรับ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด = Development of software testing support system for Prosoft Comtect Co., Ltd. / ภาคย์ เหลืองจรุงรัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
ซอฟต์แวร์ -- การทดสอบ
340 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาด้วยทฤษฎีฟัซซี = Development of decision support systems for education loan of students Cheahom Wittaya School using Fuzzy theory / กาญจนา โนหลักหมื่น / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา -- ลำปาง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58