ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1160 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความเป็นไทย ในแบบเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 = Thainess in Thai language textbooks for 1st - 3rd year primary education in 2008 compulsory curriculum / ณัฐชนน คำนวน / 2558 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นประถม -- ไทย
2 ไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ : คนไร้สัญชาติที่เป็นยิ่งกว่าพลเมือง = Thai Plad Tin Phak Nuea : active citizen without citizenship / สงกรานต์ จันต๊ะคาด / 2558 /Full Text
Subject
กลุ่มชาติพันธุ์ -- พะเยา
กลุ่มชาติพันธุ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชนกลุ่มน้อย -- ไทย (ภาคเหนือ)
ลื้อ
ไทยวน
3 แม่ค้าถุงพลาสติกอีสาน ในโลกสมัยใหม่ : จากสังคมชาวนาสู่ระบบสังคมเศรษฐกิจแบบเงินตรา = Isan female plastic bag traders in the modern world : from peasant society towards monetary socio-economic system / ยุคล พิทักษา / 2558 /Full Text
Subject
สังคมวิทยาชนบท
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทุนนิยม
ชาวชนบท
สตรีชนบท
4 กรอบการสร้างความไว้วางใจในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับผู้ประกอบการกับผู้บริโภค กรณีศึกษามุมมองของผู้บริโภคในประเทศไทย = A framework for building trust in B2C E-commerce based on consumer's viewpoint in Thailand / อนุสรณ์ ปัญญา / 2558 /Full Text
Subject
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกอบการ
ผู้บริโภค
5 กระบวนการกำหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่แขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ = Policy formulation process of nation health security for Kavila Subdistrict, Chiang Mai City Municipality / ดรัณ สิรีเลิศ / 2558 /Full Text
Subject
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประกันสุขภาพ
6 กระบวนการควบคุมอัตลักษณ์ทางสายตาของตราสินค้าแอปเปิ้ลในประเทศไทย = Visual identity control process of Apple brand in Thailand / คมสัน ไชยวงค์ / 2558 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
เครื่องหมายการค้า
ไอโฟน
7 กระบวนการจัดการตนเองที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน = Self-management process on health behaviors of hypertensive patients at Umong Tambon Health Promotion Hospital, Lamphun Province / ชญาน์นันท์ พงศ์ทิวาพรรณ / 2558 /Full Text
Subject
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
การส่งเสริมสุขภาพ
8 กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying decision process for habitants of medium sized estate company in Chiang Mai Province / ศักดิ์ศรี กันทะลา / 2558 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- การจัดซื้อ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
9 กระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครของกลุ่มเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น = The Process of advocating Chiang Mai metropolitan act of the peaceful homeland network / จุฬารัตน์ สมประสงค์ / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารรัฐกิจ -- เชียงใหม่
10 กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge development process and working skill of academic staff in undergraduate program, College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University กาญจนา โกติทิพย์ / มะลิวรรณ ชัยชนะ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
การบริหารองค์ความรู้
บุคลากรทางการศึกษา
11 กระบวนการสร้างอำนาจเชิงอุดมคติของร่างทรงเทพฮินดูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ = Process of making ideological authority of Hindu god mediums in multicultural space of Chiang Mai Province / ภูมิชณุตธ์ อุดก๋าธง / 2558 /Full Text
Subject
พหุวัฒนธรรม
อำนาจ
12 กลไกทางกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน : กรณีศึกษาบริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยา = Legal mechanism concerning land used control : a case study on areas around University of Phayao / นฤพงศ์ สันทราย / 2558 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน (พะเยา)
ที่ดิน -- การควบคุม
13 การกระจายตัวของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่กินได้ในแม่น้ำยม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา = Distribution of edible macroalgae in Yom river, Chiang Muan District, Phayao province / เทอดไท พุทธานุรักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- เชียงม่วน (พะเยา)
สาหร่าย -- วิจัย
ชีววิทยาน้ำจืด
14 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของแมลงในกาแฟอาราบิก้าในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย = Insect Geo-spatial distribution of arabica coffee in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces / เผ่าไท ถายะพิงค์ / 2558 /Full Text
Subject
แมลงศัตรูพืช
ศัตรูพืช
กาแฟ -- พันธุ์อราบิก้า
ภูมิสารสนเทศ
15 การกำจัดสารอินทรีย์คาร์บอนและสารอินทรีย์ไนโตรเจนออกจากน้ำผิวดินโดยกระบวนการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์และการกรองด้วยเซรามิกเมมเบรน = Removal of carbonaceous and nitrogenous organic matters from surface water by activated carbon adsorption and ceramic membrane filtration processes / ไชยพันธุ์ วุฒิการณ์ / 2558 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสารประกอบอินทรีย์
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
การดูดซับทางเคมี
16 การเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในสุนัขที่เป็นโรคสะบ้าเคลื่อน = Occurrence of stifle osteoarthritis in dogs with patellar luxation / บุรินทร์ บุญศรี / 2558 /Full Text
Subject
สุนัข -- โรค
ข้อเสื่อม
17 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ที่ไม่พูดภาษาไทย : กรณีศึกษาระบบการจัดหาล่ามในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Problem of access to justice for Non-Thai speakers: a study of procurement of interpreter in Mae Hong Son Province / ณฐอร ศรีสว่าง / 2558 /Full Text
Subject
สิทธิมนุษยชน -- แม่ฮ่องสอน
ความเสมอภาค -- แม่ฮ่องสอน
กฎหมาย -- แม่ฮ่องสอน
18 การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางเห็นโรงเรีบนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Assessibility and use of information communication technology of visual impaiment students in the Northern School for Blind Under the Patronage of the Wueen, Chiang Mai Province / ทอรุ้ง ทองมาเอง / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรีบนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา -- เชียงใหม่
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
19 การค้นพบสินค้าผ่านคำแนะนำที่สร้างจากความคิดเห็นผู้ใช้ = Product discovery via recommendation based on user comments / วลัยลักษณ์ คำลอ / 2558 /Full Text
Subject
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พฤติกรรมผู้บริโภค
การซื้อสินค้า
สินค้า
20 การควบคุม Microcystis sp. AARL C028 และ Dolichospermum sp. AARL C014 และไมโครซิสตินโดยแบคทีเรียที่แยกจากแหล่งน้ำบางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Control of microcystis sp. AARL C028 and Dolichospermum sp. AARL C014 and microcystins using aquatic bacteria isolated from some water resources in Chiang Mai Province / ณัฐวุฒิ หวังสมนึก / 2558 /Full Text
Subject
ไซยาโนแบคทีเรีย
แบคทีเรีย
แหล่งน้ำ -- การสำรวจ
แหล่งน้ำ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58