ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

คู่มือการใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล libref@lib.cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 26 รายการ จากคำว่า 2558

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 = Operating of learning development administration and management to ASEAN commission of school in Mae Hong Son Province Under the Secondary Educational Service Area 34 / วรรณิศา วงศ์ษยา / 2558 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สมาคมอาเซียน
การบริหารการศึกษา
โรงเรียน -- การบริหาร
2 การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอในเขตพื้นที่ความขัดแย้ง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส = Performance of district chief officers in conflict zone, Rueso District, Narathiwat Province / สมชาย กะหลู่ / 2558 /Full Text
Subject
การบริหารรัฐกิจ -- รือเสาะ (นราธิวาส)
การปกครองท้องถิ่น -- รือเสาะ (นราธิวาส)
ปลัดอำเภอ
3 การพัฒนากระบวนการรับใหม่ผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Development of an admission process for traumatic brain injured patients in a surgical ward, Pua Crown Prince hospital, Nan province / สุรีย์พร คุณสิทธิ์ / 2558 /Full Text
Subject
Head injuries
Intensive care units
4 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก อายุรกรรม 3 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing handover in Medical Intensive Care Unit 3, Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / จรรยา กาวีเมือง / 2558 /Full Text
Subject
Intensive care units
5 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้องในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหย่และทวารหนัก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for stoma care among colorectal cancer patients, Nakornping hospital, Chiang Mai province / รัตนาวลี ธานา / 2558 /Full Text
Subject
Colostomy
Colorectal neoplasm
Anus
6 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษา = Development of application for transfer of academic credits / สมคิด สุขสวัสดิ์ / 2558 /Full Text
Subject
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีทางการศึกษา
7 การพัฒนาระบบวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า = Development of electrical equipment maintenance planning system for generators / กิตติ สาลี / 2558 /Full Text
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
8 การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ สาหรับ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด = Development of software testing support system for Prosoft Comtect Co., Ltd. / ภาคย์ เหลืองจรุงรัตน์ / 2558 /Full Text
Subject
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
ซอฟต์แวร์ -- การทดสอบ
9 การวิเคราะห์ความเสียหายของก้านเจาะหินปูนด้วยการตรวจสอบพื้นผิวการแตกหัก = Failure analysis of the limestone drilling rod by surface fractography investigation / ฉัตรชนก ทองทิพย์ / 2558 /Full Text
Subject
การขุดเจาะ
หินปูน
เหมืองแร่
10 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Management information system analysis for Faculty of Nursing, Chiang Mai University / กัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การส่งเสริมความสามารถในการนึกภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้โปรแกรมกูเกิล สเก็ตชอัพ = Promoting visualization abilities in mathematics of Mathayom Suksa 1 students by using the Google Sketch Up program / เกรียงไกร มาตรมูล / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านค่า
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- พะเยา
เรขาคณิต
กูเกิล สเก็ตชอัพ
สื่ออการสอน
12 การสร้างแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา เรื่อง องค์ประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Construction of educational application entitled components and functions of computers for Mathayom Suksa 1 students / วัชรินทร์ จันทิมา / 2558 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- ลำพูน
13 การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการขัดขอบนอกแผ่นแก้วสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ = Optimization of outer edge glass polishing process for hard disk product / เสน่ห์ ยาวิชัย / 2558 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์
14 ความสำนึกทางการเมืองของผู้นำปกาเกอะญอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Political consciousness of Pga K'nyau leader Tumbon Mae-na-Jorn, Amphoe Mae Chaem, Changwat Chiang Mai / สุนทร มาลีการุณกิจ / 2558 /Full Text
Subject
ผู้นำทางการเมือง -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ปกาเกอะญอ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
15 คุณภาพอาหารและต้นทุนอาหารสำหรับผู้ป่วย ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Food quality and food costs for the patient, Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai universty / ภูริวัจฐ์ ชีคำ / 2558 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศรีพัฒน์
โภชนาการ
สารอาหาร
ผู้ป่วย -- อาหาร
16 แนวทางการดำเนินการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for job performance implementation of child care teachers under the local administrative organization, Saraphee district, Chiang Mai province / วันนภา แสงจันทร์ / 2558 /Full Text
Subject
ครูอนุบาล -- การทำงาน
ครูอนุบาล -- สารภี (เชียงใหม่)
ครู -- การทำงาน
การศึกษาปฐมวัย -- สารภี (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น -- สารภี (เชียงใหม่)
17 แนวทางการบริหารคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Quality management guidelines for Anuban Pattanatonnamkunkong school, Chiang Dao district, Chiang Mai province / ศิริพร พุทเกษร / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
โรงเรียนอนุบาล -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
18 แนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านนาป่าแปก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Local learning resources participatory management guidelines of Ban Na Pa Paek school, Mueang Mae Hong Son district / แววพันธ์ ฉางข้าวชัย / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านนาป่าแปก
การเรียนรู้
โรงเรียน -- เมือง (แม่ฮ่องสอน)
โรงเรียน -- กิจกรรมการเรียนการสอน
19 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของการนำเข้าในกลุ่มสมาชิก อาเซียน โดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ = Factors affecting the growth rate of import in ASEAN member countries using panel quantile regression / ภัทรพล ศรีสุบรรณ์ / 2558 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
20 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์อาเซียนโดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ = Factors affecting the return of ASEAN stock exchange indexes using panel quantile regression / ปารุสก์ พัฒนพิบูลย์ / 2558 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทน
กลุ่มประเทศอาเซียน


Page : 1 2