ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัดของประเทศไทย = Tourism development and economic growth at provincial level in Thailand / วรวรรธ ทรายใจ / 2558 /Full Text
Subject
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว -- ไทย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย
302 การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหาเด็กออกกลางคันของโรงเรียนบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = The Development of a participatory knowledge management approach for preventing children from dropping out of the Nakien / สัจจภรณ์ ลำพูนพงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านนาเกียน
การศึกษา -- ไทย
การบริหารองค์ความรู้
303 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะเลือดออกในผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันที่ได้รับ ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โรงพยาบาลลำปาง = Development of clinical practice guidelines for bleeding management among patients with acute coronary syndromes receiving antithrombotic drugs, coronary care unit, Lampang Hospital / นิรมล บุญประสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค -- ผู้ป่วย
การส่งเสริมสุขภาพ -- ลำปาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
304 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้องในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหย่และทวารหนัก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for stoma care among colorectal cancer patients, Nakornping hospital, Chiang Mai province / รัตนาวลี ธานา / 2558 /Full Text
Subject
Colostomy
Colorectal neoplasm
Anus
305 การพัฒนาบทเรียนการสอนภาษาที่เน้นสมรรถนะเพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี = Development of competency-based language teaching lessons to promote english listening-speaking skills and self-confidence among undergraduate students / วสันต์ เต็งกวน / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
การสื่อสาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
306 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of programmed instruction entitled three-dimensional geometric figures for prathom Suksa 5 students / อรทัย กันทะลอม / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดวังสะแกง (ลำพูน)
เรขาคณิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน
307 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการคิดจากภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Development of English lessons using visual thinking strategies to promote English speaking and English creative writing abilities Among Mathayom Suksa 5 Students / ปุณยวีร์ แสงมนตรี / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
สื่อการสอน
308 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับแยมบ้านไม้หอม = Development of packaging for Baan Mai Horm Jam / อรชา บุรานนท์ / b 2558; 2557 /Full Text
Subject
บรรจุภัณฑ์อาหาร
อุตสาหกรรมการเกษตร
การจัดการอุตสาหกรรม
309 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพารามิเตอร์ในการอบแห้งพลับ = Development of mathematical model of persimmon fruit drying parameters / ธนิดา เกตุวิจิตรชัย / 2558 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
การอบแห้ง
310 การพัฒนาแบบจำลองสนับสนุนสำหรับการจัดวางสมอลล์เซลล์ในเครือข่ายเคลื่อนที่ด้วยขั้นตอนวิธีการค้นหาแบบนกกาเหว่า = Development of support model for small cell deployment in mobile networks using cuckoo search algorithm / บุณฑริก บุญศรี / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
ระบบโทรคมนาคม
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
311 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดสาระพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of thinking skills exercises in buddhism strand for Mathayom Suksa 3 Students / จันจิรา มะโนเพ็ญ / 2558 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน
312 การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of performance measurement of green supply chain management for ready-mixed concrete industry in Chiang Mai province / อินทิรา ยิ้มละมัย / 2558 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย
การจัดการอุตสาหกรรม
313 การพัฒนาโปรแกรมรู้จำตัวอักษรสำหรับการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ = Development of character recognition program for package verification / ปฐวี อินทรัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
314 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษา = Development of application for transfer of academic credits / สมคิด สุขสวัสดิ์ / 2558 /Full Text
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีทางการศึกษา
315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงเผ็ดก้อนจากถั่วเน่า = Product development of curry soup cube from Thua Nao / พัชรินทร์ โพธิ์เกษม / 2558 /Full Text
Subject
น้ำพริกแกง
น้ำพริกแกง -- การผลิต
ถั่วเน่า
316 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวก่ำด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพร่วมกับแนวคิดการบริโภคตามอารมณ์ = Development of purple rice dessert products by quality function development technique and concept of mood consumption / พนิตนาฎ ครุฑะสูต / 2558 /Full Text
Subject
อาหารว่าง -- การผลิต
การควบคุมการผลิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
317 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Development of collaborative learning plans on historical evidence to develop solving skills among mathayom suksa 2 students / ประภัสสร พรมคำตัน / 2558 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กิจกรรมการเรียนการสอน
318 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา = Development of learning plans in studies using 7-E learning circle promoting analytical thinking skills for mathayom suksa students at Thungudomwittaya school / กาญจนา ขอน้อย / มหาวิทยาลัยเชีงใหม่ 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดและการคิด
ทักษะทางการคิด
319 การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องสังคมมนุษย์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ = Leaning plans development on human society using graphic technique to promote analyical thinking for mathayom suksa students, Chiang mai Thepbodint school / กนกวรรณ มังฆะรัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
สังคมมนุษย์
มานุษยวิทยา
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดและการคิด
320 การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ = Development of science concepts of Prathom Suksa 4 students through the inquiry method / จริญญา แก้วจีน / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเมืองสาตร (เชียงใหม่)
พืช -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58