ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้บริโภค เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อประกันชีวิต = A Comparison of buying behavior fo generation X and generation Y consumers in Mueang Chiang Mai District towards selecting life insurance policy / ภัทรกมล ศรีวิชัย / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
242 การเปรียบเทียบลักษณะการเดินขณะก้าวข้ามสิ่งกีดขวางที่ระดับความสูงแตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุที่มีและไม่มี ภาวะการรับรู้และความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อย = Comparisons of gait characteristics during obstacle crossing at different heights between older adults with and without mild cognitive impairment / ศิครินทร์ นามคำ / 2558 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
การเคลื่อนไหว
การเดิน
243 การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา = A Comparative Study of investment tax incentives of Thailand and Cambodia / สุรีรัตน์ กาวิชัย / 2558 /Full Text
Subject
ภาษี
การจัดเก็บภาษี
การลงทุน
ภาษี -- การลงทุน
244 การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ = A Comparative study of investment tax incentives of Thailand and Myanmar / ปรีชญา ธรรมลังกา / 2558 /Full Text
Subject
ภาษี
การลงทุน -- ไทย
การลงทุน -- พม่า
245 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อบทบาทของหญิงม้งในหมู่บ้านม้งดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Effects on economic changes to Hmong women's roles in Doi Pui Hmong Village, Mueang District, Chiang Mai Province / กฤษดา ไชยวาปิน / 2558 /Full Text
Subject
บทบาทตามเพศ -- เชียงใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- เชียงใหม่
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- แง่สังคม
246 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเกษตรกรในการทำเกษตรแบบพันธะสัญญาตามยุทธศาสตร์ ACMECS ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ = Social change of farmers in contract farming agriculture under ACMECS in myawaddy province, republic of the union of Myanmar / วสันต์ ปวนปันวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เกษตรพันธสัญญา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- พม่า
เกษตรพันธสัญญา -- พม่า
247 การเปลี่ยนแปลงประชากรรายสัปดาห์ของ Dipseudopsis robustior, Macrostemum floridum และ Macrostemum midas (Order Trichoptera) ในสวนสัตว์เชียงใหม่ = Weekly population changes of dipseudopsis robustior, Macrostemum floridum and Macrostemum midas (Order Trichoptera) in Chiang Mai Zoo / วัชชพล คงการค้า / 2558 /Full Text
Subject
แมลงหนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่
คุณภาพน้ำ -- การวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่
248 การเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตั้งแต่ พ.ศ. 2457-2557 = Changes of authorities of district chief B.E. 2457-2557 / คฑาวุธ วรรณกูล / 2558 /Full Text
Subject
นายอำเภอ
249 การเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า: ถนนคนเดินวันอาทิตย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Commoditization of culturn: Chiang Mai walking street / จิตติมา จันทะวงษ์ / 2558 /Full Text
Subject
ถนนคนเดิน (เชียงใหม่)
ตลาดนัด -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
250 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนและเศษไม้โดยใช้เทคนิคการย่อยสลายแบบแห้ง = Biogas production from municipal soil wastes and wood chips using dry-digestion technique / วรินทร เทพวรรณ / 2558 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
พลังงานจากขยะ
พลังงานชีวมวล
251 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากไบโอมีเทนโดยการเปลี่ยนรูปด้วยไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ = Production of hydrogen gas from bio-methane by steam and CO2 reforming / พิมพรใจ ชัยนรานนท์ / 2558 /Full Text
Subject
ไฮโดรเจน -- การผลิต
ไอน้ำ
252 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงร่วมจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันของแกลบและยางรถจักรยานยนต์โดยใช้เตาปฏิกรณ์แบบฟิกส์เบด = Co-gasification of rice husk and motorcycle tire waste using a fixed bed gasifier / โชติพงศ์ จูจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
ก๊าซ -- การผลิต
แกลบ
เชื้อเพลิง
253 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำเชื่อมข้าวเหนียว = Production of fermented vinegar from glutinous rice syrup / นพวรรณ เดชรักษา / 2558 /Full Text
Subject
น้ำส้มสายชู -- การผลิต
ผลิตภัณฑ์ข้าว
254 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วด้วยตัวทาปฏิกิริยาผสม เมทานอลเอทานอล สำหรับเครื่องยนต์เกษตรกรรม = Biodiesel production from used vegetable oil by methanolethanol blended reagent for agricultural engine / ศุภกฤษณ์ งามเมือง / 2558 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
พลังงานทดแทน
เมทานอล
เอทานอล
255 การพยากรณ์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและราคาหลักทรัพย์ในการซื้อขายช่วงบ่ายจากดัชนีและราคาในการซื้อขายช่วงเช้าด้วยแบบจำลองนิวรอลเน็ตเวิร์ค = Forecasting SET index and stock prices in the afternoon trading session from the index and prices in the morning trading session using neural networks / วรพรรณ บุญสรานันท์ / 2558 /Full Text
Subject
ดัชนีราคาหลักทรัพย์
ดัชนีราคา
หุ้นและการเล่นหุ้น
256 การพยากรณ์ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยโดยใช้ระบบการวางแผนทางเลือกพลังงานในระยะยาว = Greenhouse gas mitigation forecasting from Thailand energy policy using long range energy alternatives planning system / ชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร / 2558 /Full Text
Subject
นโยบายพลังงาน
ก๊าซเรือนกระจก -- การลดปริมาณ
พลังงาน
257 การพัฒนากรอบการประเมินสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบจำลองข้อมูลอาคารในการก่อสร้างอาคารเขียว = Development of evaluation framework for applying building information model technology in green building construction / พีรเดช คุ้มศิริ / 2558 /Full Text
Subject
อาคาร -- การอนุรักษ์พลังงาน
อาคาร -- แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
258 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Development of a competency framework for registered nurses, surgical intensive care unit, Chiang Rai Prachanukroh Hospital / มยุรฉัตร ด้วงนคร / 2558 /Full Text
Subject
Education, Nursing
Education, Professional
พยาบาล -- สมรรถนะ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พยาบาล -- เชียงราย
การพัฒนาอาชีพ
259 การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพในหออภิบาลทารกแรกเกิดและเด็กวิกฤต โรงพยาบาลลำพูน = Development of a cpmpetency framework for registered nurses in neonatal and pediatric intensive care unit, Lampang hospital พวงเพชร ชัยยาทา / พวงเพ็ชร ชัยยาทา / 2558 /Full Text
Subject
Nurses
Professional competence
Intensive care unit, neonatal
Hospital -- Lampang
260 การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a competency framework for registered nurses in and emergency unit, Lanna hospital, Chiang Mai province / พนมวรรณ บำรุงผล / 2558 /Full Text
Subject
Nurses
Competency
Emergency medical services


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58