ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลลำพูน = Development of a competency framework for operating room registered nurses, Lamphun hospital / ผ่องพรรณ พิงคะสัน / 2558 /Full Text
Subject
Professional competence
Nurses
Hospital -- Lamphun
262 การพัฒนากระบวนการจดทะเบียนจำนองของสำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี = Development of mortgage registration of Chiang Mai Provincial land office, Saraphi / นัฏฐวรรณ สรงจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
การจำนองที่ดิน -- สารภี (เชียงใหม่)
การจัดสรรที่ดิน -- สารภี (เชียงใหม่)
263 การพัฒนากระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a patient discharge process in a male medical ward 1, Nakornping hospital, Chiang Mai province / อังคณา คำห้าง / 2558 /Full Text
Subject
Intensive care units
Patient discharge
264 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Development of internal audit process for Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 5 / ดารารัตน์ วงค์สถาน / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การตรวจสอบภายใน -- เชียงใหม่
การควบคุมภายใน
265 การพัฒนากระบวนการรับใหม่ผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Development of an admission process for traumatic brain injured patients in a surgical ward, Pua Crown Prince hospital, Nan province / สุรีย์พร คุณสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
Head injuries
Intensive care units
266 การพัฒนากระบวนการให้บริการในศูนย์การแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Development of a service precess in an alternative medicine center, Mae Fah Luang University hospital, Chiang Rai province / ศศิธร ประวัง / 2558 /Full Text
Subject
Health services
Hospital -- Chiang Rai
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
267 การพัฒนาการบริหารของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน = The Administrutive development of Chiang Mai University Education Hariphunchai Center, Lamphun Province / นิตยา จันทึง / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การวางแผน
268 การพัฒนาการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Learning development on microsoft office program usage via CAI for prathom suksa 6 students / ศิริพร จินาวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ลำปาง)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การศึกษาขั้นประถม -- ลำปาง
ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
269 การพัฒนาการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้ห้องสมุดและจริยธรรมทางวิชาาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using compare aid teaching (CAT) to improve the teaching of library usage and academic ethics for primary school students,Grade 5 / ศกุนต์ ขันคำ / มหาวิทยา 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านร่องห้า
ห้องสมุด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การสอนด้วยสื่อ
โปรแกรมสื่อทางการศึกษา
การรู้สารสนเทศ
270 การพัฒนาคลังข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Undergraduate student data warehouse development for Faculty of Science, Chiang Mai University / สุทธิพงศ์ สุรักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์ -- นักศึกษา
การสร้างคลังข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
271 การพัฒนาคลังข้อมูลอัตรากำลัง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of data warehouse for staff division of Personnel Management, Chiang Mai University / นิพัทธ์ เงินศรี / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล -- การประมวลผลข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
การสร้างคลังข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
272 การพัฒนาความคิดรวบยอด เรื่องภาคตัดกรวยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้อินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด = Developing concepts of conic sections for mathayom suksa 4 students by using an interactive whiteboard / ทนงค์ อินตา / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เชียงใหม่)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอนด้วยสื่อ
273 การพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม = The Development of employees' engagement of officials in Department of Industrial Works / กิตติศักดิ์ นวลจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ความผูกพันต่อองค์การ
ข้าราชการ
274 การพัฒนาความสามารถการอ่านคำด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Development of word reading skills of a student with learning disabilities through computer assisted instruction / ณัฐชานันท์ กีติสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กพิเศษ
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
การสอนด้วยสื่อ
275 การพัฒนาความสามารถในการเขียนเล่าเรื่องของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยใช้รูปแบบซิปปา = Developing the narrative writing ability of prathom suksa 2 students at the prince royal's college through CIPPA model / สุพรรษา โประธา / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (เชียงใหม่)
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การเขียน
การเล่าเรื่อง
276 การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of english reading and writing abilities through the concentrated language encounter approach for Mathayom Suksa 3 Students / ณัฐชมนต์ สุขษาเกษ / 2558 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
277 การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าโดยใช้เทคนิคการออกแบบทดลอง = Cellular lightweight concrete development using experimental design technique / เจษฎา แสงศรีจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
คอนกรีตน้ำหนักเบา
คอนกรีตบล็อก
278 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล ในหอผู้ป่วยจักษุ โรงพยาบาลลำปาง = Quality improvement of nursing handover in an eye ward, Lampang Hospital / อรทัย หล้านามวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
การพยาบาลจักษุวิทยา
การพยาบาล -- การบริหาร
279 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing handover in the female Medical Ward 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / นิภากร ไสยมรรคา / 2558 /Full Text
Subject
Intensive care units
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
การพยาบาล -- การบริหาร
การพยาบาล
280 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง = Quality improvement of Nursing handover in a gynecology ward, Lampang Hospital / จันทร์จิรา หาญศิริมีชัย / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
การพยาบาล -- การบริหาร
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
Nursing administrators
Intensive care units


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58