ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 3 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing handover in Medical Intensive Care Unit 3, Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / จรรยา กาวีเมือง / 2558 /Full Text
Subject
Intensive care units
282 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing handover in medical ward, Chiangmai neurological hospital / กฤษณา สิงห์ทองวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
Intensive care units
Chiangmai neurological hospital
283 การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Communication quality improvement for patient transfer from an Emergency unit to an Inpatient Ward, Pai Hospital, Mae Hong Son Province / บรรจงจิต จันทร์นวล / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลปาย
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
การสื่อสารทางการพยาบาล
การพยาบาล
ผู้ป่วยใน
284 การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง =Quality inprovement of nursing documentation in an emergency unit, Thoen hospital, Lampang province / อภิวัน ชาวดง / 2558 /Full Text
Subject
Documentation
Emergency medical services
Hospital -- Lampang
285 การพัฒนาเครื่องมือจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการซอฟต์แวร์แบบสครัม = Development of risk management tool for scrum software project / ปณิดา จันทร์จร / 2558 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
การบริหารความเสี่ยง
286 การพัฒนาโครงสร้างของสกรัมโปรดักแบคล็อกโดยใช้ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นลำดับชั้น = Development of scrum product backlog structure using analytic hierarchy process system / ชาตรี ศรีชาติ / 2558 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
การจัดการฐานข้อมูล
287 การพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งขององค์การ วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ = Development of student activities using the deming quality cycle for future vocational organization of Thailand at Chiang Mai Vocational College / เกศินี สลี / 2558 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
กิจกรรมของนักศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
วิชาชีพ
288 การพัฒนาเจลบำรุงผิวจากสารสกัดสมุนไพรไทยบางชนิดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง = Development of moisturizing gel from some Thai medicinal plant extracts capable of inhibiting skin pathogenic bacteria / นงเยาว์ ขัดต๊ะ / 2558 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
สารต้านแบคทีเรีย
จุลชีววิทยา
แบคทีเรียก่อโรค
ผิวหนัง -- โรค
289 การพัฒนาชีวภัณฑ์ของแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุม โรคใบจุดในกาแฟอาราบิก้า = Bioproduct development of antagonistic bacteria for controlling leaf spot disease in Arabica Coffee / อภิญญา ศิรินันทา / 2558 /Full Text
Subject
กาแฟอราบิกา
กาแฟ -- โรคและศัตรูพืช
โรคพืช -- การป้องกันและควบคุม
290 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง = Development of learning activity packages to promote moral reasoning of Mathayom Suksa Students, Sobprappittayakom School, Lampang Province / นลินรัตน์ อิมิวัฒน์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม -- นักเรียนมัธยมศึกษา
การเรียนรู้
จริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
291 การพัฒนาฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์วิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Development of academic publication database of Maejo University personnel / นิภาพร ก๋าคำ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- วิจัย
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
วิจัย -- ฐานข้อมูล
292 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะลีนในระบบบริการสุขภาพ = Development of lean performance indication in health service system / นภัสสร อินทร์วร / 2558 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
โรงพยาบาล -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
293 การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามโครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Development of child and youth by school bank project of government saving bank in Mueang Chiang Mai District / ชัยพงศ์ จันทรางกูร / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
ธนาคารและการธนาคาร
การประหยัดและการออม
โรงเรียน -- เชียงใหม่
294 การพัฒนาต้นแบบวัสดุห้ามเลือดจากธรรมชาติสำหรับงานทันตกรรม = Development of natural-based hemostatic agent prototype for dental application / บรรณฑวรรณ เสนาใน / 2558 /Full Text
Subject
ทันตวัสดุ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
วัสดุทางการแพทย์
ทันตกรรม
295 การพัฒนาตัวแปลคำสั่งผังงาน = Development of flowchart interpreter / สิงหรา พงษ์สนั่น / 2558 /Full Text
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
296 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยใช้เทคนิคการวาดภาพ = Development of mathematics word problem-solving skills of prathom Suksa 1 students through diagram drawing techniques จรัสรำไพ ไชยเรือง / นิภาพร หยั่งถึง / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ (เชียงใหม่)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
297 การพัฒนาทักษะการคูณโดยใช้กิจกรรมสื่อประสม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Development of multiplication skills by using multimedia activities for a student with learning disabilities / พัชริดา คนตรง / 2558 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กพิเศษ
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
298 การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ภาพวิเคราะห์งาน = Self-help skills development of a person with intellectual disabilities using picture task analysis / มาริษา โกวิทย์ / 2558 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
ความบกพร่องทางสติปัญญา
การวิเคราะห์งาน
299 การพัฒนาทักษะการบวกผ่านสื่อดิจิทัล ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Development addition skills through digital media of the instiute for the promotion of teaching science and technology development for a student with intellectual disabilites / นภาลัย กีติสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
โรงเรียนกวดวิชา -- เชียงใหม่
300 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค 9 คำถาม = Development of thai comprehension reding skill of prathom suksa 4 studens through nine-question technique ประภัทสสร รัตนคีรี / ประภัสสร รัตนคีรี / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนชลประทานผาแตก (เชียงใหม่)
การอ่านขั้นประถมศึกษา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การสอนด้วยสื่อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58