ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การใช้น้ำแข็งแห้งในการควบคุมเรือด Cimex hemipterus (Fabricius) = Use of Solid Carbon Dioxide for Controlling Bed Bug Cimex hemipterus (Fabricius) / สุธิรา แน่นอุดร / 2557 /Full Text
Subject
เรือด -- การควบคุมทางชีววิทยา
เรือด
142 การใช้น้ำออกซิไดซ์ที่ผ่านการแยกด้วยไฟฟ้าในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักอินทรีย์ = Using electrolyzed oxidizing water to control Bacteria for prolonging shelf-life of Organic vegetables วันวิสา เตชะวงศ์ / วันวิสา เตชะวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
น้ำ -- การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
แบคทีเรีย
ผักอินทรีย์
143 การใช้แนวการสอนภาษาแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Use of whole language approach to develop english listening-speaking and writing abilities among primary 3 students / ณิชภัทร ภู่พุกก์ / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
144 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ = Use of supplemental reading skill exercises focused on words with regular final consonants for educable mentally retarded students, Kawilaanukul school, Chiang Mai Province / จิราภรณ์ ศรีวิชัย / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ความบกพร่องทางสติปัญญา
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
การศึกษาพิเศษ
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
145 การใช้ประโยชน์จากแป้งเหลือทิ้งระหว่างการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อการผลิตฟิล์มแป้ง = Utilization of waste flour during noodle production for flour film production / ชนิดา นวลคำ / 2557 /Full Text
Subject
เส้นก๋วยเตี๋ยว
แป้งทำอาหาร
146 การใช้โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน ตำบลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว = Using like-skill program to change sexual behavior of youth at Tapraya sub-district, Sa Kaeo Province / รัตนธิดา ประวัง / 2557 /Full Text
Subject
เยาวชน -- พฤติกรรมทางเพศ
เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
ทักษะชีวิต
147 การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการทำงานของสมองเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using brain-based learning lesson plans to develop English reading skill of Prathom Suksa 6 Students / สุดารัตน์ วงค์จู / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การอ่าน -- กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
148 การใช้พลังงานทดแทนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Usage of solar power as renewable energy by households in Chiang Mai province: A Case study of Chiang Mai municipality / ปริญญาภรณ์ บุญสิริสุข / 2557 /Full Text
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์ -- เชียงใหม่
พลังงานทดแทน
ที่อยู่อาศัย -- การใช้พลังงาน
การใช้พลังงาน -- เชียงใหม่
149 การใช้เพลงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Using songs to develop English vocabulary learning of Prathom Suksa 4 Students / อุไรวรรณ พันธ์ศุภะ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
นักเรียน -- เชียงใหม่
150 การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อความยั่งยืนของบ้านแม่เอาะ หมู่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Use of folk wisdom for community forest conservation for sustainability of Ban Mae O, Moo10, Tambon Mae Na Chon, Amphur Mae Chaem, Changwat Chiang Mai / เอกภพ อัมพาประเสริฐ / 2557 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงใหม่
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงใหม่
การบริหารองค์ความรู้
151 การใช้รูปแบบการเรียนการสอน 7อี ในวิชาเคมีเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = Using the 7Es instructional model in chemistry to promote conceptual thinking of upper secondary school students / อังสุนีย์ สุวรรณชัย / 2557 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดและการคิด
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
152 การใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ เรื่องขนมไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล จังหวัดเชียงใหม่ = Using Harrow's instructional model for psychomotor domain titled Thai desserts for Prathom Suksa 4 students, Nandachart Grade school Chiang Mai Province / กีรติกร ขัติวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม
ขนม -- ไทย
153 การใช้รูปแบบเอสเอสซีเอสเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using SSCS model to promote mathematical problem solving ability on inequality of Mathayom Suksa 3 Students อภิณห์ภัศ มานิ่ม / อภิณห์พร มานิ่ม / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
การแก้โจทย์สมการ
อสมการ
154 การใช้รูปภาพเพื่อการพัฒนาทักษะการออกเสียงของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Pictures usage to develop word pronunciation skill of a child with hearing impairment / ยอดขวัญ ทองเล่ม / 2557 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กพิเศษ
ภาษาไทย -- การออกเสียง
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
155 การใช้เรื่องราวทางสังคมเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสัมคมของเด็กออทิสติก = Using social stories to develop social interaction of a child with autism spectrum disorders / อัจฉราพรรณ ทนันไชยชมภู / 2557 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
156 การใช้ลูกบอลเซรามิคช่วยในการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวชนิดอิมัลชันในเตาเผาขนาดเล็ก = Use of ceramic ball to assist combustion of liquid emulsified fuel in small burner / พีระผล อำพันเพ็ญโรจน์ / 2557 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงเหลว -- การเผาไหม้
เซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง
วัสดุเซรามิก
157 การใช้และความต้องการใช้ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Use and needs of electronic information by Faculty at Chiang Mai University / ตะวัน สุริยะวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม -- อาจารย์
การค้นข้อสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
158 การใช้วรรณกรรมพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาทางจิตวิญญาณในวิถีล้านนา = Use of Buddhist literature for spiritual healing in Lanna folkways / ชวนพิศ นภตาศัย / 2557 /Full Text
Subject
วรรณกรรมพุทธศาสนา
จิตบำบัด
159 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง = Using historical approach for concept development of Mathayom Suksa 5 Students, Chae Hom Wittaya School, Lampang province / ชัยวุฒิ นามะกุณา / 2557 /Full Text
Subject
สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดและการคิด
กิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
160 การใช้วิธีสอนโฟนิกส์ร่วมกับหนังสือเล่มใหญ่ เพื่อส่งเสริมการออกเสียงและความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ = Using Phonics method and big books to promote English pronunciation and reading ability among international school students / สาเกต ทองเที่ยง / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
โรงเรียนนานาชาติ
การศึกษานานาชาติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72