ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนบน = Website utilization for public relations of higher education institutions in the upper northern region / กนกวรรรณ ประภากรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
อินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์
สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
สถาบันอุดมศึกษา -- การประชาสัมพันธ์
162 การใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการดูแลตนเองของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและผังผืด ชุมชนสะพานดำ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ = Implementation of Thai traditional medicine for self-care of myofascial pain syndrome patients at Sapandum community, Mueng district, Nakhon Sawan Province / รัถญา สีรอด / 2557 /Full Text
Subject
การบำบัดด้วยการนวด -- นครสวรรค์
กล้ามเนื้อ -- โรค
163 การใช้สัญลักษณ์ท่าทางเพื่อควบคุมการทำงานของกูเกิลแมปส์โดยใช้กล้องความลึกสามมิติคิเนกท์ = Gestures control of google maps using kinect 3D depth camera / ภพธร ลี้ตระกูล / 2557 /Full Text
Subject
กูเกิล แม็ปส์ (บริการออนไลน์)
การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
164 การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้าในแม่น้าแม่แจ่ม บริเวณตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = The Use of macroinvertebratesas water quality bioindicator in Mae Chaem River, Chang Khoeng Sub-district, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / สุพนิดา ตาแก้ว / บัณฑิควิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
การจัดการคุณภาพน้ำ
คุณภาพน้ำ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
165 การใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Academic Use of electronic Information of Humanities and Social Sciences Students at Chiang Mai University / ธิดารัตน์ เพ็ญวิจิตร / 2557 /Full Text
Subject
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
166 การใช้สื่อออนไลน์ผิดกฎหมายในการต่อรองอำนาจทางสังคม = Using illegal online media as social power negotiation / ไพรชยนต์ ปันดา / 2557 /Full Text
Subject
สื่อสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์
167 การใช้หนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนบนพื้นที่สูงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Using big book to develop reading skills of Prathom Suksa 4 highland students / อุดรพัฒน์ บุญมา / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านนาฟ่อน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
พื้นที่สูง
168 การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using the electronic book on Thailand geography to develop concepts of Mathayom Suksa 1 students / ไอลดา มณีกาศ / 2557 /Full Text
Subject
สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สื่อการสอน
169 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดทำการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Applying good governance principle in public services of Wangtai Subdistrict Administrative Organization, Wang Nuea District, Lampang Province / เกชา ใจดี / บันฑิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- วังเหนือ (ลำปาง)
ธรรมรัฐ
170 การใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Using community resources on environmental problems to develop learning of Mathayom Suksa 4 students, Regina Coeli College, Chiang Mai province / ณัฐกฤตา กันทะวงษ์ / 2557 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
การพัฒนาการศึกษา
การปฏิรูปการเรียนรู้
171 การใช้อริยสัจสี่ในการจัดการชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Using the four noble truths for life management of lower secondary students of Kan Suwan Arnusorn School, Mueang Chiang Mai district / พระเจษฏาพร อุ่นเรือน / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์
อริยสัจ 4
ความทุกข์
ธรรมะ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- เชียงใหม่
172 การซื้อผักพื้นบ้านของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Local vagetables purchasing of consumers in Mueang Chiang Mai district / รชกร ไชยวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
ผัก -- การจัดซื้อ
173 การดัดแปรเนื้อสัมผัสและกระบวนการผลิตข้าวเหนียวดำสุกเร็วด้วยไมโครเวฟ = Textural modification and microwaveable quick-cooking process of black glutinous rice (Oryza sativa L.indica) / เฉลิมขวัญ สมใจ / 2557 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวกล้อง -- การผลิต
ไมโครเวฟ
174 การดัดแปรผิวของพอลิเมทิลเมทาคริเลตโดยเจ็ทพลาสมาอาร์กอนเฮกซะเมธิลไดไซโลเซนเพื่อการประยุกต์ทางทันตกรรม = Surface modification of polymethyl methacrylate by Argon Hexamethyldisiloxane plasma Jet for dental applications / พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก / 2557 /Full Text
Subject
ทันตวัสดุ
การยึดติดทางทันตกรรม
175 การดัดแปรผิวจานพอลิสไตรินด้วยเซริซินโดยการต่อกิ่งพอลิเมอร์แบบพลาสมา = Surface modification of polystyrene dishs with sericin by plasma grafting polymerization ;Surface modification of polystyrene dishs with sericin by plasma grafting polymerization / จอมพรรค นวลดี / 2557 /Full Text
Subject
โพลิสไตรีน
เซริซิน
โพลิเมอไรเซชัน
176 การดัดแปรผิวพอลิเมทิลเมทาคริเลต โดยเจ็ทพลาสมาของอาร์กอนอะเซทิลีน เพื่อการประยุกต์ทางทันตกรรม = Surface modification of polymethyl methacrylate by ArgonAcetylene plasma jet for dental applications / ภาสกร สายเครื่อง / 2557 /Full Text
Subject
โพลิเมทิลเมทาคริเลต
โพลิเมอร์
อะเซทิลีน
177 การดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประเภทอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ = Operation of One-Tambon-One-Product Projects selected as the best Thai OTOP product champions in food category in Chiang Mai Province / สุจิณณา แสนเจริญ / 2557 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
การจัดการธุรกิจ
178 การดำเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = The Dengue fever preventing operation by Public Health volunteers and Dengue fever preventing practices of the population in Tambon Bong Ton, Doi Tao District, Chiang Mai province / นฤพล ปัญญา / 2557 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
179 การดำรงอยู่ของย่านกาดหลวงในพลวัตการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ = The Continuity of Kad Luang central market area in dynamics of change within Chiang Mai city / กอบชัย รักพันธุ์ / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดวโรรส
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ตลาด -- เชียงใหม่
180 การดำรงอยู่ของเรื่องเล่าวีรบุรุษหนานทิพย์ช้างในจังหวัดลำปาง = Existance of Nan Thipchang hero narrative in Lampang province / ธิดารัตน์ ผมงาม / 2557 /Full Text
Subject
หนานทิพย์ช้าง
ลำปาง -- ประวัติศาสตร์
วีรบุรุษ -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72