ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนชลประทานผาแตก จังหวัดเชียงใหม่ = Project evaluation for promotion of individual learner leadership potential for the 21 st century, Cholprathanpateak School, Chiang Mai Province / ณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนชลประทานผาแตก (เชียงใหม่)
บุคลิกภาพในเด็ก
ผู้นำ
จิตวิทยาเด็ก
182 การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ เอ็ม อี พี โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of M E P project at Chomthong school, Chiang Mai province / นิมิตร ธิยาม / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนจอมทอง
การบริหารการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- การบริหาร
183 การประเมินต้นทุนและความเสี่ยงในการผลิตอาหารไก่ไข่โดยฟาร์มและการจ้างการผลิต กรณีศึกษาวัฒนาฟาร์ม = Cost and risk evaluation of in-housing and outsourcing layer feed production: a case study of Wattana Farm / จิราวัฒน์ สุริยจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
วัฒนาฟาร์ม
อาหารสัตว์ -- ต้นทุน
การลงทุน -- การบริหารความเสี่ยง
184 การประเมินแนวทางการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมระดับชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่กลาง = Assessment of appropriate renewable energy application for community in watershed area : case study in Mae Klang watershed / สัจธรรม จินาติ / 2558 /Full Text
Subject
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน -- การใช้ประโยชน์
185 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการวางแผนพลังงานชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Effectivencss evaluation of community energy planning projects in Chiang Mai Province / นภาพร ปานกลัด / 2558 /Full Text
Subject
การพัฒนาพลังงาน -- เชียงใหม่
นโยบายพลังงาน -- เชียงใหม่
พลังงาน -- เชียงใหม่
186 การประเมินประสิทธิผลโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านการค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Project effectiveness evaluation of Mae Hong Son border trade strategy / พัชรินทร์ อินโอ้ / 2558 /Full Text
Subject
การค้าระหว่างประเทศ
187 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์ดัชนีรายกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Efficiency assessment of technical analysis techniques for analysing the industry group index in the stock exchange of Thailand / รณิดา ชุติธีระเกตุ / 2558 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคาหุ้น
หุ้นและการเล่นหุ้น
อุตสาหกรรม
188 การประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency evaluation of the emergency medical services in Nongkhwai subdistrict municipality, Chiang Mai province / ฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส / 2558 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่
ประสิทธิผลองค์การ -- เชียงใหม่
แพทย์ฉุกเฉิน
189 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุนต่อหน่วยสุดท้ายของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ = Environmental impact and marginal abatement cost assessments of waste-to-electricity generation technology / ธนพนธ์ มูลสิน / 2558 /Full Text
Subject
ขยะ
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
การนำกลับมาใช้ใหม่
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
190 การประเมินผลการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีสำหรับนิติบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of accounting software package for juristic persons in Chiang Mai Province / บรรณภพ มือคม / 2558 /Full Text
Subject
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การบัญชี -- เชียงใหม่
191 การประเมินผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = An Evaluation of the openation on internal control of Thasala Subdistrict Municipality, Mueang Chiang Mai District / สุวลีย์ เดชะปราปต์ / 2558 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลท่าศาลา
การควบคุมภายใน
การประเมินผลงาน
192 การประเมินผลการบริหารข้อมูลทางการบัญชีด้วยระบบงานธุรกิจหลักของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง = Evalution of accounting information management of core banking system of the bank for agriculture and agricultural cooperatives in the lower north / สิรินภา อินต๊ะ / 2558 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
การบัญชีบริหาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
193 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T) ตารวจภูธร ภาค 5 = Performance evaluation of special weapon and tactical operation (SWAT) Police in Provincial Police Region 5 / ยุทธนา ใจการ / 2558 /Full Text
Subject
ตำรวจ
ความพอใจ
194 การประเมินผลโครงการถนนปลอดถังขยะ เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of Without Garbage Bin Street Project of Muangkaen Pattana Mueang Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต / 2558 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ขยะ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
195 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการให้บริการสินค้าสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Assessment of social return on publics goods provision by Nong Hoi subdistrict municipality, Mueng District, Chiang Mai Province / สรวิชญ์ จันทร์ตา / 2558 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลหนองหอย (เชียงใหม่)
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
196 การประเมินผลระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of online teaching assessment system of the Faculty of Humanities, Chiang Mai University / นันท์นภัส กาละวัง / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การประเมินผลทางการศึกษา
197 การประเมินมูลค่าของโครงการก่อสร้างโดยวิธีเรียลออปชันส์ = Construction project evaluation using real options analysis / อาภัสสร สมพฤกษ์ / 2558 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
198 การประเมินศักยภาพของสายการบินบริการเต็มรูปแบบของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = The Potential evaluation of full service airlines in ASEAN Economic Community / เอกพล ใจเย็น / 2558 /Full Text
Subject
สายการบิน
มาตรฐานการทำงาน
กลุ่มประเทศอาเซียน
199 การประเมินหลักสูตรรายวิชาสร้างเสริมทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมตอนต้น โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน = Curriculum evaluation of life skill enhancement course for lower secondary level, Pasang School, Lamphun Province / ศิริพร วงศ์หล้า / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนป่าซาง
โรงเรียน -- ลำพูน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
200 การประเมินอายุการใช้งานของแปรงถ่านภายในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการวางแผนที่เหมาะสมที่สุดกับการบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ = Age estimation of electrographite brush in generator system for optimized maintenance to planning of Sirikit hydro power plant / วิชชา เกตุสิงห์น้อย / เชีนยงใหม่ 2558 /Full Text
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
เขื่อนสิริกิติ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58