ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การปรับปรุงคุณภาพการขัดหัวต่อเส้นใยแก้วนำแสงด้วยเครื่องขัดที่ปรับแรงดันกดได้ = Improvement of optical fiber connector polishing quality using polishing machin with adjustable pressure / แสงทอง สุขวงศ์ / 2558 /Full Text
Subject
เส้นใยนำแสง
222 การปรับปรุงคุณสมบัติกำลังรับแรงอัดของดินลูกรังโดยการใช้ซีเมนต์และกากยิปซัม = Stabilization of lateritic soil compressive strength using cement and waste gypsum / จักรพันธ์ ธงทอง / 2558 /Full Text
Subject
ดินลูกรัง -- การทดสอบ
กำลังวัสดุ
223 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแผนกอะไหล่ = Improvement of work efficiency in parts development / วิไลวรรณ แสงนวล / 2558 /Full Text
Subject
การควบคุมกระบวนการผลิต
การควบคุมการผลิต
224 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการผลิตพายสับปะรด = Production efficiency improvement in pineapple pie production process / มาวิน แสนแสง / 2558 /Full Text
Subject
การควบคุมการผลิต
การบริหารงานผลิต
เบเกอรี -- การผลิต
225 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบของห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ยางพารา = Efficiency improvement of raw rubber sheet lean manufacturing process of Phuping Rubber Limited Partnership / ฐิติญา เครือวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพิงค์ยางพารา
การผลิตแบบลีน
การควบคุมการผลิต
การบริหารงานผลิต
ยางพารา
226 การปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนกฉีดเทียนในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ = Efficiency improvement of wax injection process in jewelry manufacturing / วิทู งามปัญญา / 2558 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
การบริหารงานผลิต
เครื่องประดับ -- การผลิต
227 การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชนโดยวิธีปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Infrastructure efficiency improvement of garbage collecting system by vehicle routing problem method case study of Luang Nuea, Doi Saket, Chiang Mai / กมล ชัยรัตน์ / บัณพิตวิทยาลัย 2558 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ขยะ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
228 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการแยกขยะรีไซเคิล = Efficiency improvement in recyclable waste separation process / เบญจมาภรณ์ เลขะวณิช / 2558 /Full Text
Subject
ขยะพลาสติก -- การนำกลับมาใช้ใหม่
ขยะ -- การนำกลับมาใช้ใหม่
การคัดแยกขยะ
229 การปรับปรุงสมบัติของดินฉาบสำหรับบ้านดินด้วยแอสฟัลต์อิมัลชันและปูนขาวหมักผสมเถ้าลอย = Improvement of clay plaster properties for adobe house using asphalt emulsion and hydrated lime with mae-moh fly ash / วงศกร มูลอ้าย / 2558 /Full Text
Subject
การปรับปรุงดิน
ปูนขาว
ขี้เถ้าลอย
บ้านดิน
การสร้างบ้าน
230 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและความร้อนของพอลิ(แอล-แลกไทด์)โดยการสเตอริโอคอมเพล็กซ์สำหรับใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ = Improvement of mechanical and thermal properties of Poly(L-lactide) by Stereocomplexation for use as packaging materials / วุฒิชัย ขอทะเสน / 2558 /Full Text
Subject
โพลิเมอไรเซชัน
โพลิเมอร์
การย่อยสลายทางชีวภาพ
บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพ
231 การปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Improvement of meatball product value-chain using quality function development technique / ณัฐวุฒิ เทพอวยพร / 2558 /Full Text
Subject
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
การจัดการผลิตภัณฑ์
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
232 การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานรองเท้ามือสองโดยใช้แนวคิดแบบลีน = Used shoes supply chain improvement by lean concept / จุรีย์รัตน์ สมบูรณ์ / 2558 /Full Text
Subject
อุปทานและอุปสงค์
การผลิตแบบลีน
รองเท้า
233 การปรับเปลี่ยนเข้าสู่การเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ประเภท ข้าวโพด : กรณีศึกษาชุมชนปกาเกอะญอบนพื้นที่สูง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Transformation toward commercial corn production : a case study of a Pgaz K'nyau in highland, Mae Chaem district, Chiang Mai Province / สุรพจน์ มงคลเจริญสกุล / 2558 /Full Text
Subject
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การใช้ที่ดิน
เกษตรกรรม
การปลูกพืช -- เชียงใหม่
ปกาเกอะญอ
234 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสมยอมในการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Measures to prevent collusion in bidding for construction projects of local authorities / กฤษฎา รัตนประภากานต์ / 2558 /Full Text
Subject
อาคาร -- ค่าใช้จ่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การจัดซื้อจัดจ้าง
อาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
235 การเปรียบเทียบการทรงตัวและการรับรู้ตำแหน่งท่าทางของข้อเท้าระหว่างนักกีฬาฮอกกี้ที่มีและไม่มีการบาดเจ็บ = Comparison of balance and ankle proprioception between injured and non-injured hockey athletes / เบญจรัตน์ ศรีสุขเจริญ / 2558 /Full Text
Subject
นักกีฬาฮอกกี้
ข้อเท้า
การทรงตัว
236 การเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงในรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและสิงคโปร์ = Comparision of risk disclosures in financial reports of listed companies in stock markets of Thailand and Singapore / รัตติกาล ปันภะเปา / 2558 /Full Text
Subject
บริษัทมหาชน
งบการเงิน -- การวิเคราะห์
การบริหารความเสี่ยง
237 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภันฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนยี่ห้อแอปเปิลและซัมซุงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Comparison of product Attributes of Samsung and Apple smartphones affecting decision to buy of consumers in Mueang Chiang Mai district / สมพงษ์ งามธรณกิจ / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
238 การเปรียบเทียบต้นทุนงานแบบหล่อคานคอนกรีตระหว่างการซื้อวัสดุมาทำแบบหล่อกับการเช่าแบบหล่อ = Capital comparison between hired and purchased concrete formwork / เจตนา ศิริสานต์ / 2558 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- ต้นทุน
คอนกรีต -- การหล่อ
239 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมตะวันตกกับขนมไทยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparison of factors affecting consumer's choice of buying international desert and Thai dessert in Mueang Chiang Mai / ภควรรณ จำปามณี / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ขนม -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
240 การเปรียบเทียบผลการคำนวณปริมาณรังสีโดยโปรแกรมวางแผนรังสีรักษาของเครื่องฉายรังสีตัดขวางแบบเกลียวหมุนระหว่างการใช้ภาพรังสีตัดขวางระดับศักย์ไฟฟ้ากิโลโวลต์กับเมกะโวลต์ = Comparison of dose calculation results between tomotherapy teeatment planning program using kilovoltage and megavoltage computed tomography images / ปนัดดา อินทนินธ์ / 2558 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
Radiotherapy, Intensity-Modulated
Tomography, X-Ray Computed


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58