ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การประยุกต์การวิเคราะห์ระบบการวัดในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องครัวบนเครื่องบิน = Application of measurement system analysis in air catering equipment industry / อรพรรณ ศรีไม้ / 2558 /Full Text
Subject
วิศวกรรมอุตสาหการ
การจัดการอุตสาหกรรม
การควบคุมการผลิต
การวัด
202 การประยุกต์ใช้การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคแบบหลายวัตถุประสงค์สำหรับปัญหาการกำหนดประตูและจัดลำดับท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้าแบบหลายประตูรับส่งสินค้า = Application of multi-objective particle swarm optimization for door assigning and sequencing in multi-door cross docking problem / ปิยะ เฮงมีชัย / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การขนส่งสินค้า
การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
203 การประยุกต์ใช้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตการ์ดเสียงชนิดยูเอสบีแบบพกพา = Application of product design and development for portable USB sound card manufacturing / ณภัทร จิตศานติกุล / 2558 /Full Text
Subject
การ์ดเสียง
การ์ดเสียง -- การออกแบบและการสร้าง
การประมวลผลเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์
204 การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีดิฟเฟอเรนเชียลอิโวลูชันสำหรับการกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า = Application of differential evolution algorithm for product storage location assignment / พงศกร มีสุข / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการคลังสินค้า
คลังสินค้า
205 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต = Application of lean theory in increasing productive of calcium carbonate manufacturing process / ศุภางค์ สมศรี / 2558 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
การควบคุมกระบวนการผลิต
แคลเซียมคาร์บอเนต -- การผลิต
206 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์ในการลดระยะเวลารอของลูกค้าสำหรับธุรกิจคัดแยกขยะรีไซเคิล = Application of simulation techniques for customer waiting time reduction in recycling waste business / สุวัฒน์ บุญเคลือบ / 2558 /Full Text
Subject
การควบคุมกระบวนการผลิต
การควบคุมการผลิต
การคัดแยกขยะ
แบบจำลองทางวิศวกรรม
207 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ = Application of material flow cost accounting analysis in electronics manufacturing / เพ็ญพัชระ ขันธพร / 2558 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
สายการผลิต
208 การประยุกต์ใช้เทคนิคจำลองสถานการณ์เพื่อสร้างสมดุลโซ่อุปทาน : กรณีศึกษา บริษัทโตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด = Application of simulation technique for supply chain balancing: A case study of Tokyo coil engineer (Thailand) Co.,Ltd. / โยคินทร์ อินเหยี่ยว / 2558 /Full Text
Subject
บริษัทโตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
แบบจำลองทางวิศวกรรม
การบริหารงานโลจิสติกส์
การผลิตแบบลีน
209 การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุและกำหนดการเชิงพลวัตในการปรับปรุงกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานภายในสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ = Application of material flow cost accounting and dynamic programming techniques in internal supply chain activites improvement for wooden furniture industry / อัจฉรา ทรงคำ / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน
210 การประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมย้อนรอยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเฟืองชุดยกของปั้นจั่นแบบหอสูง = Application of reverse engineering technique for efficiency improvement of hoist gears of tower crane / วีระศักดิ์ ปัญญาราช / 2558 /Full Text
Subject
วิศวกรรมย้อนรอย
การจัดการผลิตภัณฑ์
ปั้นจั่น
เฟือง
211 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Application of sufficient economy concept on lifestyle of Chiang Mai University personnel / มัลลิกา กัญญธ์พาณิชย์ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. -- บุคลากร
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง -- เชียงใหม่
212 การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงอนุภาคในการจัดตารางเวลารถไฟ = Application of particle swarm optimization approach for train scheduling / กรณ์พงษ์ อึงสถิตย์ถาวร / 2558 /Full Text
Subject
เวลาการเดินทาง (วิศวกรรมจราจร)
รถไฟ
213 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้ เพื่อสร้างตัวแบบความรู้เกี่ยวกับโภชนาการโคนม = The Application of knowledge engineering in the design of the knowledge model of dairy cattle nutrition / ปิยชนน์ ศันสนีย์ / 2558 /Full Text
Subject
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
การบริหารองค์ความรู้
โคนม
214 การประยุกต์ใช้สารละลายด่างไตรโซเดียมฟอสเฟต (TSP) เพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคและเน่าเสียในกระบวนการฆ่าสุกร = Application of trisodium phosphate (TSP) for decontamination of pathogenic and spoilage microorganisms in pig slaughtering process / ชลัชวรรณ แสนเสมอ / 2558 /Full Text
Subject
เนื้อสุกร -- การผลิต
แบคทีเรียก่อโรค
215 การประยุกต์ระบบสะสมพลังงานแบบปั๊มสูบกลับร่วมกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ = Application of pumped hydroelectric energy storage tntegrated with large photovoltaic system / เฉลิมชาติ เมฆเมืองทอง / 2558 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
พลังงานความร้อน
ปั๊มความร้อน
เซลล์แสงอาทิตย์
216 การปรับตัวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการท้าทายของสื่อดิจิทัล = Adjustment of local newspapers in Chiang Mai Province to the challenge of digital media / กันตภณ เชื้อสุวรรณ์ / 2558 /Full Text
Subject
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์ -- เชียงใหม่
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
217 การปรับตัวเพื่อการแข่งขันของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม ขนาดเล็กและขนาดกลางในจังหวัดลำพูนต่อธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ = Competitive adaptation of small-and-medium-sized, traditional construction material retailers in Lamphun against modern trade counterparts / เอกกมล ด่านไพบูลย์ / 2558 /Full Text
Subject
ร้านค้าปลีก -- ลำพูน
ธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจขนาดกลาง
218 การปรับปรุงกระบวนการจัดส่งในคลังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ = Improvement of transportation system in warehouse using information technology / จิรวัฒน์ มุลาลินน์ / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการคลังสินค้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
219 การปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินค้าเสียหาย = Process improvement in damaged inventory warehouse / กฤษดา บัวบาน / 2558 /Full Text
Subject
การจัดการคลังสินค้า
คลังสินค้า
220 การปรับปรุงการเรียนการสอน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ = Improving instruction on trigonometric ratios for Mathayom Suksa 4 Students, Uttaradit School / เฉลิมพร ทองศรีอ้น / 2558 /Full Text
Subject
ตรีโกณมิติ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ฟังก์ชัน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58