ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

คู่มือการใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล libref@lib.cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 634 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ : คนไร้สัญชาติที่เป็นยิ่งกว่าพลเมือง = Thai Plad Tin Phak Nuea : active citizen without citizenship / สงกรานต์ จันต๊ะคาด / 2558 /Full Text
Subject
กลุ่มชาติพันธุ์ -- พะเยา
กลุ่มชาติพันธุ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชนกลุ่มน้อย -- ไทย (ภาคเหนือ)
ลื้อ
ไทยวน
2 แม่ค้าถุงพลาสติกอีสาน ในโลกสมัยใหม่ : จากสังคมชาวนาสู่ระบบสังคมเศรษฐกิจแบบเงินตรา = Isan female plastic bag traders in the modern world : from peasant society towards monetary socio-economic system / ยุคล พิทักษา / 2558 /Full Text
Subject
สังคมวิทยาชนบท
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทุนนิยม
ชาวชนบท
สตรีชนบท
3 กรอบการสร้างความไว้วางใจในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับผู้ประกอบการกับผู้บริโภค กรณีศึกษามุมมองของผู้บริโภคในประเทศไทย = A framework for building trust in B2C E-commerce based on consumer's viewpoint in Thailand / อนุสรณ์ ปัญญา / 2558 /Full Text
Subject
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกอบการ
ผู้บริโภค
4 กระบวนการจัดการตนเองที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน = Self-management process on health behaviors of hypertensive patients at Umong Tambon Health Promotion Hospital, Lamphun Province / ชญาน์นันท์ พงศ์ทิวาพรรณ / 2558 /Full Text
Subject
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
การส่งเสริมสุขภาพ
5 กระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครของกลุ่มเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น = The Process of advocating Chiang Mai metropolitan act of the peaceful homeland network / จุฬารัตน์ สมประสงค์ / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารรัฐกิจ -- เชียงใหม่
6 กระบวนการสร้างอำนาจเชิงอุดมคติของร่างทรงเทพฮินดูในพื้นที่พหุวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ = Process of making ideological authority of Hindu god mediums in multicultural space of Chiang Mai Province / ภูมิชณุตธ์ อุดก๋าธง / 2558 /Full Text
Subject
พหุวัฒนธรรม
อำนาจ
7 กลไกทางกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน : กรณีศึกษาบริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยา = Legal mechanism concerning land used control : a case study on areas around University of Phayao / นฤพงศ์ สันทราย / 2558 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน (พะเยา)
ที่ดิน -- การควบคุม
8 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของแมลงในกาแฟอาราบิก้าในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย = Insect Geo-spatial distribution of arabica coffee in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces / เผ่าไท ถายะพิงค์ / 2558 /Full Text
Subject
แมลงศัตรูพืช
ศัตรูพืช
กาแฟ -- พันธุ์อราบิก้า
ภูมิสารสนเทศ
9 การเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในสุนัขที่เป็นโรคสะบ้าเคลื่อน = Occurrence of stifle osteoarthritis in dogs with patellar luxation / บุรินทร์ บุญศรี / 2558 /Full Text
Subject
สุนัข -- โรค
ข้อเสื่อม
10 การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางเห็นโรงเรีบนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Assessibility and use of information communication technology of visual impaiment students in the Northern School for Blind Under the Patronage of the Wueen, Chiang Mai Province / ทอรุ้ง ทองมาเอง / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรีบนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา -- เชียงใหม่
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
11 การค้นพบสินค้าผ่านคำแนะนำที่สร้างจากความคิดเห็นผู้ใช้ = Product discovery via recommendation based on user comments / วลัยลักษณ์ คำลอ / 2558 /Full Text
Subject
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พฤติกรรมผู้บริโภค
การซื้อสินค้า
สินค้า
12 การควบคุมการตรวจติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดในแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้บูสคอนเวอร์เตอร์ที่ถูกต่อแบบอนุกรม = Control of maximum power point tracking in photovoltaic array using series connected boost converters / ศุภลักษณ์ ศรีตา / 2558 /Full Text
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า
แผงรวมแสงอาทิตย์
13 การควบคุมแรงของระบบรองรับน้ำหนักของหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดิน = Force control of body weight support system in gait training robot / พงษ์ศิริ เขียวแสงใส / มหาวิทยาลัยเชียงหม่ 2558 /Full Text
Subject
หุ่นยนต์ -- การเคลื่อนที่
หุ่นยนต์ -- การควบคุม
การเดิน
14 การคัดกรองและการหาลักษณะเฉพาะของลิเพสจากแบคทีเรียทนร้อน = Screening and characterization of lipase thermotolerant bacteria / กาญจนา มหานิล / 2558 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ไลเปส
ความร้อน
15 การคัดกรองและการหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไคติเนส โดย Streptomyces sp. CMU-NKS-5 = Screening and optimizations of chitinase production by Streptomyces sp. CMU-NKS-5 / นภัสนันท์ โกษาวัง / 2558 /Full Text
Subject
ไคติเนส -- การผลิต
แอคติโนมัยซิส
16 การคาดคะเนลักษณะของใบมีดจากรอยที่ปรากฏบนผ้าเนื่องจากการแทง = Estimation of blade characteristics from tear in apparel fabrics due to stabbing / ณีรนุช ใจคนอง / 2558 /Full Text
Subject
นิติวิทยาศาสตร์
มีด -- การตรวจวิเคราะห์
นิติเวชวิทยา
17 การเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย = Labor mobility of Filipino teachers in Thailand / ชนิดาภา ชลอวงษ์ / 2558 /Full Text
Subject
การเคลื่อนย้ายแรงงาน -- ฟิลิปปินส์
ครู -- ฟิลิปปินส์
18 การเคลื่อนไหวภาคประชาชนในการปฏิรูปการจัดการฐานทรัพยากรในพื้นที่ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = People movement in the reform of natural resource management in Tha Nueang Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province / โอฬาร อ่องฬะ / 2558 /Full Text
Subject
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่ (แม่ออน)
ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าชุมชน
19 การเคลือบกระจกหน้าต่างด้วยสารเรืองแสงซิงก์ซัลไฟด์ที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์คลอไรด์โดยการพิมพ์ซิลค์สกรีน = Window glass coating with CuCl2-activated ZnS phosphor by silk screen printing / ศศิกร อินทรศรี / 2558 /Full Text
Subject
การเรืองแสง
สารเคลือบกระจก
กระจก
การเคลือบ
20 การจัดการกระบวนการด้านสวัสดิการและด้านสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี = Welfare and benefit process management of Pathum Thani Provincial Police / จิตติมา บุญใหญ่ / 2558 /Full Text
Subject
สวัสดิการข้าราชการ
ตำรวจภูธร -- ปทุมธานี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32